Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dotačná podpora 2016

Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2016 vo výške 515.000,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

 1. VEREJNÁ VÝZVA 2016 (súhrnný dokument na stiahnutie)
 2. Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016
 3. Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
 4. Príloha č. 1A - Dodatok k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 5. Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej  republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
 6. Príloha č. 1C - Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona
 7. Príloha č. 2 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ
 8. Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ
 9. Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba
 10. Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu
 11. Príloha č. 6 - Návrh zmluvy  o poskytnutí dotácie
 12. Často kladené otázky
 13. Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie.
  https://www.health.gov.sk/Clanok?dotacie-mzsr-2016

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava