Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog

Treatment demand indicator – TDI

Indikátor poskytuje porovnateľné a anonymné informácie o prevalencii, incidencii a charakteristike (profile) ľudí začínajúcich liečbu kvôli drogovej závislosti v členských štátoch EÚ.

Ide o informácie o klientoch/pacientoch, ktorí žiadajú o liečbu, psychosociálnu pomoc, poradenstvo, službu v sieti špecializovaných zariadení pre užívateľov drog ako sú: ambulantné a ústavné zdravotnícke zariadenia, programy substitučnej liečby, terapeutické komunity, poradenské služby, nízkoprahové programy, krízové centrá, liečba užívateľov drog vo väzení a ďalšie špecializované služby pre užívateľov drog.

Prostredníctvom týchto údajov sa dajú identifikovať spôsoby využitia služieb, odhad potreby dodatočných zdrojov (dostupnosť liečby), informácie sa dajú využiť na plánovanie a hodnotenie služieb pre užívateľov drog a pod.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava