Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pracovné skupiny

 

Pracovné skupiny pri Rade vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len "rada") ako koordinačný orgán vlády pôsobí na zvyšovanie účinnosti v protidrogovej oblasti tým, že koordinuje jednotlivé protidrogové aktivity všetkých zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií. Zabezpečuje súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového i z hľadiska spôsobov ich realizácie.

Rada vytvára z vybraných odborníkov pracovné skupiny rady na riešenie konkrétnych problémov v oblasti protidrogovej politiky na prípravu materiálov, ktoré sa majú prerokovať vo vláde alebo v rade, či už na riešenie úloh súvisiacich so spoluprácou Slovenskej republiky so zahraničím alebo pri tvorbe a realizácii stratégie. Pracovné skupiny rady nemajú vlastný štatút.

Pracovná skupina pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 10. júla 2013 uznesenie č. 380 k návrhu Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 (ďalej len "uznesenie"). Uznesenie zaväzuje dotknuté subjekty k tvorbe akčných plánov, ich realizácii a odpočtu. V súvislosti s uvedeným Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oslovilo dotknuté subjekty s žiadosťou o nomináciu svojich zástupcov do Pracovnej skupiny pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky.

Na základe nominácii vznikla Pracovná skupina pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky (ďalej len „pracovná skupina“), ktorej činnosť je koordinovaná Oddelením koordinácie protidrogovej stratégie MZ SR (ďalej len "oddelenie"). Pracovnú skupinu zriaďuje a zrušuje rada na návrh predsedu rady, vedúcim pracovnej skupiny rady je zamestnanec oddelenia.

Pracovná skupina pre riešenie problematiky metamfetamínu na Slovensku.

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v súlade s Čl. 9 štatútu rady bola zriadená Pracovná skupina pre riešenie problematiky metamfetamínu na Slovensku.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti metamfetamínu v Slovenskej republike je potrebné dôkladne monitorovanie, vyhodnotenie a prijatie adekvátnych opatrení na vyriešenie problémov v uvedenej oblasti – zamedzenie výroby, distribúcie a užívania metamfetamínu.

 

Pracovná skupina pre Systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami (ďalej len "pracovná skupina")

Predmetom činnosti pracovnej skupiny je vytvorenie pružného mechanizmu, v rámci ktorého je možné zabezpečiť včasné a diferencované rozšírenie informácií o nových psychoaktívnych látkach v európskom priestore, ktoré prichádzajú prostredníctvom medzinárodného systému EWS pri EMCDDA, resp. priamo z členských štátov Európskej únie na jednej strane a monitorovanie včasného záchytu, rizík a trendov nových psychoaktívnych látok, ktoré sa vyskytli na území Slovenskej republiky, a bezodkladné poskytnutie týchto informácií do medzinárodného systému EWS pri EMCDDA na strane druhej.

V pôsobnosti Pracovnej skupiny je:

  1. monitoring nových psychoaktívnych látok zachytených na území Slovenskej republiky,

  2. analýza zdravotných dôsledkov a implementácia informácií a materiálov z cudziny,

  3. výmena získaných informácií,hodnotenie rizík.

Pracovná skupina vypracováva stanoviská k predloženým materiálom, analýzy, expertízy, odporúčania, návrhy, podnety a vyjadrenia k problematike nových psychoaktívnych látok.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava