Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

UNODC (CDN)

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) implementuje opatrenia, ktoré odrážajú tri medzinárodné dohovory o kontrole drog a dohovory proti nadnárodnému organizovanému zločinu a korupcii. Činnosť UNODC sa zakladá na troch hlavných oblastiach: zdravie, spravodlivosť a verejná bezpečnosť. V týchto hlavných oblastiach sa práca zameriava na také témy, ako sú drogy, organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi, korupcia, pranie špinavých peňazí a terorizmus, ako aj na alternatívny vývoj a prevenciu HIV medzi užívateľmi drog a ľuďmi vo väzenských zariadeniach.

UNODC navyše podporuje preventívne úsilie zamerané na všeobecnú populáciu s cieľom zvýšiť informovanosť o rizikách zneužívania drog.

Zároveň je UNODC agentúra OSN s mandátom na podporu krajín pri vykonávaní troch dohovorov OSN o drogách:

• Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, zmenený a doplnený protokolom z roku 1972

• Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971

• Dohovor proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988

 

Na základe týchto dohovorov UNODC pomáha členským štátom pri vypracúvaní ich vnútroštátnych právnych predpisov o drogách s cieľom vytvoriť referenčný právny rámec pre danú tému na vnútroštátnej, regionálnej a globálnej úrovni.

UNODC okrem toho podporuje krajiny pri vypracovávaní odpovedí v oblasti problematického užívania drog a ich nepriaznivých následkov na zdravie. Deje sa to prostredníctvom vykonávania preventívnych opatrení a siete integrovaných služieb pozornosti a pomoci založených na vedeckých dôkazoch, dodržiavaní ľudských práv a etických štandardov.

Hospodárska a sociálna rada OSN (ECOSOC) v roku 1946 zriadila Komisiu pre omamné látky (CND) ako ústrednú agentúru pre drogové politiky. Komisia umožňuje členským štátom analyzovať globálnu drogovú situáciu, vykonávať rozhodnutia prijaté na 20. osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia o drogových otázkach a prijať globálne opatrenia v rámci svojej pôsobnosti. Komisia monitoruje aj vykonávanie troch medzinárodných Dohovorov o kontrole drog a je spôsobilá konať vo všetkých cieľových oblastiach Dohovorov vrátane pridávania látok do medzinárodných kontrolných zoznamov.

Prístup UNODC k drogovej problematike je mnohostranný a zahŕňa najrôznorodejšie aspekty predmetu, medzi inými organizované a konkrétne akcie v oblasti zdravia, vzdelávania a verejnej bezpečnosti. Na jednej strane, s cieľom prispieť k zníženiu dopytu, UNODC realizuje projekty zamerané na prevenciu, liečbu a rehabilitáciu závislých osôb, ako aj na prevenciu prenosu vírusu HIV spojeného s užívaním drog. Na druhej strane, v snahe znížiť ponuku, podporuje programy zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí spojené s trhom nelegálnych drog, monitoruje nezákonné plodiny a posilňuje schopnosť vlád zachytiť a obmedziť obchodovanie s drogami.

S cieľom pokročiť v tejto práci sa UNODC usiluje podporovať štúdie a analýzy výroby drog, prepravy a spotreby drog, ako aj krajinám poskytuje právnu pomoc pri vykonávaní dohovorov a zmlúv OSN o kontrole drog s potrebnými úpravami vnútroštátnych právnych predpisov.

V oblasti prevencie UNODC podporuje vytváranie stratégií zameraných na informácie a vedomosti, ktoré ľuďom, najmä mladým, umožňujú rozvíjať svoje schopnosti a mať príležitosť robiť rozhodnutia, ktoré zlepšujú ich kvalitu života.

Pokiaľ ide o otázku liečby, UNODC sa snaží zlepšiť kvalitu reakcií na zneužívanie a závislosť od drog prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií medzi rôznymi krajinami. Hlavnou globálnou iniciatívou v tomto smere je Treatnet. Viac info: treatnet-training-package

UNODC každoročne vydáva Svetovú správu o drogách, ktorá zhromažďuje hlavné údaje a analýzy trendov týkajúce sa výroby, prepravy a spotreby nelegálnych drog na celom svete. Údaje zostavuje UNODC z dotazníkov zaslaných členským štátom a zostavuje referenčný dokument, ktorý usmerňuje globálnu politiku v oblasti drog.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava