Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogová legislatíva

Zákony, nariadenia, smernice v drogovej oblasti

Základný právny rámec pre kontrolu drog a drogových závislostí v Slovenskej republike v roku 2021 tvorí najmä:

1. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.

2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

3. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje pojem priestupku, zodpovednosť za priestupok, sankcie, ochranné opatrenia a skutkové podstaty priestupkov.

Aktualizácia legislatívneho rámca

Autor: prof.JUDr. Jozef Čentéš, PhD

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava