Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dotačná podpora 2015

Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2015 vo výške 515.000,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť a resocializácie drogovo závislých osôb.

 1. Oznámenie na predkladanie žiadostí k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.
  https://www.health.gov.sk/?dotacie-na-podporu-protidrogovych-aktivit-2015
 2. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/525/20140101.html
 3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20150101.html
 4. Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie.
  https://www.health.gov.sk/Clanok?dotacie-mzsr-2015

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava