Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Vnímanie

Súčinnosť analyzátorov pri odrážaní vonkajšieho sveta. Výsledkom vnímania je vnem ako odraz vlastností predmetov a javov, ktoré v danom momente pôsobia na analyzátory. Medzi základné druhy vnímania patrí vnímanie priestoru, času, tvaru, zvuku, hĺbky a medziosobné vnímanie. Vnímanie je nielen záležitosťou zmyslov, ale aj kognitívnych procesov, sociálneho prostredia a výcviku.

Voľný čas

Čas trávený mimo pracovnú dobu, pracovné povinnosti. Započítava sa tu i čas potrebný pre nevyhnutné fyziologické aktivity, ako je spánok alebo jedlo. Voľný čas je možné definovať ako dobu, ktorou človek disponuje podľa vlastného uváženia, rozhodnutia a voľby na uspokojenie svojich potrieb a záujmov, na sebarealizáciu po vykonaní pracovných, študijných a ďalších povinností vyplývajúcich z jeho sociálnej pozície. Voľný čas je mnohodimenzionálny fenomén s komplexným vplyvom, ktorý plní viacero funkcií, napr. zdravotno - hygienickú, socializačnú, sebarealizačnú, formatívno - výchovnú, ochranno - preventívnu. Uvedené funkcie konkretizujú význam voľného času. Zmysluplné využívanie voľného času v skupine rovesníkov, kamarátov spojených spoločnými záujmami patrí k najúčinnejším prostriedkom primárnej prevencie (pozri prevencia) sociálno - patologických javov u detí a mládeže.

Výchova

Základný pojem pedagogickej teórie i praxe, činnosť, ktorá smeruje k formovaniu človeka. Výchova je profesionálne, odborné a cieľavedomé udržiavanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie pozitívnych a funkčných možností človeka, psychických funkcií, procesov a vlastností osobnosti. Ide o proces cieľavedomého a zámerného usporiadania vonkajších podmienok (optimalizácia prostredia, podmienok, vzdelávacieho a výchovného obsahu) a vnútorného vývinu v smere efektívneho sprostredkovania spoločenských hodnôt (socializácia osobnosti), ktorý smeruje ku komplexnému, optimálnemu a harmonickému rozvoju človeka, jeho aktivity, kreativity, individuality, sebarealizácii ako autentickej a integrovanej osobnosti. Výchova je také pôsobenie na rozvoj osobnosti, aby osoba bola pripravená a schopná vlastného progresívneho sebarozvoja (autokreácie) v intenciách a v tvorivom protirečení s kreáciou prostredia, society. Výchova vzniká so vznikom spoločnosti ako nevyhnutná podmienka jej existencie. Je javom aktuálnym i historickým, s vývojom spoločnosti sa mení v zmysle odrazu cieľov a potrieb jej fungovania a rozvoja.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava