Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt
  • Doma
  • Drogová situácia – medzinárodné inštitúcie

Drogová situácia EU

Vysvetlenie európskej drogovej situácie v roku 2019

Z najnovšej analýzy EMCDDA týkajúcej sa európskeho drogového fenoménu vyplýva, že trh je odolný a súčasne odráža vývoj, ktorý prebieha na celosvetovej úrovni. Pretrvávajúce zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré predstavujú etablované a novšie nelegálne drogy, tvoria náročný politický kontext na prípravu a realizáciu účinnej odpovede. Európska správa o drogách z roku 2019 poskytuje prehľad o situácii v oblasti drog v Európe na základe najnovších dostupných údajov. Tento úvodný oddiel poskytuje stručný analytický komentár k niektorým dôležitým otázkam, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v programe európskej protidrogovej politiky.

Opioidy: stále je potrebné vynakladať úsilie na riešenie vyvíjajúceho sa problému

Európsky drogový problém bol už definovaný na základe injekčného užívania heroínu. V súčasnosti je dopyt po liečbe heroínu nízky v porovnaní s historickými úrovňami. Miera užívania injekčného užívania klesla a počet každoročne zaznamenaných nových prípadov HIV pripisovaných injekčnému užívaniu drog sa v poslednom desaťročí znížil o 40 % , a to sú dobré správy. Európskym krajinám možno vysloviť uznanie za zavedenie pragmatických opatrení na znižovanie škôd a liečbu, ktoré prispeli k týmto úspechom. Na druhej strane problémy s opioidmi inde naďalej narastali, čo viedlo k zvyšovaniu nákladov na verejné zdravie v Severnej Amerike a aj v niektorých krajinách hraničiacich s Európskou úniou. Napriek zaznamenaným zlepšeniam v Európe však užívanie opioidov stále výrazne prispieva k zdravotným a sociálnym výdavkom, ktoré možno pripísať užívaniu drog v Európe, a hrozby, ktoré predstavuje táto trieda drog, sa môžu dokonca zväčšovať.

Z analýzy existujúcich reakcií na problémy súvisiace s opioidmi vyplýva, že v mnohých krajinách, najmä vo východnej časti Európy, je zabezpečenie účinného znižovania poškodení a liečby stále nedostatočné. Existujú tiež náznaky, že v niektorých krajinách s tradične dobrým pokrytím služieb sa situácia zhoršila. Zároveň narastajú potreby starnúcej a často čoraz zraniteľnejšej kohorty dlhodobých užívateľov opioidov. Odráža sa to v úmrtiach v dôsledku predávkovania, kde v súčasnosti priemerný vek obetí je 39 rokov, ako aj vo vysokej prevalencii fyzických i psychických zdravotných problémov v rámci tejto skupiny. Okrem toho v posledných 5 rokoch sa zaznamenalo celkové zvýšenie počtu úmrtí súvisiacich s drogami a k nárastu došlo vo všetkých vekových skupinách nad 30 rokov. Ukazovatele na strane ponuky ukazujú, že hrozba môže narastať. Množstvo zachyteného heroínu sa zvýšilo a čistota tejto drogy zostáva pomerne vysoká a cena relatívne nízka, čo naznačuje vysokú dostupnosť v mnohých častiach Európy. V niektorých krajinách EÚ boli tiež nedávno odhalené laboratóriá na spracovanie heroínu, čo predstavuje znepokojujúci vývoj.

Boj proti vírusovej hepatitíde

Európa sa zaviazala dodržiavať medzinárodný program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Tento rámec globálnej politiky zahŕňa boj proti vírusovej hepatitíde. V rámci Európskej únie sa to obzvlášť týka injekčných užívateľov drog, pretože nejde len o to, že sú najviac zaťažení chorobou, ale predstavujú tiež najvyššie riziko prenosu. Riešenie vplyvu vírusovej hepatitídy na zdravie do roku 2030 bude preto závisieť od rozšírenia preventívnych opatrení a prístupu tejto skupiny k testovaniu a liečbe hepatitídy B a C.

Stratégie hepatitídy sú v súčasnosti zavedené v 17 krajinách EÚ a v Nórsku a stále väčší počet krajín poskytuje neobmedzený prístup k lepšie tolerovaným a účinnejším priamo pôsobiacim antivirotikám. Je však potrebné urobiť toho ešte viac. Skríning HCV je kritickým miestom prístupu k účinnej zdravotnej starostlivosti v prípade hepatitídy a pomáha zabrániť ďalšiemu prenosu. Dôležitú úlohu v tomto smere môžu zohrávať komunitné protidrogové služby. V mnohých krajinách nie sú však zavedené účinné testovacie politiky a vhodné spôsoby poskytovania odporúčaní na liečbu. Zo strany profesionálov môže tiež dochádzať k neochote liečiť užívateľov drog a nie vždy sa uznávajú prínosy, ktoré táto investícia do starostlivosti prináša jednotlivcom, ako aj širšiemu spoločenstvu. EMCDDA vyvíja nástroje na podporu liečby vírusovej hepatitídy v zariadeniach protidrogovej liečby. Patrí k nim kontrolný zoznam na identifikáciu prekážok rozšírenia testovania a liečby HCV, dotazník týkajúci sa znalostí služobného personálu a ilustračné prípadové štúdie preukazujúce, ako inovačné testovacie prístupy v rámci komunít môžu hodnotným spôsobom prispieť k reakcii na túto chorobu.

Syntetické opioidy zohrávajú v súčasnosti významnejšiu úlohu

V USA a Kanade je súčasné rozšírenie opioidov spôsobené užívaním syntetických opioidov, najmä derivátov fentanylu. V Európe tomu tak nie je, ale obavy v tejto oblasti existujú. Do systému včasného varovania EÚ pred novými psychoaktívnymi látkami bolo nahlásených približne 50 nových syntetických opioidov. Mnohé z týchto látok sa spájajú so závažnými otravami a úmrtiami. Niektoré, ako napríklad karfentanyl, sú mimoriadne účinné, a to znamená, že ich možno ilegálne dopravovať vo veľmi malých množstvách, ktoré sa ťažko dajú odhaliť, môžu však predstavovať tisíce dávok pre užívateľov. Navyše sa ukazuje, že syntetické opioidy, ktoré sa zvyčajne užívajú ako lieky, zohrávajú v mnohých častiach Európy čoraz významnejšiu úlohu v drogovom probléme – tieto látky zahŕňajú lieky používané na substitučnú liečbu a zmiernenie bolesti. Každá piata osoba, ktorá vstupuje do protidrogovej liečby pre problém súvisiaci s opioidmi, uvádza v súčasnosti ako hlavnú problémovú drogu syntetický opioid, a nie heroín, pričom sa táto droga čoraz častejšie vyskytuje v prípadoch predávkovania. Napriek tejto hrozbe je súčasná schopnosť odhaliť výskyt a dostupnosť, užívanie a dôsledky užívania syntetických opioidov naďalej obmedzená. Z tohto dôvodu sa za prioritu musí považovať zlepšenie citlivosti informačných zdrojov v tejto oblasti.

Hodnota zdrojov toxikologických a forenzných údajov

Úmrtia v dôsledku predávkovania drogami sa len zriedkavo spájajú s užívaním jedinej látky. Moderné spôsoby užívania drog sú veľmi dynamické, pričom na trhu sa objavuje čoraz väčší počet drog a užívatelia zvyčajne – vedome alebo nevedome – užívajú viaceré druhy látok. Znamená to, že bez spoľahlivých forenzných a toxikologických údajov sa môže stať, že sa nové ohrozenie zdravia prehliadne. Existuje teda riziko, že by mohlo dôjsť k premeškaniu odhalenia úlohy nových účinných psychoaktívnych látok, akými sú napr. deriváty fentanylu, pri úmrtiach z predávkovania, najmä ak sa užívajú spolu s takými zavedenými drogami ako heroín. Niektoré členské štáty EÚ, najmä v severnej Európe, investovali do zlepšovania dostupnosti a citlivosti toxikologických údajov, vďaka čomu vedia v súčasnosti lepšie pochopiť drogové trendy a hrozby pre zdravie. Napríklad zavedenie komplexného skríningu a zvýšenie citlivosti testovania vo Švédsku viedlo k zdvojnásobeniu počtu zistených prípadov súvisiacich s fentanylom v rámci analyzovaných vzoriek v prípade úmrtí. Nedávna štúdia EMCDDA však poukázala na to, že nie všetky laboratóriá majú kapacity na zisťovanie menej bežných látok. Pre forenzné a toxikologické vyšetrenie je dostupnosť referenčných štandardov nevyhnutná, avšak pre nové psychoaktívne látky v mnohých laboratóriáchčasto nie sú takéto štandardy k dispozícii. Navyše zlepšovaniu monitorovania a praxe v tejto oblasti bránia chýbajúce európske forenzné toxikologické usmernenia týkajúce sa vyšetrovaní prípadov úmrtí v súvislosti s drogami. Keďže sa predpokladá pokračujúci nárast významu syntetických drog všetkých typov, budú vo všeobecnosti potrebné väčšie investície do toxikologických a forenzných zdrojov údajov.

Európsky trh s kokaínom naďalej rastie

Aktuálne údaje o kokaíne ukazujú, že počet záchytov aj zachytené objemy sú historicky najvyššie. Kokaín sa dostáva do Európy viacerými cestami a prostriedkami, avšak pozoruhodný je nárast obchodovania s kokaínom vo veľkých objemoch cez veľké prístavy za použitia kontajnerov. Zvýšenú dostupnosť drogy naznačujú aj najvyššie odhady čistoty kokaínu na najnižšej úrovni obchodovania v poslednom desaťročí. Na strednej a na úrovni pouličného obchodu možno pozorovať preskupovanie dodávateľského reťazca kokaínu a jednotlivých aktérov s výskytom fragmentovaných, voľnejších a horizontálnejších organizačných štruktúr. Menšie skupiny dokázali vstúpiť na trh za pomoci informačných technológií, ako napr. šifrovanie, darknetové trhy, sociálne médiá pre obchodovanie a kryptomeny. Z inovatívnych distribučných stratégií, akými sú napríklad exkluzívne call centrá pre kokaín vidno, že na konkurenčnom trhu s kokaínom prekvitá podnikavosť. Ukazuje sa, že tieto nové metódy sú do určitej miery odrazom určitého narušenia, ku ktorému dochádza v iných oblastiach, vplyvom bežného využívania smartfónov. Dochádza k potenciálnej „uberizácii“ obchodu s kokaínom, t. j. konkurenčnému trhu, na ktorom predajcovia súťažia ponukou dodatočných služieb, napr. rýchle a flexibilné možnosti doručenia.

Kokaín: poškodenia zdravia sú evidentnejšie

Odhadnúť prevalenciu problematického užívania kokaínu je obzvlášť ťažké, pretože táto droga je menej viditeľná v zavedených ukazovateľoch, ktoré sa obvykle zameriavajú na problémy súvisiace s opioidmi. Napriek tomu existujú náznaky, že zvýšená dostupnosť kokaínu má za následok rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť. Od roku 2014 sa počet nových klientov vstupujúcich do liečby pre problémy s kokaínom, aj keď je stále relatívne nízky, zvýšil viac než o 35 %, pričom približne dve tretiny krajín zaznamenali nárast. V niektorých krajinách sa kokaín spája s najnovším nárastom úmrtí súvisiacich s drogami. Táto droga býva často zistená spolu s opioidmi v prípade úmrtí v dôsledku predávkovania v tých častiach Európy, kde patrí k hlavným stimulantom. Okrem toho úloha, ktorú zohráva kokaín pri úmrtiach súvisiacich s kardiovaskulárnym ochorením, nemusí byť v dostatočnej miere braná do úvahy. Ak sú k dispozícii údaje, poukazujú na celkový nárast návštev pohotovostných služieb v súvislosti s kokaínom, pričom kokaín je najčastejšie zistenou nelegálnou látkou v štúdii siete Euro-DEN,kde participovalo 18 krajín.. Kokaín sa zistil tiež v jednej štvrtine alebo aj viac injekčných striekačiek, testovaných v troch z piatich miest, ktoré sa zúčastnili na pilotnej analýze rezíduí v injekčných striekačkách na mapovanie spôsobov injekčného užívania drog. Z nových dostupných údajov vyplýva aj to, že môže dochádzať k šíreniu užívania kraku v takej forme, ktorá sa dá fajčiť a ktorá sa obzvlášť často spája s problematickým užívaním. Nárast počtu klientov vstupujúcich do liečby pre užívanie kraku od roku 2014 bolizaznamenané v Belgicku, Írsku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku, ako aj v Spojenom kráľovstve, v európskej krajine, ktorá sa najviac spája s užívaním kraku. Dostupné dôkazy na podporu účinnosti služieb pre užívateľov kokaínu, sú stále pomerne slabé a cielené programy pre užívateľov kokaínu sú v súčasnosti v Európe obmedzené. Toto sa začína meniť a niektoré krajiny zavádzajú teraz špecializovanejšie intervencie na zníženie škôd. Celkovo sa však ukazuje, že potreby v tejto oblasti narastajú, naliehavo sú potrebné investície do rozvoja a hodnotenia intervencií všetkých typov, ale obzvlášť do účinných modelov liečby, ak chceme, aby služby boli lepšie vybavené na úspešnú prácu s touto skupinou klientov.

Medzinárodná úloha Európy v produkcii syntetických drog

Ukazuje sa, že produkcia syntetických drog v Európe rastie, aj keď sa to dá len ťažko monitorovať, diverzifikuje sa a je čoraz inovatívnejšia. Toto rozšírenie možno pozorovať na základe najnovších údajov dokumentujúcich nárast počtu záchytov prekurzorov chemikálií. Správa centra EMCDDA a Europolu o európskom trhu s drogami, ktorá má byť uverejnená koncom roka 2019, poskytne hĺbkovú analýzu tohto vývoja. Kľúčovými problémami v tejto oblasti sú odhaľovanie výrobných laboratórií, skládky odpadu a účinnosť a rozmanitosť syntetických drog dostupných na európskom trhu. V súčasnosti sa stále častejšie objavujú náznaky významu Európy na globálnom trhu so syntetickými drogami. K týmto signálom patria významné záchyty rôznych látok na hraniciach EÚ; skutočnosť, že väčšie množstvo MDMA je teraz zachytené v Turecku než v Európskej únii ako celku a odhalenie zariadení v Európe, ktoré vyrábajú metamfetamín a iné syntetické drogy určené na vývoz. Infraštruktúra, ktorá umožňuje rýchly pohyb tovaru medzi krajinami, sa stále častejšie využíva na uľahčenie pašovania do Európskej únie kontrolovaných drog, nových psychoaktívnych látok, prekurzorov a iných chemikálií potrebných na produkciu drog. Tá istá infraštruktúra sa niekedy používa aj pašovanie syntetických drog – najmä MDMA, ale aj iných látok – do krajín mimo EÚ. Ukazuje sa, že aj produkcia syntetických drog podporuje šírenie metamfetamínu do nových krajín v rámci Európskej únie. Metamfetamín na celom svete predstavuje najväčšiu výzvu v oblasti syntetických drog. V Európe sa užívanie metamfetamínu sústreďuje v niektorých krajinách s dlhodobými problémami. Toto je v súčasnosti najväčším problémom, avšak napriek širokej dostupnosti iných stimulantov z analýzy rezíduí odpadových vôd vyplýva, že táto droga sa začína šíriť do nových krajín. Laboratórne zistenia upozorňujú na určité zvýšenie produkcie a výroby v prípade trhov mimo EÚ.

Kanabis: nový vývoj v prípade najetablovanejšej drogy v Európe

Kanabis je v Európe najdlhšie etablovanou drog. Ide o najčastejšie užívanú nelegálnu drogu, pričom takmer 20 % osôb vo veku 15 – 24 rokov uviedlo užívanie kanabisu v minulom roku. Na medzinárodnej úrovni a v rámci Európy je užívanie kanabisu stále témou, ktorá vzbudzuje značný politický a verejný záujem, keďže na základe nového vývoja sa vedú diskusie o tom, ako by mala spoločnosť reagovať na túto látku.

Prebieha diskusia o terapeutickej hodnote kanabisu, kanabisových prípravkoch a liekoch získaných z rastlinného kanabisu. Niektoré krajiny legalizovali kanabis, čo viedlo k posudzovaniu nákladov a prínosov rôznych regulačných a kontrolných možností. Ide o zložitú oblasť. V Európe sa na kontrolu užívania kanabisu vyčleňuje značné množstvo policajných zdrojov, pričom v roku 2017 sa viac ako polovica z 1,2 milióna oznámených prípadov trestných činov a prečinov súvisiacich s užívaním alebo prechovávaním na účely užívania pre osobnú potrebu týkala kanabisu. Účasť na obchodovaní s kanabisom môže byť tiež impulzom pre kriminalitu mládeže a hlavným zdrojom príjmu pre organizovanú trestnú činnosť. Okrem toho sa zlepšilo aj naše chápanie potenciálnych zdravotných rizík v dôsledku užívania kanabisu, najmä medzi mladými ľuďmi. Kanabis je v súčasnosti látkou, ktorú noví klienti nastupujúci na protidrogovú liečbu najčastejšie uvádzajú ako hlavný dôvod vyhľadania pomoci. Je to znepokojujúce, pretože v posledných rokoch sa podľa celkového hodnotenia EMCDDA trendy týkajúce sa kanabisu udržiavali zväčša na stabilnej úrovni. V súčasnosti však nové údaje toto nepotvrdzujú, lebo viaceré krajiny hlásia nárast užívania medzi mladšími vekovými kohortami. K zložitej situácii v posledných rokoch prispievajú nové formy kanabisu, ktoré sú výsledkom modernizácií pestovateľských, extrakčných a výrobných techník. Z hybridných rastlín z viacerých kmeňov sa získava kanabis s vyššou účinnosťou, ktorým sa začínajú nahrádzať zavedené formy rastliny v rámci Európy, ako aj v Maroku, odkiaľ pochádza väčšina kanabisovej živice užívanej v Európe. Z nedávnej štúdie s podporou EMCDDA vyplýva, že účinnosť kanabisovej živice aj rastlinného kanabisu sa za posledných desať rokov zvýšila. Vytvorenie legálnych rekreačných trhov s kanabisom, kde bola droga legalizovaná, tiež prispieva k inováciám a vývoju nových kanabisových produktov, akými sú napríklad jedlé produkty, e-kvapaliny a koncentráty. Niektoré z nich sa v súčasnosti objavujú na európskom trhu, kde sú novou výzvou pre odhaľovanie a kontrolu drog.

EMCDDA uznáva momentálnu dynamickú a zložitú povahu sféry politiky týkajúcej sa kanabisu a zverejnilo novú sériu publikácií, v ktorých sa uvádzajú dôkazy a analýzy týkajúce sa tejto oblasti. Patrí k nim aj prehľad vývoja v súvislosti s poskytovaním kanabisu na terapeutické použitie v Európskej únii. Informovanej diskusii v tejto oblasti bráni absencia spoločného chápania koncepcie kanabisu na terapeutické použitie. Komplikuje to rôznorodosť dostupných výrobkov, ktoré môžu byť v rozsahu od liekov obsahujúcich zlúčeniny rastlinného kanabisu až po prípravky zo surového kanabisu.

Kanabisové výrobky s nízkym obsahom THC vzbudzujú obavy regulačných orgánov

Ďalším príkladom rýchleho vývoja, ku ktorému dochádza v súvislosti s kanabisom, je v posledných 2 rokoch výskyt rastlinného kanabisu a kanabisových olejov s malou koncentráciou v obchodoch so zdravými potravinami alebo špecializovaných obchodoch v niektorých krajinách EÚ. Predaj sa uskutočňuje na základe tvrdenia, že tieto výrobky majú len malý alebo žiadny intoxikačný účinok, a preto nie sú kontrolované podľa protidrogových právnych predpisov. Kanabis obsahuje viaceré odlišné chemické látky, ale najviac pozornosti priťahujú dva kanabinoidy, tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je hlavnou látkou zistenou v kanabise, ktorá je zodpovedná za jeho psychoaktívne účinky. Výrobky obsahujúce CBD sa čoraz častejšie uvádzajú na trh s tvrdeniami o ich priaznivých účinkoch. EMCDDA sa vo svojej najnovšej publikácii zamerala na komplexnú a čoraz rozsiahlejšiu literatúru o dôkazoch o užívaní THC aj CBD na terapeutické účely. Deklaruje sa, že nové výrobky obsahujúce menej ako 0,2 % alebo 0,3 % THC vo všeobecnosti patria do dvoch kategórií: jedna je zameraná na užívateľov na fajčenie a druhá – také prípravky ako napr. oleje a krémy – je zameraná na záujemcov o prípadné terapeutické využitia. V niektorých členských štátoch EÚ podliehajú výrobky s nízkym obsahom THC, napr. kanabisové extrakty, trestným sankciám, iné ich považujú za lieky, ktoré sa nemôžu predávajú bez povolenia, a niektoré ich klasifikovali ako výrobky, ktoré nepredstavujú hrozbu pre verejné zdravie, a tak sa nevyžadujú žiadne licencie na obchodovanie s nimi. Tento vývoj vyvoláva otázky v súvislosti reguláciou na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Posilnenie systému včasného varovania EÚ a hodnotenie rizika nových psychoaktívnych látok

V roku 2018 sa nové psychoaktívne látky oznamovali do systému včasného varovania EÚ pred novými psychoaktívnymi látkami približne raz týždenne. Počet nových drog zistený v roku 2018 bol 55, čo je podobný počet ako v roku 2017, avšak v porovnaní s rokmi 2013 a 2014 je výrazne nižší. Aj keď to môže svedčiť o klesajúcich inováciách v tejto oblasti, netreba zabúdať, že značný počet už notifikovaných látok sa každý rok objavuje na európskom drogovom trhu, čo naznačuje, že látky na trhu zrejme pretrvávajú. Dochádza tiež k zmenám v type pozorovaných látok, čo môže prípadne signalizovať, že nové psychoaktívne látky sú stále viac cielené na dlhodobých a problematickejších užívateľov drog. Do systému včasného varovania EÚ pred novými psychoaktívnymi látkami síce stále prichádzajú správy o rôznorodom spektre látok, súčasné trendy však naznačujú stúpajúci počet syntetických opioidov a benzodiazepínov.

Na reakciu Európy na vývoj v oblasti nových psychoaktívnych látok je kľúčové včasné varovanie a hodnotenie rizík. V roku 2018 bol európsky systém zrevidovaný tak, aby vedel zabezpečiť posilnenú a urýchlenú schopnosť EÚ odhaľovať, hodnotiť a reagovať na zdravotné a sociálne hrozby, ktoré predstavujú nové drogy. Týmto sa zabezpečí nielen včasné varovanie v celej Európe, ale umožní sa aj rýchlejšie hodnotenie rizík a kontrola látok na európskej úrovni. Týmito zmenami sa posilní aj sieť, ktorá podporuje EMCDDA a Europol v tejto práci a v súčasnosti existujú formálne pracovné dohody medzi EMCDDA a Európskou agentúrou pre lieky (EMA), Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA).

Poznámky

Úplný balík Európskej správy o drogách za rok 2019 je k dispozícii na http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019
Údaje prezentované v správe sa týkajú roka 2018 alebo posledného roka, za ktorý sú údaje k dispozícii.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava