Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Redukcia ponuky drog

Redukcia ponuky drog

Medzi opatrenia v oblasti znižovania ponuky drog patrí predchádzanie trestnej činnosti súvisiacej s drogami a jej potláčanie, najmä pokiaľ ide o organizovanú drogovú trestnú činnosť, vrátane medzinárodnej, a to prostredníctvom spolupráce v oblasti presadzovania práva, odhaľovania nelegálnej výroby a distribúcie drog a prekurzorov, konfiškácie príjmov pochádzajúcich z drogovej trestnej činnosti, vyšetrovania a kontroly hraníc.

Cieľom národnej protidrogovej stratégie v oblasti znižovania ponuky drog a je prispieť k zníženiu dostupnosti nelegálnych drog, nových psychoaktívnych látok a zneužívania prekurzorov a to odhaľovaním nových pašeráckych ciest a modus operandi pri výrobe, pašovaní a obchodovaní s nelegálnymi drogami a prekurzormi, posilnením medzinárodnej spolupráce pri rozkladaní medzinárodných organizovaných skupín, ktoré sú zapojené do nelegálnej výroby drog a obchodovania s nimi, ďalej efektívneho využívania nástrojov trestného práva, ako aj účinného presadzovania práva.

V oblasti zníženia ponuky drog sú určené tieto priority:

 1. Posilniť spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva na strategickej a operačnej úrovni, vrátane medzinárodnej úrovne v oblasti výmeny informácií (výmenu najlepších postupov a poznatkov, ako aj realizáciu spoločných operácií a vyšetrovaní v reálnom čase). Prioritou by mala byť spolupráca s EÚ, ako aj bilaterálna spolupráca s krajinami, ktoré hraničia so SR v oblasti potláčania organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s drogami, ktorá je zacielená na SR a/alebo EÚ, resp. ktorá je páchaná na jej území.

 2. Obmedziť výrobu, pašovanie, distribúciu a predaj nelegálnych drog a nových psychoaktívnych látok, ktoré hoci nie sú zahrnuté pod kontrolu medzinárodných dohovorov OSN (1961, 1971), môžu predstavovať porovnateľné zdravotné alebo sociálne riziko, aké predstavujú nelegálne omamné látky a psychotropné látky. Potláčať obchodovanie s takýmito látkami na území SR a/alebo EÚ (v rámci cezhraničnej spolupráce), ako aj zamedziť zneužívanie drogových prekurzorov, pre-prekurzorov a ďalších kľúčových chemických látok, ktoré sa používajú pri nelegálnej výrobe drog.

 3. Účinne reagovať na nové trendy, akými sú napr. výskyt nových psychoaktívnych látok na trhu, zneužívanie nových prekurzorov, pre-prekurzorov, alebo zneužívanie chemických látok, ktoré sa používajú ako riediace prímesi pre nelegálne drogy, a výskyt nových spôsobov pašovania drog a prekurzorov.

 4. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať novým informačným a komunikačným technológiám, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri uľahčovaní výroby, uvádzaní na trh, a distribúcii drog a nových psychoaktívnych látok, ako aj obchodovania s nimi (predovšetkým v prípade nových psychoaktívnych látok sa predaj uskutočňuje prostredníctvom internetu). Je potrebné zabezpečiť systematický monitoring dostupnosti drog, nových psychoaktívnych látok a prekurzorov prostredníctvom internetu.

 5. SR ako členský štát EÚ bude naďalej spolupracovať a vo vhodných prípadoch koordinovať svoju činnosť na úrovni EÚ spolu s príslušnými orgánmi a agentúrami EÚ a medzinárodnými orgánmi a agentúrami, akými sú Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „EMCDDA“) Europol, Eurojust atď., a v plnej miere bude využívať existujúce nástroje a metódy vytvorené v rámci spolupráce v oblasti presadzovania práva, ako napr. policajnú a expertíznu činnosť, prácu na základe spravodajstva, identifikáciu drog, spoločné vyšetrovacie tímy, spoločné policajno-colné operácie, ako aj relevantné iniciatívy (ako napr. projekty EMPACT) a regionálne platformy.

 6. Keď takéto úlohy nie sú iniciované alebo vykonávané prostredníctvom národného zastúpenia Europolu, môžu sa v prípade potreby vytvoriť ad hoc regionálne iniciatívy alebo platformy spolupráce na účely riešenia vznikajúcich hrozieb vyplývajúcich z meniacich sa trás obchodovania s drogami a vznikajúcich centier organizovanej trestnej činnosti. Vykoná sa tak prostredníctvom koordinovaných operačných opatrení. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné s existujúcimi právnymi a operačnými ustanoveniami na úrovni EÚ a musia tieto dohovory dopĺňať, pričom sa musia zakladať na posúdeniach a analýze hrozieb. Takéto štruktúry spolupráce by mali byť flexibilné, môžu byť dočasnej povahy v závislosti od budúceho vývoja špecifickej hrozby, na riešenie ktorej sú určené, a mali by úzko spolupracovať so všetkými príslušnými agentúrami a platformami EÚ, najmä s Europolom a Eurojustom.

 7. V prípade potreby posilniť spoluprácu v drogovej oblasti medzi trestnoprávnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva na národnej a regionálnej úrovni, ako aj v rámci EÚ a využívať pritom existujúce postupy, a ktoré sú založené na rýchlejších a presnejších reakciách. Podporiť činnosti v rámci spolupráce trestnoprávnych orgánov, orgánov presadzovania práva a spravodajských služieb (napr. Eurojust).

 8. Potrebným cieleným spôsobom posilniť legislatívny rámec SR tak, aby sa posilnila reakcia SR pri riešení nových trendov, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé činnosti v rámci spolupráce sa vzájomne dopĺňajú s cieľom rozložiť skupiny páchajúce organizovanú, aj cezhraničnú drogovú trestnú činnosť a následnú konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti súvisiacich s nelegálnou výrobou, distribúciou, predajom, prechovávaním a užívaním drog, prostredníctvom plného využitia európskej siete úradov pre vyhľadávanie majetku, a teda aby sa zaistila účinnejšia reakcia na obchodovanie s drogami. Môže sa preskúmať ďalšia tvorba príslušných nástrojov na presadzovanie práva (účinné legislatívne opatrenia).

 9. Je potrebné, aby sa SR usilovala o efektívnejšiu politiku v oblasti zníženia ponuky drog, a to posilnením hodnotenia politiky a analýzy v záujme lepšieho porozumenia trhu s drogami a prekurzormi, trestnej činnosti súvisiacej s drogami a účinnosti opatrení presadzovania práva súvisiacich s drogami a prekurzormi.

 10. Na účely predchádzania trestnej činnosti, zabránenia recidíve a zvýšenia účinnosti trestnoprávneho systému bude SR vo vhodných prípadoch a pri zaistení proporcionality nabádať na využívanie, monitorovanie a účinné vykonávanie politiky a programov v oblasti drog vrátane úkonov po zatknutí a vhodných alternatív k donucovacím sankciám (ako je vzdelávanie, liečba, rehabilitácia, následná starostlivosť a opätovné sociálne začlenenie) pre páchateľov užívajúcich drogy.

   

   

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava