Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

HDG

Horizontálna pracovná skupina pre drogy (HDG)

Horizontálna pracovná skupina pre drogy bola zriadená v roku 1997 a je zodpovedná za vedenie a riadenie činnosti Rady v oblasti drog. Vykonáva legislatívnu činnosť aj činnosť v rámci všeobecnej politiky v dvoch oblastiach: znižovanie ponuky drog a znižovanie dopytu po drogách. Jej činnosť sa zameriava na tri prierezové témy: koordináciu, medzinárodnú spoluprácu a výskum, monitorovanie a hodnotenie.

Pracovná skupina spolupracuje s takými agentúrami EÚ, ako je Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a Europol (európska agentúra pre presadzovanie práva), ako aj s medzinárodnými organizáciami a krajinami mimo EÚ.

Hlavné ciele pracovnej skupiny:

  • vypracovanie stratégií, akčných plánov EÚ a iných relevantných dokumentov v oblasti drog
  • výmena informácií medzi členskými štátmi a s krajinami mimo EÚ o národných politikách v oblasti drog a o otázkach týkajúcich sa drog
  • koordinácia opatrení prijímaných členskými štátmi v EÚ a v zahraničí

Za Slovenskú republiku sa pravidelných zasadnutí zúčastňujú zástupcovia ministerstva zdravotníctva a taktiež ministerstva vnútra.

 

Komisia OSN pre narkotické látky (Commission on Narcotics Drugs) funguje od roku 1946, kedy bola založená Ekonomickou a sociálnou radou OSN a je to centrálny orgán na tvorbu politiky v rámci OSN pre všetky otázky týkajúce sa drog. Komisia je prepojená na výkonnú štruktúru - Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) so sídlom vo Viedni a medzinárodný Výbor pre narkotické drogy (INCB) - nezávislý kontrolný orgán, dohliadajúci na plnenie všetkých troch konvencií OSN o kontrole drog.

V roku 2020 sa bude v marci konať už 63. takéto celosvetové stretnutie.

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava