Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogová situácia SR

Stav drogovej problematiky na Slovensku v roku 2014

Protidrogová politika a jej kontext

Dňa 27. októbra 2021 vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 619/2021 schválila „Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej len „Stratégia“).Stratégia je v poradí šiestym strategickým, nadrezortným materiálom pre oblasť drogovej politiky v Slovenskej republike. Nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len "NPS"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 380/2013. V nadväznosti na ukončenie platnosti NPS a vzhľadom na potrebu pokračovania aktivít pre dosiahnutie cieľov - chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike bola vytvorená predkladaná Stratégia.

Stratégia je výsledkom spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR; Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva financií SR; Ministerstva vnútra SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva kultúry SR; Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Generálnej prokuratúry SR a ďalších subjektov.

Pred predložením na rokovanie vlády SR bola dňa 4. októbra 2021 Stratégia schválená Radou vlády SR pre protidrogovú problematiku.

Organizácia koordinácie protidrogovej politiky

Predsedom Rady vlády pre protidrogovú politiku je minister zdravotníctva, podpredsedovia sú minister školstva, vedy, výskumu a športu, a minister spravodlivosti. Ďalšími členmi sú ministri vnútra, financií, zahraničných vecí a európskych záležitostí, hospodárstva, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister kultúry, generálny prokurátor a splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť. Funkciu sekretariátu Rady vykonáva Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog. Riaditeľ odboru je ex offo tajomník Rady a súčasne národný protidrogový koordinátor. Pôvodne po delimitácii odboru z Úradu vlády v roku 2013 bol odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD) začlenený do sekcie zdravia MZ SR.S účinnosťou od 1.apríla 2015 je odbor začlenený do úseku štátneho tajomníka MZ SR.

OKPSaMD má dve oddelenia – oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu, ktoré zabezpečuje medzirezortnú koordináciu a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich z implementačných - akčných plánov stratégie, agendu medzinárodnej spolupráce a agendu dotácií pre projekty na podporu protidrogovej stratégie. Oddelenie Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD) je už od roku 2002 zodpovedné za monitorovanie národnej situácie s drogami podľa štandardných kritérií nastavených v rámci medzinárodnej informačnej siete o drogách REITOX. Informačnú sieť spravuje špecializovaná európska agentúra – Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti.(EMCDDA). NMCD je národným referenčným bodom (focal point) tejto siete. Úlohou NMCD je zabezpečiť a poskytovať objektívne údaje o situácii a prispieť k tvorbe opatrení a politík založených na dôkazoch.

V agende NMCD je aj koordinácia národného EWS (Early Warning System – systém včasného varovania). Hlavným cieľom systému včasného varovania je vytvorenie efektívneho mechanizmu pre systematický zber a rýchlu výmenu informáciu o nových psychoaktívnych látkach (NPL), ktoré sa po prvýkrát objavia na európskej drogovej scéne a súčasne minimalizovať negatívne zdravotné a sociálne dôsledky užívania týchto látok, včasnou a efektívnou intervenciou. Podľa definície EMCDDA (ale aj globálnej definície UNODC) ide o potenciálne návykové látky, ktoré či už v čistej forme alebo forme prípravku nie sú kontrolované medzinárodnými konvenciami, ale ktoré môžu spôsobiť ohrozenie verejného zdravia, resp. predstavujú porovnateľnú hrozbu ako majú kontrolované drogy. V tomto kontexte označenie „nová“ neznamená nevyhnutne len novovyvinutú látku, ale aj látku, ktorá sa objavila na drogovej scéne. Vo všeobecnosti je pojem nová psychoaktívna látka (ďalej len NPL) zastrešujúcim termínom pre nekontrolované (nové) psychoaktívne látky alebo produkty, ktoré napodobňujú účinky kontrolovaných psychoaktívnych látok.

Razantný vstup NPL na drogovú scénu na celom svete a dynamika ich objavovania sa – v roku 2013 len v EWS 101 NPL - je predmetom pozornosti politikov a odborníkov na jednej strane a na druhej strane legálny status, deklarované účinky, dostupnosť a cena oslovujú mladých ľudí, ktorí s nimi experimentujú. Podceňujú vážne zdravotné riziká konzumácie takýchto látok, často ich užívajú aj v kombinácii s inými látkami, osobitne alkoholom, čo už len v rámci Európy viedlo k niekoľkým desiatkam smrteľných prípadov reportovaných do európskeho Systému včasného varovania.

Primárne informácie o NPL na Slovensku pochádzajú zo záchytov, do národného systému EWS bolo od roku 2005 hlásených 250 záchytov NPL; v rámci nich bolo napr. v roku 2013 identifikovaných 12 dizajnérskych drog, o rok neskôr bolo hlásených 29 záchytov NPL a po prvý krát identifikovaných 11 látok. Viac ako polovicu notifikovaných NPL predstavovali syntetické kanabinoidy, po ktorých nasledovali deriváty fenetylamínov a katinónov. Aj keď sú isté indície o zdravotných následkoch užívania /užitia NPL aj na Slovensku, systematický monitoring výskytu takýchto náhlych príhod vyžadujúcich medicínsku intervenciu je zatiaľ limitovaný. Členom domácej pracovnej skupiny EWS (pôsobiacich o.i. v oblasti liečby, harm reduction a toxikologických informácií) sú však okamžite distribuované informácie - v rámci medzinárodného EWS - týkajúce sa pozorovaných a identifikovaných zdravotných následkov užitia NPL. Na druhej strane sú zrejmé iniciatívy najmä v oblasti legislatívy (pozri zmeny v legislatíve), ktoré obmedzujú prienik NPL na trh.

Legislatívne a organizačné zmeny v koordinácii protidrogovej politiky

Prijaté novelizácie základného zákona - zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov - sa v období 2013-2014 týkali najmä kontroly nových psychoaktívnych látok.

Zákon č.40/2013 Z.z. novelizoval zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 16a sa riziková látka zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými alebo duševnými reakciami. Novela účinná od 1.apríla 2013 umožnila MZ SR vyhláškou vydávať zoznam rizikových látok a pružnejšie tak reagovať na situáciu s novými syntetickými látkami. Takýmto legislatívnym opatrením sa rizikovým látkam obmedzil prienik na trh a Slovensko sa tak stalo jednou z prvých členských krajín EÚ, ktoré pristúpili k obmedzeniu NPS, pokiaľ ide o ich dostupnosť.

Prvá Vyhláška MZ SR č.298/2013 obsahuje zoznam 17 rizikových látok12 a je účinná od 1.októbra 2013. Zákon č.43/2014 Z.z. s účinnosťou od 15.marca 2014 do príloh zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch zaradil 9 látok. V roku 2014 bolo do oboch zoznamov (príloha zákona 138/1998 a zoznam rizikových látok vydávaný Vyhláškou MZ SR) navrhnutých na kontrolné opatrenia ďalších 19 látok. Aktuálny návrh novely zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov implementuje vykonávacie rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014 (688). Predmetom kontrolných opatrení na úrovni EÚ13, ktoré musia povinne zaviesť všetky členské štáty do októbra 2015 sú 4 nové psychoaktívne látky, z toho jednu SR už zaradila - látku 3,4-metyléndioxypyrovalerón (MDPV) - do prílohy č. 1 I. skupiny psychotropných látok zákonom č. 43/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. marca 2011.

Trestný zákon (zákon č.300/2005 Z.z.)

Od 1.8.2013 vstúpila do platnosti novela Trestného zákona (v zmysle ktorej sa v § 172 znížila dolná hranica trestnej sadzby zo štyroch na tri roky. Obžalovaný, ktorý a) vyrobí, b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov. Novela (zákon č. 1/2014 Z.z.) Trestného zákona s účinnosťou od 1.februára 2014 rieši otázku diváckeho násilia na športových podujatiach a v súvislosti s tým zakazuje konzumáciu alkoholu a drog.

 

Celá správa TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava