Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Recidíva

Návrat k pitiu alkoholu alebo k užívaniu drog po období abstinencie, často sprevádzaný obnovením syndrómu závislosti. Rýchlosť, s ktorou sa vracia syndróm závislosti sa považuje za ukazovateľ jej stupňa.

REITOX

REITOX ( Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach - Réseau Européen d´Information Sur les Drogues et les Toxicomanies) predstavuje rozpracovaný mechanizmus zberu a výmeny informácií o drogách. Je to sieť kontaktných uzlových bodov (National focal point/NFP) zriadených v členských štátoch EÚ a Nórsku a v kandidátskych krajinách, koordinovaných EMCDDA.

Rehabilitácia

Systém opatrení, ktorý sa uplatňuje u chorých a postihnutých jednotlivcov na obnovu ich fyzickej a pracovnej schopnosti. Urýchľuje a doplňuje liečbu, skracuje dobu rekonvalescencie, urýchľuje resocializáciu (pozri resocializácia). Rehabilitácia predstavuje súbor liečebných, pracovných, pedagogických, psychologických a sociálnych úsekov pôsobenia.

Resocializácia

Proces odstraňovania už osvojených, ale nevyhovujúcich, nevhodných či spoločensky nežiadúcich vzorov správania, noriem, sociálnych rolí, poznatkov a schopností jednotlivca a ich nahrádzanie inými - novými, vhodnejšími, sociálne žiadúcimi a pod.

Resocializácia prestavuje komplex longitudinálne realizovaných činností, opatrení, postupov a aktivít (ekonomické, sociálne, zdravotné, pracovné, pedagogické, psychologické, kultúrno - výchovné) zameraných na socializáciu (uzdravovanie) jedinca liečeného zo závislosti od akejkoľvek patologickej závislosti (alkohol, drogy, patologické hráčstvo, kultová závislosť) po absolvovaní príslušnej terapie. Cieľom je trvalá a dôsledná abstinencia.

Resocializácia v oblasti drogových závislostí (pozri drogová závislosť) je proces koordinovaného, komplexného, kontinuálneho, systematického, cieľavedomého a adresného ovplyvňovania, usmerňovania preliečeného závislého jedinca.

Úspech resocializácie je determinovaný účinnosťou aktivizácie vnútorných schopností človeka na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Resocializácia je teda programovo zameraná na zmenu životného štýlu prostredníctvom zmeny myslenia s cieľom dosiahnutia plnej integrácie, plnohodnotného návratu do bežného života, sociálneho prostredia a pracovného procesu.

Rezorpcia drogy

Vstup drogy (pozri droga) do organizmu vstrebávaním cez sliznice. Ide obvykle o sliznicu dutiny ústnej alebo zažívacieho traktu ( per os - niektoré druhy opiátov, kata, niektoré halucinogény, upravený hašiš, psychofarmaká).

Pre užívanie kokaínu (pozri kokaín) je typické jeho vstrebávanie cez sliznicu nosa (per nasim) s priamym prienikom drogy vláknami čuchového nervu do mozgu. Zriedkavou alternatívou je vstrebávanie drogy cez sliznicu pošvy (per vaginam), močovou trubicou (per uretram) alebo konečníka (per rectum), napr. kokaín.

Osobitným problémom je prienik drogy cez kožu do krvi a tkanív. Týmto spôsobom veľmi účinne prenikajú rôzne látky s psychoaktívnym účinkom, napr. halucinogény vrátane LSD, pozri LSD).

Nebezpečnou sa ukazuje najmä skutočnosť, že ideálnym prostredím pre prienik drogy je detská pokožka, ktorá obsahuje relatívne menšie percento spevňujúcich kolagénnych vláken oproti koži dospelej osoby. Nemožno preto podceňovať najmä rozširovanie rôznych drogou impregnovaných „samolepiek“ alebo „ozdobného tetovania “, ktoré treba pred prilepením na kožu najprv obliznúť.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava