Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Gambling ( patologické hráčstvo )

Patologické hráčstvo - závislosť na hracích automatoch je sledovanou diagnózou v rámci existujúcej škály závislostí (pozri závislosť). Samotná hra predstavuje pozitívne vnímanú formu trávenia voľného času (pozri voľný čas) s cieľom kompenzovať pracovné (študijné) zaťaženie, odbúravať napätie a agresivitu (pozri agresivita), nadväzovať nové sociálne kontakty, poskytovať relaxáciu, uvoľňovať tvorivý potenciál. Hra plní funkciu pohybovú, poznávaciu, emocionálnu, motivačnú, diagnostickú a má funkciu fantazijnú, formatívnu, imaginatívnu, kreatívnu, terapeutickú, zdravotno - rekreačnú, sociálnu, ako i ďalšie funkcie. Účasť na hre ako prirodzenom prejave činnosti človeka je vecou slobodného rozhodnutia subjektu. Zväčšovanie sociálno - ekonomických disproporcií, expanzívny nástup novej techniky, množstvo stresogénnych faktorov priniesli nové chápanie, novú podobu poslania hry, v ktorom vzrastá počet ľudí na hre závislých. Hra môže stratiť svoje pozitívne atribúty a funkcie v prípade, že sa účasť na hre stane neodbytným a neovládateľným nutkaním, vnútorným imperatívom, ktorý je sprevádzaný stratou sebakontroly a autokorekcie. Patologické hráčstvo je svojim vývojom veľmi podobné drogovej závislosti (pozri drogová závislosť). Gambler sa stáva chorobne závislým na hre čo často vedie k asociálnym a antisociálnym tendenciám v jeho správaní - požičiavanie si peňazí a nesplácanie dlhov, nezákonné činy v snahe získať finančné prostriedky na hru, oslabovanie a strata zodpovednosti, problémy v rodine i v zamestnaní, izolácia a strata spoločenského statusu, sebevražedné pokusy. Závislosť na hracích automatoch je typickou nelátkovou závislosťou. Determinanty vzniku tejto závislosti predstavujú multifaktoriálny jav s dominanciou takých faktorov ako sú únik z reality, redukcia tenzií a vlastnej nespokojnosti a nedostatočne vyvinutá osobná zodpovednosť.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava