Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dotačná podpora 2020

VEREJNÁ VÝZVA

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020 (ďalej len „výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. pokračovanie

 

 1. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/525/20190901.html
 2. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20200101
 3. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200101
 4. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901
 5. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20200101
 6. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20190101
 7. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20200101
 8. Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20200101
 9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
 10. Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20191201
 11. Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“), ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/20191001
 12. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20191101
 13. Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“), ktorý je dostupný na
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/461/20181001

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava