Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pompidou Group pri Rade Európy

Pompidou Group - skupina pre spoluprácu v boji proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s drogami

 

Rada Európy (http://www.coe.int/) je najstaršia európska politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin.

Základné informácie o Rade Európy nájdete TU.

Hlavné ciele Pompidou Group:

 • prepájanie politiky, praxe a výskumu: angažovať tvorcov politík, vedcov a odborníkov z praxe na činnosti SP prostredníctvom rozvoja perspektív založených na vedeckých výstupoch, odborných skúsenostiach a politickej uskutočniteľnosti
 • prepájanie krajín v rámci a mimo Európy: ide o napĺňanie poslania Prístupovej parciálnej dohody SP o spolupráci so všetkými krajinami Európy, aj krajinami za hranicami Rady Európy a v prihraničných regiónoch Európy
 • poskytnúť fórum pre otvorenú diskusiu: poskytnúť multidisciplinárne fórum pre tvorcov a realizátorov politík k výmene informácií a ideí o riešení drogových závislostí a k predchádzaniu nelegálneho obchodovania s drogami v rámci otvorenej diskusie
 • slúžiť ako think-tank: prijať transverzálny prístup k riešeniu drogového problému a to zavedením multidisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce
 • identifikovať oblasti činnosti: podporovať praxou overené príklady a rozvíjať modely efektívnych opatrení na riešenie drogového fenoménu
 • uľahčovať výmenu vedomostí: posilniť kompetencie tvorcov politík a odborníkov zodpovedných za implementáciu protidrogových politík prostredníctvom výmeny vedomostí, vzdelávania a podpory odborných kapacít
 • uskutočňovať činnosť v rámci spoločných aktivít: zabezpečiť mechanizmus pre pravidelné konzultácie medzi kľúčovými európskymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom posilniť spoluprácu, synergiu a vyhnúť sa duplicitám v rámci činnosti týchto organizácií.

Aktuálne okruhy činnosti Pompidou Group:

 • Letiská
 • Prekurzory
 • Počítačová kriminalita súvisiaca s drogami
 • Výskum
 • MedNET
 • EXASSNet
 • Prevencia
 • Trestné súdnictvo a väzenie
 • Problematika pohlaví
 • Školenia
 • Ľudské práva

Vyhlásenie o nákladoch a dôsledkoch protidrogovej politiky

Viacej informácií TU.

Rada Európy je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)

Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Princípy Rady Európy: pluralitná demokracia, ľudské práva a právny štát
Pôsobnosť: pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou vojenskej obrany

Členské štáty:

47 členských štátov: Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou RE 30. júna 1993. V tom istom roku bola založená Informačná kancelária RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/), ktorej hlavnou úlohou je rozširovať informácie, týkajúce sa činnosti Rady Európy.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava