Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pompidou Group pri Rade Európy

Rada Európy (Council of Europe)

 

 

Rada Európy (http://www.coe.int/) je najstaršia európska, politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin.

 

 

 

Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Princípy Rady Európy: pluralitná demokracia, ľudské práva a právny štát
Pôsobnosť: pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou vojenskej obrany

 

Členské štáty (47):

Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou Rady Európy 30. júna 1993.

viacej informácií na: slovensko v rade europy

 

Pompidou Group - Skupina pre spoluprácu v boji proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s drogami

Súčasťou Rady Európy je Pompidou Group - Skupina pre spoluprácu v boji proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s drogami.

Pompidou Group je platformou pre spoluprácu v oblasti drogovej politiky Rady Európy. Je to medzivládny orgán založený v roku 1971 z iniciatívy vtedajšieho francúzskeho prezidenta Georgesa Pompidoua. Podporuje základné hodnoty Rady Európy - ľudské práva, demokraciu a právny štát - a podporuje vyvážený prístup v reakcii na užívanie drog a nedovolené obchodovanie s drogami a podporuje tak zníženie dopytu, ako aj ponuky.

 

Pompidou Group pôsobí ako fórum pre otvorenú diskusiu, výmenu skúseností a ako platforma pre vedu a inovácie založené na dôkazoch spájajúci politiku, výskum a prax. V súčasnosti je skupina zložená zo 47 členských štátov a spolupráca zahŕňa aj ďalšie krajiny na celom svete, najmä okolo Stredozemného mora.

Hlavným poslaním Pompidou Group je prispievať k rozvoju multidisciplinárnych, inovatívnych, účinných a na dôkazoch založených protidrogových politík vo svojich členských štátoch. Snaží sa prepojiť politiku, prax a vedu a zameriava sa najmä na realitu miestnej implementácie protidrogových programov.

Priechodný, dynamický charakter drogového fenoménu vyžadoval, aby skupina upravila svoju úlohu s cieľom riešiť vznikajúce problémy a zmeny v drogovej situácii. Flexibilita a inovačná kapacita sú dva kľúčové atribúty, ktoré skupine pomohli pri riešení tejto výzvy. Na medzinárodnom pozadí, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou mnohých európskych a medzinárodných orgánov zaoberajúcich sa drogami, poskytuje Pompidou Group multidisciplinárne fórum na širšej európskej úrovni, na ktorom môžu tvorcovia politiky, odborníci a výskumníci diskutovať a vymieňať si informácie a nápady týkajúce sa celej škály problémov spojených so zneužívaním drog a obchodovaniu s nimi. Na uskutočnenie tejto misie využíva multidisciplinárny, integrovaný prístup k všetkým problémom s drogami a používa rôzne pracovné metódy.

 

Pompidou Group okrem toho preberá preklenovaciu úlohu medzi európskymi krajinami EÚ a tretími krajinami a smerom k susedným krajinám v stredomorskom regióne. Vďaka svojim väzbám na Radu Európy tiež zabezpečuje súlad politických odporúčaní s verejnou politikou vypracovanou v iných oblastiach práce Rady Európy, ako je verejné zdravie, sociálna súdržnosť a trestná politika, s osobitným dôrazom na etické otázky a rešpektovanie ľudských práv.

Hlavné ciele Pompidou Group:

 • prepájanie politiky, praxe a výskumu: angažovať tvorcov politík, vedcov a odborníkov z praxe na činnosti Pompidou Group prostredníctvom rozvoja perspektív založených na vedeckých výstupoch, odborných skúsenostiach a politickej uskutočniteľnosti,
 • prepájanie krajín v rámci a mimo Európy: ide o napĺňanie poslania Prístupovej parciálnej dohody o spolupráci so všetkými krajinami Európy, aj krajinami za hranicami Rady Európy a v prihraničných regiónoch Európy,
 • poskytnúť fórum pre otvorenú diskusiu: poskytnúť multidisciplinárne fórum pre tvorcov a realizátorov politík k výmene informácií a ideí o riešení drogových závislostí a k predchádzaniu nelegálneho obchodovania s drogami v rámci otvorenej diskusie,
 • slúžiť ako think-tank: prijať transverzálny prístup k riešeniu drogového problému a to zavedením multidisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce,
 • identifikovať oblasti činnosti: podporovať praxou overené príklady a rozvíjať modely efektívnych opatrení na riešenie drogového fenoménu,
 • uľahčovať výmenu vedomostí: posilniť kompetencie tvorcov politík a odborníkov zodpovedných za implementáciu protidrogových politík prostredníctvom výmeny vedomostí, vzdelávania a podpory odborných kapacít,
 • uskutočňovať činnosť v rámci spoločných aktivít: zabezpečiť mechanizmus pre pravidelné konzultácie medzi kľúčovými európskymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom posilniť spoluprácu, synergiu a vyhnúť sa duplicitám v rámci činnosti týchto organizácií.

 

Aktuálne okruhy činnosti Pompidou Group:

 • Presadzovanie práva: Letiská - prekurzory - počítačová kriminalita spojená s drogami - cieľom v rámci uvedenej aktivity je poskytnúť platformu pre spoluprácu medzi úradníkmi činnými v trestnom konaní a odborníkmi v oblasti počítačovej trestnej činnosti súvisiacej s drogami, spájaním odborníkov (colná správa, polícia, prokuratúra, sudcovia, špecialisti na počítačovú kriminalitu) a príslušnými medzinárodnými organizáciami a súkromným sektorom, najmä spoločnosťami IT a poskytovateľmi internetu.

 • Výskum - cieľom skupiny je prepojiť politiku, prax a vedu. Po vývoji viacerých metodík zberu a monitorovania údajov sa oblasť výskumu vyvinula smerom k analýze vplyvu výskumu na protidrogové politiky a na rozvoj politiky založenej na dôkazoch.

 • MedNET - je zoskupenie stredomorských krajín, ktorého cieľom je spolupráca v oblasti drog a závislostí Pompidou Group. Podporuje spoluprácu, výmenu a vzájomný prenos poznatkov medzi krajinami z oboch strán Stredozemného mora, pričom rešpektuje ľudské práva a rodovú rovnosť.

 • EXASSNet - je európska sieť partnerstiev medzi zainteresovanými stranami na prvej úrovni, ktorá reaguje na problémy s drogami a poskytuje skúsenosti a pomoc pri medziodvetvovej spolupráci.

 • Program trestného súdnictva a väzenia - väzenie je vysoko rizikovým prostredím - pre väzňov aj pre personál. Injekční užívatelia drog sú vystavení najmä rôznym zdravotným rizikám: predávkovanie, nadmerné infekcie miest vpichu a prenos chorôb prenášaných krvou, ako je hepatitída C alebo HIV. Program trestného súdnictva a väzenského programu Pompidou Group v Európe podporuje vlády vo vývoji politík trestného súdnictva založených na dôkazoch a komplexných systémov liečby drog vo väzeniach
 
 • Gender - Pompidou Group je priekopníkom integrácie rodového rozmeru do protidrogovej politiky v Európe už takmer dve desaťročia. Iniciátorom tohto procesu bol návrh nórskeho ministra spravodlivosti a snaží sa lepšie porozumieť osobitostiam každého pohlavia. Prvým konkrétnym výsledkom tohto návrhu bolo sympózium Pompidou Group o ženách a drogách, ktoré usporiadalo Švajčiarsko v roku 1988.
 • Ľudské práva  - Pompidou Group presadzuje prístup k protidrogovej politike založený na ľudských právach, ktorý zahŕňa všetky oblasti, od vývoja protidrogovej politiky cez implementáciu a monitorovanie až po hodnotenie. Poskytuje pomoc vnútroštátnym orgánom pri zisťovaní a prijímaní včasných reakcií na námietky týkajúce sa ľudských práv v protidrogovej politike, ako aj pri posudzovaní zamýšľaných a nezamýšľaných účinkov plánovaných opatrení protidrogovej politiky, pričom zohľadňuje potenciálny vplyv na uplatňovanie ľudských práv.

 • Odborné vzdelávanie - odborné vzdelávanie manažérov protidrogovej politiky je charakteristickou črtou Pompidou Group. Začalo sa ako iniciatíva počas poľského predsedníctva Pompidou Group v roku 2010. Snaží sa prepojiť politiku, výskum a prax ponúkaním odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania na podporu riadenia protidrogovej politiky. Hlavným cieľom je uľahčenie know-how a budovanie kapacít pre efektívnejšie vykonávanie politiky, riadenie a hodnotenie politík na kontrolu drog a súvisiacich programov.

 • Európska cena za prevenciu Pompidou Group - sa udeľuje každé dva roky (od roku 2004) inovatívnym projektom určeným pre mladých ľuďmi. Cieľom ceny je zvýšiť informovanosť o dôležitosti aktívnej účasti mládeže na znižovaní škôd súvisiacich s drogami a vytváraní zdravších občanov a spoločenstiev v celej Európe. Usiluje sa o uznanie kvalitnej drogovej prevencie, ktorá je inovatívna. Cenu udeľuje porota siedmich mladých ľudí z celej Európy.  V čase svojho vymenovania majú vek 16 až 21 rokov. Stanovujú pravidlá a postupy udeľovania ceny a starostlivo hodnotia predložené projekty a vyberajú víťazov cien (troch), o ktorých sa domnievajú, že skutočne zapájajú mladých ľudí do kvalitnej drogovej prevencie. Súčasťou ceny je aj finančné ohodnotenie až do výšky 5 000 EUR.

viacej informácií na: pompidou

 

Európska cena za drogovú prevenciu 2021

 

Pompidou Group vyzýva na podávanie prihlášok v rámci Európskej ceny za drogovú prevenciu do roku 2021. Žiadosti by sa mali predkladať pomocou nižšie uvedeného formulára žiadosti a pri dodržaní kritérií a postupov oprávnenosti podrobne uvedených v dokumente „Koncept, pravidlá, postupy“.

Termín uzávierky prihlášok je 31. december 2020.

Cena prevencie, ktorá sa začala v roku 2004, sa udeľuje s cieľom vyzdvihnúť vynikajúce projekty protidrogovej prevencie, ktoré sa osvedčili pri zapojení mladých ľudí do ich navrhovania, vykonávania a hodnotenia. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti aktívnej účasti mládeže pri znižovaní škôd súvisiacich s drogami a vytváraní zdravších občanov a spoločenstiev v celej Európe. Snaží sa tiež uznať kvalitnú drogovú prevenciu, ktorá je inovatívna a riadená mladými ľuďmi pre mladých ľudí.

viacej informácií na: výzva
 

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava