Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogy typu organických rozpúšťadiel (Solvenciá)

V polovici minulého storočia sa na drogovej scéne USA a niektorých štátov Južnej Ameriky objavila nová drogová závislosť, ktorá sa pomerne rýchlo rozšírila aj za oceán - do Európy, a to vdychovanie organických rozpúšťadiel. Cieľovou skupinou tohto druhu závislosti sú najmä najchudobnejšie skupiny drogovej klientely. Uvedenú skutočnosť podporuje navyše fakt voľnej dostupnosti širokého spektra látok tejto skupiny. V osemdesiatich rokoch minulého storočia predstavovali práve solvenciá (organické rozpúšťadlá) prvý historický stret stredoeurópskych, postkomunistických krajín s drogovou scénou. Sniferi acetónu, či toluénu sa stali oficiálne ignorovanou skupinou obyvateľstva väčších československých miest. Solvenciá majú význam aj ako náhradná skupina drog s výskytom vo väzenských zariadeniach s možnosťou zaradenia väzňov do pracovného procesu.

Zdroje drogy

Bezproblémová dostupnosť je tým hlavným faktorom širokej rozmanitosti používaných látok z kategórie riedidiel, lepidiel, čističov pre domácnosť a podobne. Podľa chemickej štruktúry možno solvenciá deliť na alifatické a aromatické uhľovodíky (benzín, benzén, petrolej, toluén, xylén), na ketóny (acetón, cyklohexanón a iné), na halogénované uhľovodíky (trichlóretylén, karbon tetrachlorid, chloroform, halotan, freóny).

Slangový výraz pre zneužívania solvencií je chronicky známy výraz „fetovanie“, vo väzenských komunitách sa objavil aj výraz „klepanie“.

Spôsoby aplikácie drogy

Hlavnou cestou aplikácie drog solvenciového typu je inhalovanie -vdychovanie výparov najčastejšie z namočenej tkaniny, vo výnimočných prípadoch priamo z fľaše riedidla či tuby lepidla. V stave akútnej intoxikácie solvenciami boli súdnymi lekármi popisované aj prípady vypitia riedidiel. Konzumenti tejto drogovej skupiyn vyhľadávajú často opustené miesta, staré domy a chaty vzdialené od prípadných pozorovateľov.

Účinky

Inhalovanie organických rozpúšťadiel vedie k pozvoľnému nástupu eufórie s pocitom odovzdania sa. Počas akútneho ovplyvnenia drogou dochádza k zmenám vnímania reality, vyskytujú sa pocity nadnesenosti, depersonalizáie, ale aj chyby vo vnímaní reality (ilúzie a pseudoilúzie). Akútne ovplyvnenie drogou končí obyčajne nástupom spánku. K telesným prejavom patria najmä pocity búšenia srdca, zvýšeného potenia, poruchy dýchania, zmeny v motorických funkciách a nápadné rozšírenie zreníc. K subjektívne popisovaným príznakom sa pridružujú pocity hučania v ušiach, závrate a rôzne neadekvátne čuchové vnemy.

Zdravotné riziká zneužívania organických rozpúšťadiel

Už pri prvom ataku organickým rozpúšťadiel môže dôjsť k náhlej smrti v dôsledku navodenia patologického rytmu srdca (malígna arytmia pri sudden sniffing death). Popisované sú aj príznaky udusenia pri chemickom dráždení hrtanu s nástupom kritického spazmu hrtanového svalstva. V stave akútneho ovplyvnenia drogou bývajú pomerne časté pridružené lokálne poleptania kože, ale aj dutiny ústnej, ďalších anatomických častí zažívacieho traktu a nosovej sliznice. Dôsledky chronickej závislosti na organických rozpúšťadlách sú doslova otrasné. Opakované zneužívanie solvencií vedie k strate sociálnych kontaktov, k celkovej osobnostnej otupenosti najmä vo vzťahu k sociálnemu prostrediu. Stavy kritických výpadkov pamäte, poruchy reči, vnímania reality až po stavy delirantných stavov predstavujú najťažšie dôsledky rozvinutej drogovej závislosti z pomedzi všetkých drogových skupín. Solvenciá totiž rozpúšťajú tukové látky, čím narúšajú funkčné prepojenia nervovej sústavy, čo vedie k rýchlej deteriorácii psychiky. Slangový výraz „vygumovaný“ je najpresnejším vyjadrením chronického stavu závislých na rozpúšťadlách. Stratové defekty na mozgu sú častým nálezom pri letálnej (smrteľnej) intoxikácií organickými rozpúšťadlami u konzumentov týchto drog. Okrem vyššie uvedených zmien sú časté ťažké poruchy imunitného systému, zmeny v zložení krvi, ťažké poruchy funkcie obličiek, ale aj celý rad neurologických príznakov (celkový tras, chronické bolesti hlavy a svalov, epileptické záchvaty).

Zdroj:
MUDr. Norbert MORAVANSKÝ
Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.
ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava