Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Halucinácia

Subjektívna predstava (vnímanie) vznikajúca v dôsledku psychickej poruchy bez prítomnosti vonkajšieho podnetu. Ide zväčša o chorobný príznak pri psychických poruchách (napr. schizofrénia) alebo po poškodení mozgu, či požití drogy (pozri droga), keď jednotlivec je presvedčený o existencii podnetu. Halucinácie sa zvyčajne rozlišujú podľa príslušnej senzorickej modality (napr. zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, hmatové a pod.).

Harmín

Harmín a harmalín sú alkaloidy obsiahnuté v nápoji ayahuasca získavaného z liany Banisteriopsis caapi , ktorá je rozšírená v celej západnej Amazónii (priľahlé oblasti Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Venezuely a Bolívie). Nápoj má výrazné halucinogénne účinky (deformuje sa vnímanie zvuku, narušuje sa pohybová koordinácia, objavujú sa pestrofarebné preludy, pocit lietania, telepatické kontakty so vzdialenými osobami, komunikácia s duchmi a pod.). Nápoj sa používa v miestnej medicíne, pri iniciačných a šamanských obradoch.

Hašiš

Základným prírodným zdrojom drog (pozri droga) kanabisového typu je rastlina konope siate (Cannabis sativa), ktorá sa vyskytuje vo viacerých botanických druhoch. Konopa je v súčasnosti v centre odbornej pozornosti vďaka pandemickému zneužívaniu jej psychotropných vlastností. Zdrojom hašišu je Cannabis sativa var. indica, zdrojom marihuany je Cannabis sativa var. americana alebo var. ruderalis. Hašiš predstavuje výťažok zo samičích (menej často samčích) kvetov konope, ktoré vylučujú hnedastú olejovitú živicu s výrazným štipľavým zápachom (hašišový olej). Väčšina živice je na vrcholku kvitnúcej rastliny. V Oriente sú známe tri druhy hašišu : čaros (čistá živica), gandža (sušené hašišové kvety z vrcholkov najjemnejších samičích rastlín), bhang (usušená zmes kvetov s rozdrvenými semenami rastliny). Vzhľad : Hašiš býva v tuhom stave lisovaný do tvaru kociek, tyčiniek, platničiek (možno z neho vylisovať akýkoľvek tvar) svetlohnedej až tmavohnedej farby, mierne mastného povrchu s jemnou aromatickou vôňou. Spôsob aplikácie : Hašiš ja možné aplikovať perorálne (pridáva sa do jedál, možno ho piť v čaji alebo v ďalších nápojoch), avšak jeho účinok je asi päťnásobne slabší oproti aplikácii fajčením. Najúčinnejším spôsobom aplikácie je teda inhalácia (pozri inhalácia) - fajčenie obvykle v malých drevených alebo hlinených fajkách. Vplyvy a riziká : Najúčinnejšou psychotropnou látkou (pozri psychotropné látky), hlavnou halucinogénnou zložkou hašišu je delta - 9 - tetrahydrokanabinol (delta - 9 - THC) patriaca do skupiny látok fenolickej povahy, ktoré súborne nazývame kanabinoidy. Koncentrácia delta - 9 - THC v marihuane sa pohybuje okolo 2 – 8 % celkovej hmotnosti drogy. V hašiši je obsah tejto látky asi päť krát vyšší - okolo 25 % hmotnosti drogy (v hašišovom oleji až 60 %.). Začiatočníci pri fajčení hašiša nemusia spočiatku subjektívne pozorovať výrazné účinky drogy a to ani po troch a viacerých dávkach. Opakovaná dlhodobejšia intoxikácia (pozri intoxikácia) vedie k psychickej závislosti (pozri psychická závislosť) i fyzickej závislosti (pozri fyzická závislosť). Subjekt v iniciálnych fázach intoxikácia pociťuje celkové uvoľnenie, spokojnosť, pocit radosti - hašišová eufória. Intoxikácia hašišom môže zahrňovať celé spektrum pocitov, vrátane stavu „bad trip“ (pozri bad trip). U dlhodobých konzumentov kanabinoidov, najmä u konzumentov hašišu, dochádza postupne k závažnému rozkladu osobnosti i celkovému somatickému úpadku (strata záujmu o okolité dianie - amotivácia, poruchy časovej a priestorovej orientácie, pokles výkonnosti, pokles libida, stavy úzkosti, bludy prenasledovania, panické stavy - „kanabisová psychóza“, eventuálna agresivita pozri agresivita). Objavujú sa sprievodné organické ťažkosti ako chronická bronchitída, suchý úporný kašeľ, narastá riziko vzniku nádorov respiračného systému, poškodená môže byť pečeň, u mužov sa znižuje hladina pohlavného hormónu testosterónu, narúša sa vývoj spermií, znižuje sa potencia. U gravidných žien bol preukázaný signifikantný výskyt porodených hypotrofických plodov. Chronický konzumenti kanabinoidov majú oslabený imunitný systém. Abstinenčné príznaky (pri náhlom odňatí drogy) u konzumentov kanabinoidov môžu viesť k celkovej podráždenosti, psychomotorickému nekľudu, nespavosti, k ťažkej úzkostnej reakcii, k strate chuti do jedla alebo paradoxne zvýšenému apetítu. Dokonca aj po mesiacoch abstinencie sa môžu u nich objaviť nepríjemný psychický a fyzický stav - tzv. Flash back (pozri falsh back). Smrť z priameho predávkovania kanabinoidmi je zriedkavá. Chronický konzument obvykle zomiera na pridružené ochorenia spôsobené oslabeným organizmom. Veľkou stratou pre spoločnosť je postupná absencia hodnôt spôsobená amotivačným správaním.

Heroín

Heroín patrí do skupiny narkotických analgetík, ktoré sú známe ako opiáty. Slovo narkotikum pochádza z gréckeho slova narkotikos, čo znamená znecitlivenie a slovo analgetikum z gréckeho slova znamenajúceho bezbolestný. Roku 1898 bo uvedený na trh nemeckou firmou Bayer ako analóg morfínu (pozri morfín) - diacetylmorfín (preparát získaný derivatizáciou morfínu). Liek sa používal proti kašľu, chorobám priedušiek, astme, hnačkám, neskôr ako analgetikum. V čistej podobe je toxicita heroínu približne päťkrát vyššia ako toxicita morfínu a 10 až 20 krát vyššia ako ópia (pozri ópium). Vzhľad : V čistej forme je heroín jemný biely prášok (menej čisté druhy heroínu majú sivobielu farbu, existujú i nahnedlé varianty heroínu s väčšou prímesou nečistôt ), ktorý možno takmer rozotrieť medzi prstami. Má horkastú chuť a je dobre rozpustný vo vode. Heroín, ktorý konzumenti nakupujú je obyčajne obohatený rôznymi substanciami najmä laktózou, práškovým mliekom, chinínom, jedlou sódou, sušeným mliekom kvôli zväčšeniu kvantity a tým aj priekupnického zisku. Ku konzumentovi sa droga obvykle dostáva vo forme prášku v malých vrecúškach z jemného papiera alebo vo finančne náročnejšej forme vodného roztoku v zatavenej ampulke k priamemu injekčnému užitiu. Spôsob aplikácie : Šnupanie (zriedkavejšia forma, keďže heroín má horkastú príchuť a sú v ňom obsiahnuté prímesi), per os (zriedkavá forma následkom rýchleho rozkladu drogy v pečeni), inhalovanie (pozri inhalácia) z hliníkovej fólie (nahreje sa a stúpajúci dym sa nasáva nosnými dierkami pomocou trubičky). Najčastejšia forma aplikácie je injekčná aplikácia (subkutánne, intramuskulárne, intravenózne). Intravenózna aplikácia predstavuje spôsob najrýchlejšieho dosiahnutia maximálneho účinku drogy („mainlining“). Niekedy sa kombinuje s inými drogami napr. s kokaínom (pozri kokaín) tzv. speedball. Vplyvy a riziká : Heroín je polosyntetický derivát morfínu. V ľudskom tele sa znovu mení na morfín, pôsobí teda ako morfín. Intoxikácia (pozri intoxikácia) heroínom sa vyznačuje rýchlym nástupom výraznej eufórie (pozri eufória), subjektívnej blaženosti, spokojnosti, pocitom šťastia. Intoxikovaný subjekt v sebe objavuje netušené schopnosti (najmä fyzické), vymiznú zábrany, zvyšuje sa sexuálna angažovanosť i aktivita. Heroínom evokovaná eufória je čo do kvality a kvantity iná než u morfínu. Je bohatšia na senzorické vnemy, predstavy sú lákavejšie, farebnejšie. Hlavným rizikom je pomerne rýchly vznik psychickej aj fyzickej závislosti, ktorá vedie k negatívnym psycho-sociálnym a následne somatickým účinkom. U konzumenta sa objavuje podráždenosť, poruchy pamäti, egocentrizmus, dochádza k rozvratu hodnotového systému, strate záujmu o okolité dianie, absentuje zmysel pre povinnosť, narušujú sa interpersonálne vzťahy. Jediným zmyslom života subjektu je opätovne získanie drogy, čo častokrát vedie ku kriminalite, násilným trestným činom. Somatické zmeny sa prejavujú nápadnou bledosťou, predčasným ošedivením vlasov, poklesom telesnej hmotnosti, vymiznutím libida u obidvoch pohlaví. Pri užívaní heroínu ďalej hrozia najrôznejšie infekcie, napr. vírusová hepatitída (zápal pečene), bakteriálna endokarditída (zápal vystielok srdcových dutín), je tu zvýšené riziko prenosu vírusu HIV (AIDS).

Hodnota

Význam, ktorý človek prisudzuje iným ľuďom, predmetom, vlastnostiam, situáciám alebo činnostiam vzhľadom na uspokojovanie svojich potrieb a záujmov. Je výsledkom ľudského postoja, ľudskej schopnosti hodnotiť. Formálne môžeme rozlíšiť pozitívne a negatívne, relatívne a absolútne, subjektívne a objektívne hodnoty. Z obsahového hľadiska rozlišujeme ekonomické hodnoty (úžitková, výmenná), logické (pravda, nepravda), etické (dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť), estetické (krása a škaredosť).

Hypokinéza

Pohybová nedostatočnosť, obmedzenie pohybu podmienené civilizačnými faktormi najmä sedavým spôsobom života, rozširujúcou sa ponukou aktivít s absenciou pohybových podnetov. Hypokinéza negatívne ovplyvňuje zdravotný stav, funkčnú a psychickú zdatnosť človeka.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava