Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Problémové užívanie drog

Problem drug use – PDU

Pri problémovom užívaní drog ide o taký stupeň užívania, ktorý nesie v sebe riziká zdravotných, sociálnych alebo trestno-právnych následkov. Problémový užívateľ alebo problémové užívanie nie je medicínsky termín. Termín zaviedla EMCDDA a definuje problémové užívanie drog (PDU) ako: injekčné užívanie drog a/alebo dlhodobé a pravidelné užívanie opiátov a/alebo amfetamínov a/alebo kokaínu.

Značná časť problémových užívateľov drog nie je v kontakte so zariadeniami poskytujúcimi služby užívateľom drog, či s inými inštitúciami (napr. trestno-právnymi) - ide o tzv. skrytú časť populácie PDU. Priamymi metódami napr. populačnými prieskumami nie je možné výskyt PDU na danom území odhadnúť, preto sa pre odhad rozsahu problémových užívateľov drog používajú nepriame metódy alebo matematické modely.

Takto získané informácie sú použiteľné pre zhodnocovanie potreby liečby, reálne zobrazenie potrieb nákladov spojených s liečbou a starostlivosťou o drogovo závislých a ďalších problémov súvisiacich s užívaním drog, napr. kriminalita.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava