Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Ostatné typy drog

Medzi ostatné skupiny drog možno zaradiť v súčasnosti menej významné kategórie zneužívaných látok, ktoré sa vyskytujú v istých väčších oblastiach sveta, avšak sa nerozširujú za hranice príslušného regiónu. Príkladom takejto drogy je Kath. Užívanie kathu sa vyskytuje najmä v krajinách okolo Červeného mora a Adenského zálivu. Historické pramene uvádzajú správy o veľkom množstve ľudí, ktorí bez rozdielu sociálnej vrstvy a veku každodenne prežúvajú zelené lístky rastliny catha edulis (katha jedlá), čo ich privádza do stavu akejsi malátnej blaženosti.

Aj po uplynutí mnohých stáročí je situácia v krajinách ako Jemen, Etiópia, či afrických krajín pri pobreží Červeného mora rovnaká. Zdroj drogy predstavuje už spomínaná rastlina Catha edulis, dosahujúca výšku 1 až 1,5 metra. Rastlina sa podobá nášmu vtáčiemu zobu. Kath sa predáva a pestuje len v jednom variante, a to v podobe čerstvých zelených výhonkov.

Na trhu Orientu si je možné zaobstarať kath pod názvom El - Quath. Lístky sa žuvajú v ústach za sprievodných príznakov nadmerného slinenia s vypľúvaním zbytkov požutých listov. Nástup účinku je daný stavom miernej eufórie so zachovaním kritických funkcií psychiky. Nadnesenosť vyvolaná kathom môže neskôr končiť krátkodobým spánkom. K rizikám užívania kathu patria najmä poruchy srdcovej činnosti, poruchy vo výstavbe chrupu a choroby chrupu vrátane paradontózy.

Špecifickou skupinou drog a drogových závislostí predstavujú oficiálne distribuované liečivá. Zneužívanie liečiv spĺňa všetky základné definície drogovej závislosti, aj keď prvotný podnet k užívaniu môže byť spojený s existujúcim zdravotným problémom, či akútnym stavom. „Zlatá éra“ početných kombinovaných závislostí od analgetík v kombinácií s alkoholom sa zdá byť prekonaná, avšak polypragmázia (zvýšené užívanie liekov v populácií) predstavuje stále prítomné riziko nekontrolovanej spotreby, a teda aj možnosti ich zneužitia.

Spomedzi liečiv s centrálne tlmivým účinkom nemožno opomenúť hypnotiká (Barbital, Dormicum, Phenobarbital a mnohé iné nebarbiturátové hypnotiká ako: Rohypnol, Nitrazepam, Noxyron a iné); anxiolytiká (meprobamat a benzodiazepíny - Diazepam, Oxazepam, Lexaurin a iné); analgetiká (Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Analgin, Mirobal, Neuralgen, Spazmoveralgin a iné.

Akútne ovplyvnenie týmito látkami sa prejavuje eufóriou s odbrzdením správaním a s afektívnou labilitou. Niekedy nastupuje naopak apatia, celkový útlm a otupenosť. V kombinácii s alkoholom dochádza k podpore centrálneho útlmu. V rámci rozvinutej závislosti sa vyskytujú časté poruchy pamäti, porucha pozornosti. K telesným príznakom patrí porucha koordinácie pohybov, rôzne mimovoľné pohyby a neurotické telesné príznaky, ale aj stereotypie v konaní.

V stave ťažkej intoxikácie dochádza ku kritickej hypotenzii, zníženiu minútového výdaju srdca s nástupom stavu hlbokého bezvedomia s rizikom smrti v dôsledku toxického opuchu mozgu. Nápadným príznakom môže byť aj kožný erytém v tvári (začervenanie tváre).

Typickým dôsledkom zneužívania liečiv z kategórie psychofarmák je výrazné denné zvyšovanie dávok (tolerancia). Pri rozvinutých závislostiach od centrálne tlmivých látok, prípadne iných psychofarmák dochádza k rozvoju úzkostných porúch, depresívnych stavov, čo paranoidných porúch. K rizikám zneužívania liečiv (najmä analgetík) patria aj ďalšie sprievodné poruchy funkcie pečene a obličiek.

Na možnosť vedomého či nevedomého zneužívania liečiv je potrebné pamätať najmä u pacientov s chronickou bolesťou. Z hľadiska ilegálneho obchodu s drogami majú liečivá veľký význam, pretože predstavujú dôležité prekurzory pre výrobu ďalších syntetických drog najmä z kategórie opiátov a psychostimulancií.

Vedľajšie efekty zneužívania anabolických steroidov zamerané na rast svalovej hmoty môžu taktiež zohrať významnú rolu v zmenách psychických funkcií. Dlhodobejšie užívanie anabolík vedie k afektívnej labilite, zmenám sexuálnej apetencie. Mnohí užívatelia uvádzajú aj euforizujúce účinky.

Podľa viacerých štúdií môže nadmerné užívanie anabolík viesť k vzniku všetkých základných príznakov závislosti. Abstinenčnými príznakmi býva zvýšená únava, depresívna nálada a túžba po ďalšej dávke anabolika. Viaceré štúdie poukazujú aj na vzťah anabolík k ľudskej agresivite. Z psychiatrických komplikácií sa vyskytujú hypomanické až manické a taktiež depresívne poruchy. Zriedkavejšou komplikáciou býva paranoidná psychóza.

Okrem vyššie zmenených liekov boli príznaky závislosti popisované taktiež u antiparkinsoník. K pomerne dávno známej psychoaktívnej látke patrí aj „rajský plyn“ - oxid dusný, ktorého euforizačný účinok je známy najmä vďaka prípadom zneužívania zdravotníckymi pracovníkmi.

Na základe celosvetových štatistík je zjavná tendencia ku kombinovanému užívaniu rôznych látok, ktoré spĺňajú definíciu drogy. Jedným z faktorov je neutíchajúce experimentovanie s psychoaktívnymi látkami, ale aj problematickejšia dostupnosť „klasických“ čistých druhov drog. Drogové kartely a ilegálne laboratóriá v snahe znižovania ceny produkujú každodenne nové návody na kombinácie drog. Odborná verejnosť z radov psychiatrov, psychológov, expertov ostatných lekárskych disciplín, ako aj kriminalistov, príslušníkov policajných zborov a colných úradov tak môžu predpokladať nové situácie a nečakané praktické, odborné problémy a polemiky na drogovej scéne.

Zdroj: MUDr. Norbert MORAVANSKÝ, Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD., ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Všetko plynie, všetko sa mení a nikdy nevstúpime dvakrát do tej istej rieky, to vedel už Herakleitos z Efezu. Od narodenia po smrť sa meníme. Každým okamihom, každou sekundou sa menia naši blízki aj naše okolie. Menia sa aj drogy a prístup k nim. Látky, ktoré boli možno ešte včera „neškodné“, sú dnes klasifikované ako látky schopné meniť psychiku a správanie človeka. Drogy, ktoré sa zdali zaujímavými včera, dnes už nie sú v móde a drogy, ktoré boli včera ešte možno neškodnými alebo sa vôbec nenazývali drogami, sa, naopak, dostávajú do pozornosti konzumentov i odborníkov. Chceli by sme vám priblížiť aktuálny stav týchto látok a s nimi súvisiacu drogovú scénu. Samozrejme, tento popis nebude ani zďaleka vyčerpávajúci a konečný. Ani si nechceme nárokovať na to, že tento prehľad bude úplne objektívny z hľadiska užívateľov takýchto látok, keďže autor sa ich snaží priblížiť z pohľadu lekára-addiktológa.

Drogy pôsobili v každej ľudskej spoločnosti, v každej historickej etape. Hrali hlavnú úlohu v mnohých náboženstvách, civilizáciách. Pri komunikácii s božstvami používali šamani psylocybín, faloidín, amanitín, muskarín, meskalín, pellotín, anhalonodín, lophoferín, myristín a mohli by sme pokračovať ďalšou stovkou názvov psychoaktívnych látok, ktoré dávni predkovia získavali z rastlinných zdrojov.

Drogy boli a sú súčasťou trávenia voľného času a bude to tak aj v budúcnosti. Nové roky vítame výbuchmi fliaš šampanského, narodenia a úmrtia sprevádza alkohol. Drogy sú staré ako ľudstvo samo. Aké sú teda drogy dnes? Možno povedať, že sú odrazom kultúry ľudských spoločenstiev. Sú o trávení voľného času, životnom štýle, postojoch jednotlivcov a spoločnosti. Sú o tom, akí sme alebo možno akými by sme chceli byť. Stávajú sa dverami do trinástej komnaty. Stále viac ľudí chce do nej aspoň nakuknúť, žiaľ, dosť často sa dvere zabuchnú a otvoriť zvnútra sa už viac nedajú. S rozvojom technológií, industrializácie, medializácie a globalizácie sa „technizuje“ i kultúra. Svet a vzťahy sa virtualizujú, všetko je akoby nachvíľu a neskutočné, zároveň veľmi blízko, a predsa ďaleko. Takými sa stávajú i drogy. Musia účinkovať rýchlo, efektívne i efektne, bez rizika poškodenia zdravia, bez rizika kriminalizácie.

Takýmito sú syntetické drogy, nazývané aj umelé. Marihuanu treba vypestovať zo semena, zalievať ju, svietiť na ňu, hnojiť ju (samozrejme, dlhé mesiace všetko tajne), potom sušiť, šúľať, baliť, fajčiť minúty či hodiny (a s rizikom byť pristihnutý, súdený a trestaný). Podobne je to i s opiátmi, hlavne heroínom. Niekde v už slobodnom Afganistane musí byť vypestovaný z makovíc, živicu treba pracne zozbierať, spracovať, sušiť, distribuovať, s vysokým rizikom doviesť a predávať. Potom je potrebné dávku namiešať, naskladať, kúpiť, riediť, šnupať, fajčiť alebo vpraviť do žily.

Syntetickú drogu možno vyrobiť za niekoľko hodín (a niekedy aj minút). Väčšinou sa nepichá do žíl, ale konzumuje vo forme tabletiek alebo plynu. Konzumuje sa nenápadne, a pritom masovo a nik (hlavne polícia) nič netuší. Lebo „zlé“ (ale naozaj) sú iné drogy. Nie nejaká tabletka, papierik, ampulka, plyn. Toľko na úvod, nižšie už nasleduje prehľad o tom, čo sa napríklad toto leto roku 2004 fetovalo na technoparty vôkol nás.

Rajský plyn

Začneme typicky netypicky rajským plynom. Stretávame sa s ním aj v bežnom živote. Oxid dusný sa používa ako „hnací plyn“ v šľahačkových sprejoch, v bombičkách na šľahačku. Používa sa tiež ako celkové inhalačné anestetikum pri operáciách. Keď ste sa náhodou ocitli na operačnom stole, mohli ste pri strácaní vedomia zacítiť sladkastú vôňu. Oxid dusný sa používa i ako „tuningový“ prostriedok na zvýšenie výkonu motora áut, samozrejme, nelegálne. Spomínané šľahačkové bombičky sa v mnohých štátoch predávajú len plnoletým osobám.

Plyn sa inhaluje priamo z bombičiek. Možno ľahko vyrobiť špeciálny ventil s maskou, ktorý sa pripevní na bombičku a pomocou neho sa plyn ľahko vdychuje. Alebo sa ním naplnia obyčajné gumové balóniky. Inhalácia z bombičiek býva nebezpečná, pretože niekedy má stlačený rajský plyn veľmi nízku, až mínusovú teplotu a pri vdýchnutí môže doslova zmraziť ústnu dutinu, jazyk, sliznicu hrtana či hltana a spôsobiť ťažké omrzliny. Ak je bombička viac „natlakovaná“, môže dokonca explodovať rovno do pľúc konzumenta.

Po inhalácii je intoxikácia takmer okamžitá. Nastáva skoro úplná strata kontroly nad vlastnými pohybmi a ich koordináciou. Časté sú pády a po nich nezriedka i úrazy (fraktúry) a dokonca aj úmrtia po úraze hlavy. Rajský vplyv mení vnímanie, vyvoláva takzvané dreamy states (snové stavy), blízke halucináciám. Halucinácie v pravom slova zmysle sú zriedkavé. Účinok je okamžitý po vdýchnutí a trvá niekoľko minút. Pri dlhšej inhalácii nastáva porucha vedomia, následne poškodenie mozgu, niekedy aj zadusenie. Telesná závislosť od oxidu dusného nevzniká, ale psychická závislosť bola už opakovane popísaná.

Ketamín

Na operačnej sále ešte zostávame, lebo ketamín tiež patrí medzi celkové anestetiká. Nenachádza sa v plynnom, ale v tekutom alebo tuhom skupenstve. Používa sa na uspávanie, v súčasnosti najčastejšie vo veterinárnom lekárstve.

Vyrábajú ho farmaceutické firmy vo forme bieleho prášku alebo kvapaliny v ampulkách. Prášok sa šnupe, ampulka sa inhaluje alebo aplikuje injekčne, nie však do žily, ale do svalu. Niekedy sa objavuje (nelegálne) lisovaný vo forme bielych tabliet alebo želatínových kapsúl. Občas sa predáva ako falošná extáza.

Ketamín spôsobuje snové stavy, pocit depersonalizácie - opustenia vlastného tela, po užití sa dostavuje tzv. ohraničené vnímanie. Pri vysokých dávkach vznikajú halucinácie, často sú popisované konzumentmi i takzvané mimotelové zážitky, čiže akoby opustili svoje vlastné telo. (Podobné zážitky opisuje R. Moody v Živote po živote.)

Ketamín je látka, ktorá spôsobuje takzvanú disociáciu zmyslového vnímania a vnemov, takže človek môže pozorovať samého seba, ako napríklad lieta, chodí, a pritom sedí v kresle.

Ak sa aplikuje do žily, účinky sa prejavia približne do 5 minút, pri inhalácii (šnupaní) do 15 minút. Ak sa požije ako tabletka či kapsula, tak do 30 minút. Ketamín spomaľuje činnosť srdca (bradykardia) a dychovú frekvenciu. Obzvlášť riziková je jeho kombinácia s alkoholom. Účinky sa totiž navzájom zosilňujú. Po častom užívaní vznikajú poruchy vedomia, popísané sú i toxické psychózy. Vzniká veľmi výrazná psychická závislosť. Ketamín nielen tak vyzerá, ale aj je veľmi nebezpečnou drogou.

Extáza

Extáza nie je žiadnym nováčikom, i keď ju na našej drogovej scéne ešte mnohé hlavné úlohy v ľudských osudoch, žiaľ, čakajú. Je „nočným chlebíkom“ na všetkých technoparty. Nazývaná je aj „drogou empatie“. Po jej užití je človek schopný vcítiť sa do pocitov iných ľudí a možno aj celého sveta. Extáza láme bariéry a predsudky. Všetci sa cítia úžasne, všetci sú si blízki, aj keď len na jedinú noc. Extáza je syntetickou drogou v pravom zmysle slova. Je vyrábaná synteticky (domáce laborátoriá v Poľsku, v Čechách). Hlavný pôvodca je MMDA (metoxymetyléndioxyizopropylamín). Z tohto „otca“, či „matky“ možno pomerne jednoduchými chemickými úpravami nasyntetizovať rôzne druhy extázy, takzvané analógy.

Distribuovaná extáza môže byť čistý „jednodruhový“ analóg, alebo môže byť viac či menej pestrou zmesou viacerých. Najznámejšie skratky analógov sú EVE, EVA, Venuša, 2CB, Spektrum, Bromo, 2CE, DOB atď. MMDA po prvýkrát syntetizovali roku 1912 v Nemecku. Patentoval ju Merck Pharmaceutical Company. V tých časoch bol o ňu malý záujem. O jej vzkriesenie sa postaral v 70. rokoch 20. storočia chemik Alexander Shulgin. Začali ju využívať psychoterapeuti pre jej schopnosť už spomínanej empatie. Na začiatku 80. rokov minulého storočia sa dostávala do spoločnosti a začala sa užívať ako rekreačná, víkendová droga. Už zo začiatku bola spätá s industriálnym štýlom a jeho projekciami do populárnej kultúry a predovšetkým do hudby. Techno music, Dance music, Trance music, Hip-hop... Všetky tieto štýly spája predovšetkým pôsobenie na podprahové úrovne vnímania. Hudba sa páči, hoci poslucháč nevie prečo. Melódia je totiž o ničom, rytmus sa opakuje tisíc ráz, ale poslucháč má pocit, že z toho vníma niečo neidentifikovateľné. Podobne je to aj u ambientnej hudby, z ktorej v podstate techno vychádza. Zakladateľ ambientnej hudby Eric Satie v roku 1921 pri uvádzaní jednej zo svojich skladieb povedal: „Moju skladbu vnímajte, hudbu nepočúvajte.“

O tom je teda technokultúrny štýl. O vnímaní. No a na zlepšenie vnímania je tu extáza. Je o nej známe už skoro všetko. Mimochodom, roku 1992 bola na prvom mieste anglickej hitparády skupina The Shamen so skladbou Ebeneezer Goode s refrénom Es are good, Es are good. Čiže niečo v zmysle Éčka sú dobré...

Extáza sa distribuuje v tabletkách, želatínových kapsulách, niekedy v ampulkách, skladačkách. Účinného analógu býva od 50 mg do 180 mg. Užíva sa ústne (ako tabletka), niekedy sa šnupe. Účinok sa dostavuje do 30 až 60 minút. Vrcholí po 1,5 hodine, postupne do 6 až 10 hodín účinok opadáva. Pôsobí predovšetkým psychostimulujúco, aktivizačne. Užívateľovi sa nechce spať, jesť. Má chuť sa hýbať, konať. Má dobrú náladu, chce vyobjímať celý svet. Po užití sa zvyšuje krvný tlak a krvný cukor (glykémia). Pri vyšších dávkach môžu vznikať kŕče, zvýši sa teplota, môže zlyhať srdce. Závislosť fyzická je slabá až nevýrazná, naopak závislosť psychická vzniká relatívne rýchlo a „bezpečne“. Časté sú depresie končiace samovraždami, psychózy (bludy, halucinácie), stavy dezorientácie, zmätenosť.

Extáza priamo, hoci možno nenápadne, determinuje životný štýl. XTC bike, jazda na horských bicykloch strmhlav dolu, nealkoholické nápoje s jej názvom (extasydrinky), nové športové odvetvia s adrenalínovými športmi, ako snowboarding, wakeboarding, skejtbording, tu všade je extáza zastúpená a je „in“.

Extáza sa masovo rozširuje po celej Európe. Roku 1997 EÚ prijala legislatívne opatrenia proti novým syntetickým drogám, a predovšetkým proti extáze. Ako sme už uviedli, psychoaktívne látky, čiže látky pôsobiace na našu psychiku, sa v našich zemepisných dĺžkach a šírkach označujú ako drogy. Tento termín nie je veľmi odborný, no o to presnejší, lebo drogy tu boli, sú a budú. Už sme hovorili o umelých či syntetických drogách, teraz sa vyberieme do prírody – do lesa a na lúky. Tam rastú rôzne rastliny, ale aj huby.

PSYCHOAKTÍVNE HUBY

Ako je to vlastne s „hubičkami“? Dajú sa nájsť v lese? Čo vlastne spôsobujú? Sú skutočne nebezpečnejšie či lepšie ako „normálne drogy“? Najprv malá historická exkurzia. Známi užívatelia húb boli starí Mayovia. Už pred 3 000 rokmi obyvatelia výšin i pobrežia Tichomoria Guatamely uctievali niektoré huby ako božské, dokonca ich podobizne vytesávali do kmeňov stromov ako totemové božstvá. Dodnes existujú na juhu Mexika dve mayské spoločenstvá, ktoré užívajú golierovku kubánsku pri náboženských obradoch, veštení a liečení.

Muchotrávka červená

Vo védskom náboženstve zaujímal jedinečné miesto boh Sóma (v Rgvéde sú mu venované spevy 9. knihy). R. Gordon Wasson identifikoval po rozsiahlych bádaniach Sómu ako Amanitu muscariu. Pod týmto názvom sa neskrýva nič iné ako muchotrávka červená. Táto známa huba účinkovala aj v kulte sibírskeho kmeňa Korjakov, ktorí ju taktiež uctievali ako božstvo a užívali ju. Účinky tejto huby sú predovšetkým halucinogénne. Samozrejme, množstvo musí byť primerané. Ak sa jej užije málo, tak sa nič nemusí stať, ale ak veľa, tak nastáva otrava s následkom poškodenia životne dôležitých orgánov (pečene) s následkom smrti. Muchotrávka obsahuje viacero látok: amanitín, muskarín, butofenín. Psychoaktívne účinky sa pripisujú kyseline iboténovej a muscimolu. Účinok nastáva po 15 až 20 minútach a trvá hodiny. Začína sa spánkom. Človek zaspí asi na 2 hodiny, ale jeho spánok bude zvláštny. Nedá sa z neho prebudiť, hoci je možné vnímať okolité zvuky. Objavujú sa farebné bezobsažné sny a vidiny. U niekoho sa účinok prejaví pocitom povznesenia trvajúcim 3 až 4 hodiny po precitnutí zo spánku. Počas tejto fázy má človek pocit výnimočných fyzických schopností a výkonov so snahou ich aj predvádzať. Muskarín spôsobuje kŕče a potenie, pričom kŕče bývajú často príčinou smrti.

Lysohlávky a golierovky

Patrí sem niekoľko druhov, apríklad lysohlávka mexická, čierna, aztécka, mnohoškvrnitá, jugensova, golierovka kubánska. Aj tieto huby boli často používané v šamanských náboženstvách južnej Ameriky. Hoffman z nich izoloval psychoaktívne látky, a to predovšetkým psylocibín a psylocín. Obe tieto látky sú chemickou štruktúrou podobné serotonínu, neuromediátoru vlastnému ľudskému mozgu. Ich „výhodou“ je, že nespôsobujú takmer žiadne telesné príznaky, napr. potenie, nevoľnosť, závrate, búšenie srdca alebo vracanie.

Asi 10 až 20 klobúčikov však vyvoláva výrazné psychické zmeny, keď prichádza k zmenám vedomia s úplne odlišným vnímaním reality, priestoru a času, vlastného telesného bytia a psychického „ja“. Tieto zmeny sprevádzajú výrazné zrakové a sluchové halucinácie. Objavujú sa dávne zážitky, napríklad z najranejšieho detstva, a to úplne zreteľne. U niektorých jedincov môže užitie lysohlávok vyvolať duševno-psychotické ochorenie. Jedia sa surové, alebo sa sušia a melú na prášok. Varenie sa nedoporučuje. Obzvlášť nebezpečná je kombinácia týchto húb s inými drogami, napríklad alkoholom. Vtedy sa nepríjemným spôsobom prejavia aj telesné príznaky: silné bolesti hlavy a závrate, nevoľnosť so zvracaním. Osobne poznám prípad smrti 21–ročného vysokoškoláka, ktorý sa zadusil zvratkami, keď sa zdrogoval lysohlávkami.

Durman

Durman obecný (Datura stramonium) patrí do čeľade ľulkovitých rastlín, kam sa radia aj zemiaky, rajčiny či tabak. Existuje viacero jeho odrôd. Jeho anglický ľudový názov je tŕňové jablko, v USA mu hovoria jamesotownské obilie. Užíva sa snáď od nepamäti. Existovali šamanské kulty, napríklad u kalifornských Cahuillov, keď sa používal pri iniciačných obradoch dospelosti. Obsahuje, rovnako ako huby, rastlinné halucinogény v koncentrácii, ktorá závisí od odrody. Sú to hlavne hyosciamín, norhyosciamín, skopolamín.

Durman je prudko jedovatý. Dobové záznamy hovoria: „Durman môže zabiť a v prípade, že ho podáva skúsená osoba v príslušných dávkach a náležitým spôsobom, môže spôsobiť dočasné pomätenie, prípadne i trvalé šialenstvo.“ Účinky durmanu sa prejavujú malátnosťou, zrakovými a sluchovými halucináciami, dlhým bezsenným spánkom, stratou vedomia, ktoré sa môže končiť až smrťou. V USA je ročne evidovaných niekoľko desiatok úmrtí po požití durmanu, s ktorým experimentujú predovšetkým mladí ľudia. Durman rastie divo na niektorých lokalitách aj u nás a dá sa pomerne ľahko vypestovať. Poznám človeka, ktorý sa po požití relatívne malej dávky dodnes psychiatricky lieči na psychotickú poruchu.

Muškátový oriešok

Je známym a obľúbeným korením. Používa sa do pečiva, punču, jedál ázijskej kuchyne. Menej známe je o ňom to, že vo vyšších množstvách pôsobí psychoaktívne a halucinogénne. Muškátový oriešok (Myristica fragrans) obsahuje látky myristicín a safrol, ktoré sú svojím chemickým zložením v podstate MDA a MMDA, čiže amfetamínové deriváty známe ako extáza.

Po užití vysokých dávok má užívateľ pocit „zosilnenia pocitov a citov“. Človek je citlivý, veľmi živo a emotívne prežíva i nevýznamné situácie a okolnosti, zvyšuje sa jeho vizuálna predstavivosť, má zvýšenú schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, miera jeho empatie je maximálna. Konzument ostáva v podstate pri vedomí, halucinácie nemá. Vysoké dávky však spôsobujú búrlivé alergické reakcie, predovšetkým na koži, a silné potenie.

Z histórie je známa epidémia otráv muškátovým orieškom koncom 19. storočia u amerických a britských žien, ktoré ho užívali v snahe o oddialenie menštruácie alebo vyvolania potratu. Doteraz uvadzaná flóra (i keď huby v podstate nie sú rastlinami) sa vyskytuje aj u nás. Existuje mnoho ďalších rastlín, ktoré obsahujú psychoaktívne látky. Známy je kaktus druhu peyotl, obsahujúci meskalín, ktorý spôsobuje výrazné zmeny vedomia, mnohé tropické rastliny, ktoré ani nemajú slovenský názov, napr. africká rovníkova krovina Tabernantha iboga obsahujúca ibogaín, psychoaktívny alkaloid. A, samozrejme, nikotín obsiahnutý v tabaku a tertrahydrokannanibol v marihuane.

Autor : MUDr. Mário Straka
Zdroj : časopis ČISTÝ DEŇ

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava