Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Systém včasného varovania - EWS

Systém včasného varovania – Early warning System (EWS)

Hlavným cieľom „Systému včasného varovania“ je vytvorenie efektívneho mechanizmu pre systematický zber a rýchlu výmenu informáciu o nových psychoaktívnych látkach (NPL), ktoré sa po prvýkrát objavia na európskej drogovej scéne a súčasne včasnou a efektívnou intervenciou minimalizovať negatívne zdravotné a sociálne dôsledky užívania týchto látok. Proces identifikácie NPL zahŕňa 3-stupňový, na seba nadväzujúci postup:

  1. Prvým krokom je rýchla výmena informácii/včasné varovanie o výskyte NPL v niektorom z členských štátov EÚ. Bližšie informácie o výrobe, obchodovaní a užívaní NPL sa šíria prostredníctvom siete REITOX
  2. V druhom kroku sa realizuje proces hodnotenia rizika, ktorý zahŕňa mechanizmus posudzovania možných zdravotných a sociálnych rizík súvisiacich s NPL. Hodnotenie rizika sa vykoná na základe informácií, ktoré Vedecký výbor EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť) získa od členských štátov EÚ, EMCDDA, Europolu a EMA (Európska lieková agentúra), pričom sa zohľadnia všetky faktory, ktoré oprávňujú zaradenie látky pod medzinárodnú kontrolu. Po ukončení hodnotenia rizika, vypracuje Vedecký výbor EMCDDA „Správu o hodnotení rizika“, ktorá sa predkladá na zváženie Rade EÚ a Európskej komisii.
  3. V treťom kroku sa rozhoduje o opodstatnenosti podrobenia danej látky kontrolným opatreniam. Rada EÚ na základe vypracovanej „Správy o hodnotení rizika“ stanoví kontrolné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa môžu takéto látky dostať pod legislatívnu kontrolu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava