Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogová legislatíva

Legislatívny rámec

Zákony, nariadenia, smernice v drogovej oblasti

 

Základný právny rámec pre kontrolu drog a drogových závislostí v Slovenskej republike účinných v prvej polovici roku 2019 tvorí najmä:

1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje priestupky, ktoré sú spáchané v súvislosti s drogami (pozri ďalší text).

2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie alkoholických nápojov, vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok a ďalšie podmienky prevádzky protialkoholických záchytných izieb.

3. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.

Aktualizácia legislatívneho rámca

Autor: prof.JUDr. Jozef Čentéš, PhD

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava