Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


EMEA

European medicines agency - Európska lieková agentúra.

http://www.emea.europa.eu/

Epidemiológia / drogová epidemiológia

Jedna z možných definícii drogovej epidemiológie, ktorá bola definovaná expertnou epidemiologickou skupinou Group Pompidou znie:
Pojem „epidemiológia“, ktorá s používa  oblasti drog, sa vzťahuje na široko definovanú oblasť rôznych výskumov, monitorovania a analýz. Epidemiológia si kladie za cieľ študovať výskyt, vzorce a vývoj fenoménu užívania drog v populácii. Na sledované javy neprihliada z pohľadu ochorenia, či symptómov v biologickom slova zmysle, ale z pohľadu vzorcov chovania, a tiež z pohľadu sociálnych a psychologických podmienok, ktoré sú spojené s takýmito typmi chovania alebo k nim prispievajú.
Do oblasti epidemiológie je tiež zahrnutá etiológia vzorcov chovania, analýza zapojených procesov, štúdium ich dôsledkov a monitorovanie dopadov intervencií a opatrení drogových politík.  (Hartnoll R., 2004: Drogy a drogové závislosti, český preklad, str. 40)

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA)

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction - EMCDDA) je centrálnym referenčným miestom pre informácie o drogách v Európskej únii. Bolo založené 8.2. 1993, sídlo má v Lisabone a jeho úlohou je poskytovať EÚ a jej členským štátom objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogových závislostiach. EMCDDA je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ.
Riaditeľom EMCDDA je Wolfgang Götz.

Hlavné úlohy a poslanie EMCDDA 

  • zber a analýza existujúcich informácii o drogách 
  • lepšovanie metód na porovnávanie a hodnotenie získaných dát 
  • rozširovanie informácií medzi cieľové skupiny 
  • spolupráca s európskymi inštitúciami v rámci EÚ, ďalej s medzinárodnými partnermi a s nečlenskými krajinami EÚ

Informácie, ktoré zbiera, analyzuje a rozširuje EMCDDA sa zameriavajú na:

  • Dopyt a zníženie dopytu po drogách 
  • Národné stratégie a politiky a stratégie a politiky EÚ 
  • Medzinárodnú spoluprácu a geopolitiku ponuky 
  • Kontrolu obchodu s narkotikami, psychotropnými látkami a prekurzormi
  • Dôsledky fenoménu drog na krajiny pôvodu, spotreby a tranzitné krajiny

Efedrín

Efedrín je alkaloid pochádzajúci z chvojníka (Ephedra vulgaris), rastliny z čeľade chvojníkovitých - Ephedraceae, ktorá rastie vo východnej Ázii, v stredomorskej oblasti a v strednej Európe. Efedrín, spolu s ďalšou psychotropnou látkou (pozri psychotropné látky) chvojníka s norefedrínom má excitačné účinky na aktivitu CNS (podobné účinkom amfetamínov ) preto ich zaraďujeme medzi psychostimulancia. Chvojník mal celé stáročia pevné miesto v čínskej a vo východnej medicíne ako účinný liek, ktorý sa aj súčasnosti používa pri liečbe astmy, zníženého krvného tlaku a chorobnej spavosti - narkolepsie. Stimuluje CNS a odstraňuje únavu, potláča spánok, mobilizuje sily. Vzhľadom na uvedené účinky bol zneužívaný v športe, čo viedlo k jeho zaradeniu na zoznam zakázaných látok. Celkovo závislosť od efedrínu nikdy nenadobudla významnejšie rozmery.

Empatia

Vcítenie, schopnosť vžiť sa emočne do situácie inej osoby alebo sa s ňou identifikovať natoľko, aby bolo možné spoluprežívať jej emočné stavy, a tak porozumieť jej správaniu - snaha pochopiť, porozumieť jej „vnútornému svetu“.

Eufória

Eufória je stav vyznačujúci sa pocitom subjektívnej spokojnosti, blaženosti, dobrej nálady. Samotný euforický pocit (rozjarenosť) nie je patologický jav. Pre posúdenie či ide o prejav (správanie) v norme alebo subnorme je potrebné poznať príčiny, okolnosti príp. dôsledky tohto stavu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava