Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Maladaptácia ( dysadaptácia )

Neprispôsobivosť, narušená alebo neprimeraná adaptácia (pozri adaptácia) pri nesúlade medzi potrebami jedinca a podmienkami prostredia. V dôsledku uvedeného trpí buď samotný človek (tzv. neurotická maladaptácia) alebo jeho okolie (tzv. psychopatická maladaptácia). Maladaptácia sa prejavuje poruchami správania, neschopnosťou adekvátne reagovať na potreby situácie, neschopnosťou primerane vychádzať s inými ľuďmi (sociálna maladaptácia), delikvenciou, kriminalitou (morálna maladaptácia), emocionálnymi konfliktmi (neurotická maladaptácia). Všeobecne sa maladaptácia prejavuje v narušenej interakcii medzi osobnosťou a jej prostredím.

Marihuana

Patrí do skupiny približne 30 látok fenolickej povahy nazývaných súborne kanabinoidy. Ide o historicky dávno známu skupinu psychotropných látok (pozri psychotropné látky) pripravovaných z rastliny konope. Slovenský názov rastliny znie konopa siata (Cannabis sativa L.). Konopa siata je dvojdomá rastlina (jednotlivé rastliny majú iba samčie alebo samičie kvety), ktorá v priaznivých klimatických podmienkach dorastá do výšky 3 - 4 metre. Konope pestované ilegálne v geografických podmienkach Slovenska dorastá do výšky až 2 metre. Centrálna vláknitá lodyha je pokrytá jemnými chĺpkami a vyrastajú z nej radiálne členené úzke dlhé listy s charakteristickými zúbkovanými okrajmi. Rastlina rastie rýchlo, až 10 centimetrov denne. Kvitnúce samičie rastliny vylučujú na kvetoch značné množstvo lepkavej živice. Konopa sa vyskytuje vo viacerých botanických variantoch. Zdrojom marihuany je Cannabis sativa var. americana alebo Cannabis sativa var. ruderalis. Zdrojom hašišu (pozri hašiš) je predovšetkým Cannabis sativa var. indica. Konope ako významnú kultúrnu rastlinu poznajú ľudia už asi 5000 rokov. Vyrábali sa z nej konopné lana, plachty, siete, rohože, textílie, konopný papier, zo semien sa lisoval olej a bylinné liečivá na horúčku a menštruačne kŕče. Vzhľad : Marihuana sa pripravuje z vysušených listov a kvetov konopy. Najvyššiu koncentráciu účinných látok majú mladé lístky a kvety na vrcholci rastliny, v listoch smerom ku koreňu účinných látok ubúda. Marihuana sa podľa charakteru spracovania objavuje na trhu obvykle vo forme sivozelených alebo zelenohnedých fragmentov sušených lístkov rastliny. Kvalitnejšie druhy pripomínajú sušené lístky čínskeho zeleného čaju alebo tmavého indického čaju. Iný druh marihuany (dagga) môže pripomínať hrubo rezaný fajkový tabak. Menej kvalitné druhy sú iba práškovou drvinou sušených častí rastliny. Niekedy sa marihuana, po fermentácii za vlhka, lisuje do malých tyčiniek (jive). Spôsob aplikácie : Konopa je azda najvšestrannejšia droga z hľadiska možnosti príjmu v závislosti od geografického pásma a tradície (pitie odvarov, pridávanie do jedla, šnupanie). Najobvyklejšou formou konzumácie marihuany je fajčenie, teda inhalácia (pozri inhalácia) splodín horenia týchto látok. Dym z marihuanových cigariet - reefers sa zhlboka vdychuje, pričom fajčiar zadržiava dych, aby účinná látka zostala čo najdlhšie v pľúcach (účinné látky dobre prenikajú cez alveolokapilárnu membránu do krvi). Skúsení fajčiari si balia veľké zvitky - joints z viacerých kusov cigaretového papiera. Papierik na konci cigarety býva stočený, či poskladaný, aby sa z cigarety nevysypala suchá drviny listov rastliny. Opojenie sa prejavuje 15 až 20 minút po aplikácii a trvá približne tri hodiny. Vplyvy a riziká : Z kanabinoidov (približne 30 látok fenolickej povahy) sa za hlavnú účinnú halucinogénnu zložka marihuany (najúčinnejšiu psychotropnú látku) považuje delta - 9 - tetrahydrokanabinol (delta - 9 - THC). Jednorázové podanie marihuany nemá obvykle vážnejšie zdravotné následky. Účinok drogy (pozri droga) je, okrem druhu a kvality, ešte podmieňovaný aj sociálnym prostredím, spôsobom príjmu, stavom užívateľa. Subjekt v iniciálnych fázach účinku pociťuje uvoľnenie, útlm duševného napätia, pocit relaxácie (pozri relaxácia), eufóriu (pozri eufória), stráca zábrany, stáva sa vnímavejším k akustickým, taktilným, kinestetickým podnetom. S pokračujúcou konzumáciou sa postupne objavuje introvertná orientácia osobnosti, celková pasivita, malý záujem o osobné a spoločenské záležitosti, pokles schopnosti sa sústrediť, tolerancie na fyzickú záťaž, pokles pracovnej výkonnosti (tzv. amotivačný syndróm). U chronických konzumentov, okrem celkovej straty záujmu o okolité dianie, sa objavujú bludy prenasledovania, stavy úzkosti, narastá eventuálna agresivita (pozri agresivita). Sprievodné sú i somatické ťažkosti ako chronická bronchitída, suchý úporný kašeľ, nárast rizika vzniku nádorov respiračného systému, oslabuje s

Meskalín

Prírodný halucinogén, alkaloid kaktusu lofofora Williamsova (Lophophora williamsi ), ktorý Aztékovia nazývali peyotl alebo peyot. Ide o malý, nenápadný kaktus, ktorý rastie v severnej časti Mexika a v povodí rieky Rio Grande. Rituál užívania halucinogénových drog (pozri droga) prijali od mexických indiánov v 19. storočí aj severoamerickí indiáni kmeňa Meskalero (odtiaľ droga meskalín). Indiáni pokladajú peyotl za posvätnú rastlinu, ktorej konzumácia (najčastejšie per os, niekedy fajčením vo fajke spolu s tabakovými listami alebo marihuanou pozri marihuana) je súčasťou kultových obradov so schopnosťou vyvolať zmeny vo sfére vnímania, halucinácie a iné závažné psychické alternácie. Halucinácie (pozri halucinácia) vyvolané meskalínom patria medzi najkomplexnejšie a najrôznorodejšie zo všetkých halucinogénových drog. Jeho účinky nemožno rozoznať od účinkov LSD (pozri LSD). Hlavné spoločenské riziká majú teda podobný charakter ako užívanie LSD.

Metadon

Synteticky vyrobený opiát (pozri ópium), ktorý sa používa ako náhrada heroínu (pozri heroín) tak narkomanmi, ako aj pri liečení drogovej závislosti (pozri drogová závislosť) na heroíne v substitučných liečebných programoch. Má veľmi dlhý účinok s relatívne pomalým nástupom, takže sú minimalizované výkyvy hladiny drogy (pozri droga) v organizme. Podávanie metadonu terapeutmi umožňuje kontrolu pacienta a je tiež prevenciou voči získavaniu drogy kriminalitou. Snahou je postupným znižovaním dávky dosiahnuť úplné odvyknutie. V prípadoch, kde nie je možné dosiahnuť úplnú abstinenciu, môže byť závislý narkoman udržiavaný na stabilnej minimálnej dávke.

Misuzus

Misuzus z medicínsko-právneho hľadiska vyjadruje taký spôsob užívania drog (pozri droga) - liečiv, ktorý nie je v súlade s náhľadom medicíny na aktuálne potreby konzumenta. Ide obvykle o neprimerané prekračovanie terapeutických dávok liečiv, prípadne ich nevhodné laické kombinovanie.

Morfín

Najdôležitejší z celkového počtu asi 30 doposiaľ známych alkaloidov ópia (pozri ópium). Z ďalších alkaloidov možno uviesť napr. Kodeín, Papaverín, Narkotín, Laudanín, Tebaín. Morfín bol izolovaný zo zahustenej šťavy makovíc (surového ópia) na začiatku 19. storočia. Užíval sa vo veľkom rozsahu ako analgetikum v priebehu americkej občianskej vojny, masový rozsah užívania nastal v priebehu prvej svetovej vojny. Injekčne aplikovaný morfín nestratil svoj význam ani v súčasnosti pre svoj všeobecný, bolesť tlmiaci účinok najmä u nevyliečiteľne chorých onkologických pacientov. Vzhľad : Ide o biely až žltkastý prášok, bez špecifického zápachu, horkastej chuti, dobre rozpustný vo vode. V tuhej forme sa niekedy dodáva vo forme drobných lisovaných bielych kociek alebo tehličiek. Spôsob aplikácie : Injekčne, predovšetkým subkutánne a intramuskulárne . Perorálne užívanie morfínu je zriedkavé. Vplyvy a riziká : Patrí medzi drogy (pozri droga) s narkoticko - analgetickým účinkom. Dominantným prejavom intoxikácie (pozri intoxikácia) je eufória (pozri eufória). Stúpa sebavedomie, sociálna aktivita, u niektorých jedincov naopak aktivita klesá a subjekt upadá do stavu príjemnej letargie. S postupným privykaním na morfín dochádza k psycho - sociálnemu a somatickému úpadku jedinca, podobne ako pri účinku heroínu (pozri heroín).

Muchotrávky

Muchotrávky (Amanitaceae) sú zdrojom viacerých psychotropných a jedovatých látok (pozri psychotropné látky). Môžeme ich zaradiť do skupiny halucinogénnych húb obsahujúcich halucinogénne látky - kyselinu ibotovú a jej derivát muscinol. Spôsob konzumácie je veľmi pestrý, závislý od prírodných podmienok, geografického umiestnenia, tradícií a pod. (konzumenti ich jedli surové, sušené, údené, solené, pili odvar, moč, rozdrvenú hmotu, v niektorých krajinách fajčili sušené huby). Účinok sa prejavuje dvojfázovo. V prvom, excitačnom štádiu intoxikácie (pozri intoxikácia) sa objavuje pocit tepla, túžba po pohybe, objavujú sa nekoordinované pohyby, rastie psychické vzrušenie. Silnejšie dávky, s postupujúcou otravou, môžu vyvolať svalové kŕče, zmätené myslenie, halucinácie (pozri halucinácia), pocit depersonalizácie (pozri depersonalizácia), pocit vlastnej smrti alebo poruchy videnia. V druhom, komatóznom štádiu intoxikovaný upadá do bezvedomia, z ktorého sa občas môže prebrať do nepochopiteľného záchvatu agresie (pozri agresia), agresívneho konania. Bezvedomie sa v lepšom prípade skončí po 24 hodinách tým, že sa konzument celý rozboľavený preberie k vedomiu. V horšom prípade začne klesať krvný tlak, ochrnie dýchanie a nastáva smrť. Muchotrávky boli súčasťou šamansko-liečiteľských tradícií, ale aj predbojovej stimulácie najmä v oblastiach Sibíri a severnej Európy.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava