Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národná protidrogová stratégia

Dňa 27. októbra 2021 vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 619/2021 schválila Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“).Stratégia je v poradí šiestym strategickým, nadrezortným materiálom pre oblasť drogovej politiky v Slovenskej republike. Nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len "NPS"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 380/2013. V nadväznosti na ukončenie platnosti NPS a vzhľadom na potrebu pokračovania aktivít pre dosiahnutie cieľov - chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike bola vytvorená predkladaná Stratégia.

Stratégia je výsledkom spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR; Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva financií SR; Ministerstva vnútra SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva kultúry SR; Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Generálnej prokuratúry SR a ďalších subjektov.

Pred predložením na rokovanie vlády SR bola dňa 4. októbra 2021 Stratégia schválená Radou vlády SR pre protidrogovú problematiku.

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národnej protidrogovej stratégie SR za obdobie rokov 2013-2020

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava