Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Informácie o drogách

Medzi pojem droga je možné vo všeobecnosti zaradiť jed, liečivo alebo narkotikum. Drogou je akákoľvek látka, zapríčiňujúca závislosť u človeka, látka určená na diagnózu, liečenie, prevenciu alebo zmiernenie ochorenia a aj psychoaktívna látka, ktorá mení myslenie, pamäť, vnímanie a náladu. Psychoaktívna látka po vstupe do organizmu mení jednu alebo viacero jeho funkcií. V súvislosti s opakovanou aplikáciou psychoaktívnych látok dochádza k stavu závislosti. Telesná závislosť vyplýva z chronického, opakovaného užívania drog a je charakterizovaná toleranciou a existenciou abstinenčných príznakov pre konkrétnu drogu. Vývoj tolerancie nie je však u každého človeka rovnaký, a preto ho ani nie je možné dopredu predpovedať. Príčina toxického efektu drogy môže byť sprevádzaná taktiež zvýšenou toleranciou organizmu na danú drogu. Abstinenčné príznaky vznikajú vtedy, ak dôjde k náhlemu prerušeniu dodávania drogy do organizmu, resp. k výraznému zníženiu dávky danej drogy v organizme. Každá skupina drog (psychoaktívnych látok) vykazuje rôznu mieru psychickej závislosti chápanej aj ako potreba, túžba pre danú drogu. Jedinec s psychickou závislosťou často verí, že bez konkrétnej drogy a jej neustáleho užívania, nemôže ďalej normálne fungovať. Prejavuje sa u neho neodolateľné nutkanie užiť drogu a drogu získavať akýmkoľvek prostriedkom. Napriek niektorým konštantným a špecifickým príznakom ovplyvnenia drogou, existuje značná variabilita v účinkoch dokonca aj u konkrétneho jedincov. Významnú úlohu môže pri konkrétnych sledovaných účinkoch zohrať aj pohlavie užívateľa. Jedným zo získaných ovplyvňujúcich faktorov možnej závislosti na droge najmä psychickej predstavujú tzv. peristatické faktory, t.j. faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov a iných sociologických aspektov a súvislostí.

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní dočasného a imaginárneho chemického raja.

Zdroj:
MUDr. Norbert MORAVANSKÝ, PhD.
Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave

Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava