Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Paradigma

Celková konštelácia názorov, hodnôt a postupov, ktoré zdieľajú príslušníci istého spoločenstva. Paradigma vymedzuje predmet vedeckého skúmania, určuje, čo je hodné pozornosti, i to, čo si z rôznych dôvodov všimať netreba.  zdroj: wikipedia

Psychoaktívne látky

Pojem psychoaktívne látky znamená omamné alebo psychotropné látky v čistej forme alebo v prípravku (definícia podľa Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV).

Psychotropné látky

Zákon 139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch definuje psychotropné látky ako: „látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami“.

Psychická závislosť

Psychická závislosť môže byť označovaná ako neodolateľné nutkanie, keď droga (pozri droga) uspokojuje určitú psychickú potrebu človeka. Ide o zmenu duševného stavu subjektu následkom opakovaného podávania drogy, ktorá je sprevádzaná rôzne intenzívne vystupňovanou túžbou opäť drogu užívať. Závislosť psychická sa viaže na racionálnu (rozumovú oblasť), emocionálnu (citovú) oblasť, behaviorálnu (zážitkovú) oblasť, sexuálnu oblasť z hľadiska prežívania.

Psychopatie

Zaraďujeme ich medzi vývinové odchýlky, anomálie. Psychopatia je na hranici medzi normalitou (harmonická osobnosť) a abnormalitou (duševná choroba, psychóza). Psychopat nie je človek duševne chorý, ale človek, ktorý nemá harmonicky, rovnovážne vyvinuté vlastnosti a sklony. Jeho osobnosť nie je harmonicky zladená. Psychopatia je trvalý stav, abnormálna skladba, štruktúra, architektonika osobnosti. Odchýlka sa týka buď mnohých zložiek osobnosti alebo len jedného rysu. Anomálne vlastnosti a funkcie môžu byť v oblasti emócií, temperamentu (pozri temperament), správania, vôle, charakteru, prežívania atď. Psychopati majú narušené sociálne vzťahy, nepriaznivo ovplyvňujú okolie, dostávajú sa s nim do konfliktov, zle sa prispôsobujú všeobecným zvyklostiam. Psychopati sami seba nepokladajú za chorých, preto ani nevyhľadávajú lekára. Svoje konanie považujú za správne a pri akýchkoľvek konfliktoch (rodina, pracovisko, okolie) obviňujú druhých zo situácie, ktorú sami vyvolali.

Psychózy

Sú to závažné poruchy psychických funkcií, pri ktorých je osobnosť chorého podstatne narušená. Psychóza je duševná choroba, ktorej hlavným príznakom je to, že chorý hrubo skresľuje skutočnosť, žije akoby v inom svete vlastných, od skutočnosti celkom odtrhnutých predstáv, trpí halucináciami (pozri halucinácia) - poruchami vnímania a bludmi (poruchami myslenia). Psychotici neuznávajú, že sú chorí, chýba im nozognózia (uvedomenie si choroby) čo vedie k tomu, že sami k lekárovi neprichádzajú. Príčiny psychóz sú determinované vonkajšími a vnútornými faktormi. Vnútornými (endogénnymi) faktormi vzniku psychóz sú dispozície organizmu k zmenám v oblasti VNČ (génová výbava, telesná a psychická konštitúcia). K vonkajším (exogénnym) faktorom patria faktory somatogénne (úrazy, operácie, infekčné choroby,drogové závislosti), psychogénne (tzv. náročné životné situácie, napr. smrť blízkeho človeka, nevera) a sociogénne (interpersonálne konflikty).

Psilocybín

Prírodný halucinogén, alkaloid s vysoko halucinogénnymi účinkami, ktorý obsahujú mexické a stredoamerické divo rastúce huby druhu Psilocybe mexicana (lysohlávka mexická - česky holohlavec mexický). Rastú aj v strednej Európe, napr. Psilocybe bohemica. Účinky sú podobné účinkom LSD (pozri LSD), ale nie sú tak silné. Uvedené huby si zachovávajú svoj halucinogénny účinok tiež v sušenom stave aj viac rokov. Psilocybín sa v naturálnej forme aplikuje per os. Výsledkom pôsobenia sú zmeny percepcie, bohaté halucinácie (pozri halucinácia), celkové zmeny vnímania a neobvyklé emočné stavy. Huby obsahujúce psilocybín nespôsobujú závislosť organizmu (fyzickú), aj keď ich abúzus (pozri abúzus), podobne ako u LSD, môže viesť k psychickej závislosti (pozri psychická závislosť).

Parenterálna aplikácia drogy

Ide o injekčné vpravenie drogy (pozri droga) do organizmu. Priama vnútrožilná aplikácia (intravenózne) je skôr zriedkavá, keďže si vyžaduje zručnosť a prax. Oveľa častejšia je aplikácia drogy do svalu ( intramuskulárne ), často aj cez odev v časovej tiesni pri nástupe abstinenčného syndrómu (pozri abstinenčný syndróm). Ďalším spôsobom je aplikácia drogy pod kožu (subkutánne), ktorá vyžaduje jemné hypodermálne injekčné ihly na podávanie inzulínu. Parenterálna cesta sa uplatňuje pri aplikácii najmä heroínu (pozri heroín) a amfetamínov (pozri amfetamíny). Pri veľmi častej absencii sterility (injekčné striekačky a ihly si konzumenti navzájom požičiavajú) vedie parenterálny spôsob aplikácie drog veľmi často k prenášaniu vírusov ťažkých infekčných ochorení (vírus hepatitídy B - HBV, vírus hepatitídy non A - non B - NANB, vírus hepatitídy delta - HDV, vírus HIV - syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS). Niet miesta na tele, do ktorého by si závislý konzument nedokázal injekčne vpraviť drogu. Bolesť nerozhoduje, keďže akútna potreba drogy dominuje.

Placebo - efekt

Použitie neškodnej a neúčinnej látky spolu so sugesciou prostredníctvom osoby s primeranou autoritou v tom zmysle, že jej pôsobením sa dostaví žiadaný účinok. Využíva psychoterapeutické pôsobenie informácie.

Pocit

Odraz jednotlivých vlastností predmetov a javov objektívneho sveta vznikajúci pri ich pôsobení na receptory. Je výsledkom činnosti analyzátorov, ktoré transformujú fyzikálny podnet na fyziologický proces vzruchu dostávajúci sa do mozgového centra, kde vyvoláva pocity (podľa analyzátorov - zrakové, sluchové, čuchové, dotykové, chuťové, kinestetické, organické). Pocity predstavujú najelementárnejšiu formu uvedomovania si objektívnej reality.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava