Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pompidou Group pri Rade Európy

Pompidou Group pri Rade Európy

Rada Európy (Council of Europe)

 

 

Rada Európy (http://www.coe.int/) je najstaršia európska, politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin.

Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Princípy Rady Európy: pluralitná demokracia, ľudské práva a právny štát
Pôsobnosť: pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou vojenskej obrany

viac informácií na: slovensko v rade europy

 

 

 

Pompidou Group - Skupina pre spoluprácu v boji proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s drogami

 

Pompidou Group vznikla v roku 1971 ako súčasť Rady Európy, zaoberajúca sa drogovou problematikou. Hlavným poslaním Pompidou Group je prispievať k rozvoji efektívnej drogovej politiky, založenej na vedeckých dôkazoch. Vytvára na širšej európskej úrovni multidisciplinárne fórum pre diskusiu a výmenu informácií a myšlienok v celom rozsahu problematiky zneužívania drog a nelegálneho obchodovania s drogami. Snaží sa o prepojenie politiky s praxou a vedou a zameriava sa na presadzovanie (proti) drogových programov na miestnej úrovni.

Pompidou Group plní úlohu fóra pre otvorenú diskusiu a jeho snahou je byť nositeľom inovatívnych myšlienok a facilitátorom vzájomného prepojenia a diskusie medzi predstaviteľmi z politiky, z vedy a výskumu a z praxe. Cieľom Pompidou Group je prispieť k rozvoju efektívnych a na dôkazoch stojacich protidrogových politík členských krajín pri zachovaní hlavného poslania skupiny a to, bojovať proti drogovým závislostiam a nelegálnemu obchodovaniu s drogami.

 

Výbor ministrov Rady Európy prijal dňa 16. júna 2021 revidovaný štatút Pompidou Group. Spolu s nadobudnutím účinnosti štatútu došlo ku zmene názvu Pompidou Group na "Council of Europe International Cooperation Group on Drugs and Addictions" (Skupina medzinárodnej spolupráce Rady Európy pre drogy a závislosti).

Dôležitou zmenou v novom štatúte je rozšírenie mandátu skupiny Pompidou o návykové správanie súvisiace s alkoholom alebo tabakom a novými formami závislostí (ako sú hazardné hry na internete a hranie hier).

 

Hlavnými cieľmi Pompidou Group je:

 • prepájanie politiky, praxe a výskumu: angažovať tvorcov politík, vedcov a odborníkov z praxe na činnosti PG prostredníctvom rozvoja perspektív založených na vedeckých výstupoch, odborných skúsenostiach a politickej uskutočniteľnosti

 • prepájanie krajín v rámci a mimo Európy: ide o napĺňanie poslania Prístupovej parciálnej dohody PG o spolupráci so všetkými krajinami Európy, aj krajinami za hranicami Rady Európy a v prihraničných regiónoch Európy

 • poskytnúť fórum pre otvorenú diskusiu: poskytnúť multidisciplinárne fórum pre tvorcov a realizátorov politík k výmene informácií a ideí o riešení drogových závislostí a k predchádzaniu nelegálneho obchodovania s drogami v rámci otvorenej diskusie

 • slúžiť ako think-tank: prijať transverzálny prístup k riešeniu drogového problému a to zavedením multidisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce

 • identifikovať oblasti činnosti: podporovať praxou overené príklady a rozvíjať modely efektívnych opatrení na riešenie drogového fenoménu

 • uľahčovať výmenu vedomostí: posilniť kompetencie tvorcov politík a odborníkov zodpovedných za implementáciu protidrogových politík prostredníctvom výmeny vedomostí, vzdelávania a podpory odborných kapacít

uskutočňovať činnosť v rámci spoločných aktivít: zabezpečiť mechanizmus pre pravidelné konzultácie medzi kľúčovými európskymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom posilniť spoluprácu, synergiu a vyhnúť sa duplicitám v rámci činnosti týchto organizácií.

 

Členské štáty PG (41):

Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Monako, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

 

 

Stáli pozorovatelia:

Európska komisia

EMCDDA

Konferencia medzinárodných mimovládnych organizácií (INGO) Rady Európy

Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog (CICAD)

UNODC

WHO

 

Pracovné skupiny/aktivity:

 • Drug Control Services at European Airports (Airports Group)

 • International Network on Precursor Control

 • Drug Policy Academy; Drug Policy Executive Course

 • Executive Training on Drug Policy

 • European Prevention Prize

 • MedNET Network

 • Drug Policy Cooperation South East Europe (SEE)

viac na : https://www.coe.int/en/web/pompidou/home?

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava