Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Kľúčové indikátory

Kľúčové indikátory sú harmonizované epidemiologické indikátory EMCDDA, ktoré tvoria podstatu informačného systému EMCDDA. Ide o štandardné nástroje na zber a hlásenie porovnateľných údajov o drogách z členských krajín EÚ.

Systém piatich kľúčových epidemiologických indikátorov vznikol na podnet Pompidou Group Rady Európy, ktorá sa vo svojich prácach a štúdiách zaoberala sledovaním a posudzovaním drogovej situácie na rôznych úrovniach a v rozličných sledovaných skupinách populácie. Prostredníctvom týchto štandardných nástrojov na zber a hlásenie porovnateľných údajov o drogách je možné lepšie pochopiť problém s drogami v Európe a získané výsledky jednoznačnejšie pomôžu určiť účinné postupy pri ďalšom rozhodovaní a riešení problému.

Ešte pred niekoľkými rokmi boli dáta, a v niektorých prípadoch aj stále sú, zbierané za zložitých okolností, rozličnými a nejednotnými metódami. Jednou z hlavných úloh, ktoré EMCDDA plní, je preto zlepšovanie porovnateľnosti dát v rámci členských štátov, tým, že vyvíja a odporúča nové metódy a nástroje, ktorými je možné zbierať a analyzovať, harmonizované dáta na Európskej úrovni. Členské štáty sú v Európskom akčnom pláne pre drogy (2005-2008) vyzývané na to, aby poskytovali informácie prostredníctvom týchto nástrojov - kľúčových indikátorov.

Kľúčovými indikátormi sú:

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava