Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Terapeutická komunita

Štrukturované prostredie v ktorom klient žije a absolvuje program liečenia/rehabilitiácie. Terapeutická komunita (TK) ponúka bezpečné a podnetné prostredie pre rast a zrenie, ktoré sa realizuje hlavne prostredníctvom sociálneho učenia  v kontexte, ktorý je vymedzený  jasnými a zrozumiteľnými pravidlami. Terapeutický potenciál  TK sa  prejavuje hlavne v napätí   medzi realitou a terapiou, medzi každodenným  spolužitím na strane jednej a podporovaným a monitorovaným sociálnym učením a nácvikom na druhej strane.
Zdroj: http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/t/terapeuticka_komunita

Dva významy pojmu terapeutická komunita
Špecifická forma organizácie liečebnej inštitúcie. Znamená zrušenie tradičnej autoritatívnej organizácie výmenou za otvorenú komunikáciu všetkých členov organizácie, vrátane pacientov a personálu; spolurozhodovanie a podieľanie sa pacientov na vlastnej liečbe. Pacienti prestávajú byť pasívnymi prijímateľmi liekov, ale stávajú sa aktívnou silou. Takýto prístup umocňuje liečebné pôsobenie. Liečbu v terapeutickej komunite je možné považovať za liečbu prostredím v najširšom slova zmysle. 
V užšom slova zmysle je možné terapeutickú komunitu chápať ako metódu liečby, ako liečebný prístup využívajúci dynamiku malej skupiny i väčšieho spoločenstva, pričom na prestavbe pacientovej osobnosti pracuje pacient sám, ale aj malá skupina, ktorej je členom, i celá komunita. Terapeutická komunita je komplexná metóda zameraná na psychoterapeutické využitie celého denného režimu liečebného zariadenia a všetkého času, ktorý v ňom pacienti strávia, všetkých činností, ku ktorým v tomto prostredí dochádza, všetkých vzťahov, ktoré sa v ňom vytvárajú.
Zdroj: http://www.hmsx.sk/terapeuticka-komunita/

Trip

Výraz používaný na označenie zážitku po užití drogy, najmä halucinogénnej. „Bad trip“ Výraz používaný na označenie negatívnych alebo nepríjemných pocitov po užití drogy, sprevádzaných najčastejšie strachom, depresiou, zúfalstvom, predstavou smrti alebo katastrofy, samovra-žednými myšlienkami. Môže nastať po užití halucinogénov, ale aj iných drog (amfetamíny).

Tolerancia

Tolerancia predstavuje zníženú odpoveď organizmu na účinky obvyklej dávky drogy (pozri droga) po jej opakovanom užívaní. Na dosiahnutie zvyčajného „efektu“ treba zvýšiť dávku drogy alebo skrátiť frekvenciu užívania (interval medzi dávkami).

Tolerancia frustračná

Určitá kapacita človeka odolávať frustrujúcim (pozri frustrácia) činiteľom bez upadnutia do neprimeraných spôsobov reakcií. Prejavuje sa v rozsahu adekvátneho prispôsobenia alebo v rozsahu adaptačných (pozri adaptácia) reakcií na frustrujúce činitele.

Trest

Negatívne alebo nepríjemné dôsledky pre pôvodcu (aktéra) určitého jednania alebo správania. Forma negatívneho motivačného pôsobenia na jednotlivca, napr. v škole, doma. Je založená na vyvolávaní negatívnych citových zážitkov a emócií, čomu sa chce potrestaný v budúcnosti vyhnúť. Trest má dve funkcie : informačnú (napr. konštatovanie nesprávnosti správania) a motivačnú (navodiť motivačný konflikt). Ak má byť trest účinný, musí mať adekvátnu formu a predpokladať možnú reakciu potrestaného a okolia. Tresty môžeme rozlíšiť na fyzické, psychické, zákazy a pod. Tresty môžu nežiadúce správanie tlmiť, ale môžu tiež viesť k úniku, predstieraniu a kontraproduktívnym reakciám vrátane spustenia už nekontrolovateľných mechanizmov. Odmena (pozri odmena) je preto efektívnejšia ako trest.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava