Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt
 • Doma
 • O nás
 • Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

O nás

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Od roku 2013, po delimitácii agendy koordinácie národnej protidrogovej politiky z Úradu vlády SR, pôsobí odbor pod týmto názvom na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 1. decembra 2016 Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD) pôsobí v úseku štátneho tajomníka MZ SR, ktorému zodpovedá za činnosť odboru.

Od roku 2015 vykonáva funkciu riaditeľky odboru Mgr. Nadežda Lobodášová.

OKPSaMD sa organizačne sa člení na dve oddelenia:

 • oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie.
 • oddelenie monitorovania drog - Národné monitorovacie centrum pre drogy, člen medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach REITOX/Európskeho monitorovacieho centra pre drogy.

Zamestnancami OKPSaMD k 9.septembru 2019 sú:

 • LOBODÁŠOVÁ Nadežda, Mgr., riaditeľka odboru OKPSaMD
 • KOVÁCSOVÁ Šárka, Ing., vedúca oddelenia KPS
 • BALÁŽOVÁ Bibiána, Mgr.
 • DEBNÁROVÁ Eva, RNDr.
 • EŠTOKOVÁ Margita, Ing.
 • GOGOROVÁ Ingrid, Mgr.
 • WEINEROVÁ Terézia, Mgr., vedúca oddelenia MD/NMCD
 • FELCANOVÁ Michaela, Mgr.,PhD
 • KASTELOVÁ Eleonora, PhDr.
 • KOREŇ Peter, MUDr.
 • SÝKOROVÁ Eleonóra, Ing. (MD a RD od 2017)

 

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky

 

Najdôležitejším programom v oblasti drogovej problematiky je Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020 (ďalej len „stratégia“), ktorá je v poradí piatym koncepčným dokumentom pre agendu drogovej problematiky a bola schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 380 z 10. júla 2013 (ďalej len "uznesenie"). Stratégia vychádza zo zásad, ktoré sú zakotvené v legislatívnom rámci Slovenskej republiky.

Cieľom je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike. Participujúce subjekty v rámci štátnej správy realizujú úlohy vyplývajúce z akčných plánov stratégie, v zmysle uznesenia.

Nositeľmi úloh vyplývajúcich z stratégie a z nej vychádzajúcich akčných plánov jednotlivých rezortov sú:

• ministerstvo vnútra,

• ministerstvo financií,

• ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí,

• ministerstvo zdravotníctva,

• ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,

• ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu,

• ministerstvo spravodlivosti,

• ministerstvo hospodárstva,

• generálny prokurátor,

• splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na základe uznesenia, bodu B.1. bola stratégia rozpracovaná na dva akčné plány a to: Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2016 v podmienkach dotknutých rezortov a Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020 v podmienkach dotknutých rezortov.

V súvislosti s plnením uznesenia v bode B.3. vláda Slovenskej republiky ukladá „predkladať od roku 2014 Rade vlády SR pre protidrogovú politiku správu o plnení úloh vyplývajúcich z rezortných akčných plánov za predchádzajúci kalendárny rok“.

Ďalej v bode B.4. vláda Slovenskej republiky ukladá ministrovi zdravotníctva SR a predsedovi Rady vlády SR pre protidrogovú politiku „predložiť na rokovanie vlády strednodobé vyhodnotenie o plnení úloh v oblasti protidrogovej politiky.

V bode B.5. uznesenia vláda Slovenskej republiky ukladá ministrovi zdravotníctva SR a predsedovi Rady vlády SR pre protidrogovú politiku „predložiť na rokovanie vlády komplexnú hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich z národnej protidrogovej stratégie SR za obdobie rokov 2013 – 2020“. Úloha bude splnená v termíne do 31. marca 2021. V súlade s uvedeným boli splnené jednotlivé body uznesenia a materiály predložené vláde SR (okrem bodu B.5., kde je termín splnenia úlohy do 31. marca 2021.)

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava