Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zasadnutia stálych korešpondentov Pompidou Group

94. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

30. - 31. mája 2024, Taliansko

Záznam

Zoznam najdôležitejších informácií

1. Správa zo zasadnutia Výboru Pompidou Group (ďalej len "Výbor")

Predseda Pompidou Group Paolo Molinari (ďalej len "PM") oboznámil účastníkov s výsledkami zasadnutia Výboru, ktoré sa konalo dňa 9. februára 2024 v Paríži. Stáli korešpondenti vzali uvedenú správu na vedomie.

2. Správa predsedu a výkonného tajomníka Pompidou Group Denisa Hubera o činnosti a aktuálnom vývoji Pompidou Group

PM informoval o obnovenom dobrovoľnom príspevku Talianska v prospech Pompidou Group (ďalej len "PG"). Informoval o študijnej návšteve gruzínskej delegácie v Miláne v rámci projektu Rady Európy (ďalej len "RE") „Podpora reforiem väzenského systému v Gruzínsku“. Návšteva bola zameraná na výmenu talianskych skúseností s preventívnymi a rehabilitačnými službami                        pre mladistvých a dospievajúcich v súvislosti s drogami v kontexte trestného súdnictva v regióne Lombardia. Na záver PM informoval o svojej plánovanej účasti na vypočutí spravodajskej skupiny Výboru ministrov pre sociálne a zdravotné otázky RE v Štrasburgu 9. júla 2024, na ktorom predstaví Strednodobé hodnotenie vykonávania pracovného programu PG počas talianskeho predsedníctva a budúcu prácu, najmä zámer pripraviť návrhy odporúčaní, ktoré budú predložené Výboru ministrov. Výkonný tajomník Denis Huber (ďalej len "DH") dodal, že účasť na zasadnutiach Výboru ministrov prináša dôležité zviditeľnenie PG v Štrasburgu.

Pani Elena Hedoux (sekretariát PG) informovala, že v nadväznosti na stretnutie s oddelením športu RE, ktoré sa uskutočnila počas 93. zasadnutia Stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy, bola identifikovaná synergia s Dohovorom o manipulácii športových súťaží (Macolinský dohovor) a jeho význam pre oblasť športového stávkovania. Ako prvé spoločné úsilie bolo navrhnuté zorganizovať sprievodné podujatie na tému „Závislosť od športového stávkovania“ počas júnového zasadnutia Parlamentného zhromaždenia.

3. Riešenie závislostí spojených s online hrami a hazardnými hrami

PM pripomenul, že v rámci plnenia mandátu prijatého stálymi korešpondentami pre činnosti                           v rokoch 2023-2025 vypracovala skupina expertov pre online závislosti "Správu o rizikách a škodách spojených s online hrami a hazardnými hrami". Záverečná správa uzatvára prvú časť práce expertnej skupiny. Okrem uvedenej správy a na základe jej zistení bola skupina expertov poverená prípravou dokumentu "Stratégie a regulačné možnosti zamerané na minimalizáciu rizík a škôd súvisiacich s online hrami a online hazardnými hrami". PM poukázal na projekt "Podpora duševného zdravia detí a mládeže prostredníctvom riešenia rizík hazardných hier a hrania online". Informoval, že v rámci nástroja technickej pomoci (TSI) Európskej komisie (EK) Taliansko, spolu                s ďalšími zainteresovanými krajinami predložilo návrh projektu EÚ, ktorý bol EK schválený.

4. Ľudské práva a protidrogová politika

PM informoval o návrhu „Usmernení na zosúladenie protidrogovej politiky s ľudskými právami“,                ku ktorému jednotlivé členské krajiny PG predložili pripomienky, ktoré boli zapracované. Predsedníctvo v záujme uľahčenia diskusie na zasadnutí preskúmalo prijaté pripomienky a pripravilo revidovaný dokument, ktorý predstavuje kompromisný návrh na diskusiu a dosiahnutie konsenzu. V rámci stretnutia boli prerokované zmeny v dokumentu s tým, že PG sa  k dokumentu opäť vráti počas nasledujúceho stretnutia PG v novembri 2024.

5.  Správa o aktivitách PG

Lorena Alvarado Quezada, Mexiko, zablahoželala k práci PG v oblasti online závislostí a zdôraznila, že je dôležité, aby sa diskusie na túto tému viedli s členskými štátmi Organizácie amerických štátov (OAS). Vyzdvihla tiež, že pre Mexiko je dôležitá práca na usmerneniach                 na integráciu ľudských práv, práv detí a rodového hľadiska do služieb a starostlivosti o deti a rodiny postihnuté užívaním drog. Dodala, že hoci nedávny výskum a publikácie, ktoré vypracovala PG, sú veľmi dôležité, bolo by potrebné zvážiť ďalší krok na praktickú podporu členských štátov                        pri zavádzaní týchto odporúčaní do praxe v ich národnom kontexte. Pani Alvarado zdôraznila, že Mexiko je pripravené byť prvou krajinou, ktorá s podporou PG vypracuje praktické spôsoby a prostriedky na takúto implementáciu a poslúži ako vzor pre ostatné členské štáty.

8. Miesto a dátum 95. zasadnutia Stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v dňoch 14. - 15. novembra 2024 v Štrasburgu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

93. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

9.-10. novembra 2023, Francúzsko

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

1. Správa Paola Molinariho, predsedu  Stálych korešpondentov Pompidou Group (ďalej len "predseda") o práci predsedníctva

Predseda informoval stálych korešpondentov o diskusiách na 2. schôdzi predsedníctva, ktorá sa konala 27. septembra 2023. Medzi hlavné body diskusie patrili opatrenia nadväzujúce na 4. samit hláv štátov a vlád Rady Európy, implementácia činnosti v roku 2023 a rozpočtová prognóza. Predsedníctvo schválilo návrh Mexika usporiadať medzinárodné fórum                                 na budovanie kapacít o škodách a zločinoch spojených s používaním internetu, ktoré sa tešilo veľkej podpore členských štátov.

2. Správa predsedu o činnosti a aktuálnom vývoji Pompidou Group

Predseda informoval o študijnej návšteve MedNET organizovanej v Taliansku pre 7 krajín južného Stredomoria. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie s účastníkmi                                      na protidrogovom oddelení Výboru Ministrov Rady Európy, kde predseda a jeho tím predstavili fungovanie predmetného oddelenia. Spätná väzba od účastníkov návštevy zdôraznila užitočnosť a dôležitosť prenosu know-how.

 • Predseda  informoval o návrhu projektu prevencie hrania a hráčskej závislosti, ktorý predložilo Taliansko s ďalšími zúčastnenými krajinami EÚ v rámci nástroja technickej podpory (TSI) Európskej komisie. Predseda poďakoval všetkým zapojeným do procesu vedúceho k predloženiu návrhu 31. októbra 2023.
 • Denis Huber, výkonný tajomník Pompidou Group (ďalej len DH"), informoval                           o pozvaní sekretariátu Pompidou Group Ministerstvom zahraničných vecí USA, aby sa stal súčasťou nedávno spustenej Globálnej koalície na riešenie problému syntetických drog. Sekretariát sa zúčastnil na otváracom stretnutí 7. júla a následne v odborných pracovných skupinách v septembri. DH zaslal oficiálny list americkému generálnemu konzulovi v Štrasburgu, ktorý je zároveň zástupcom stáleho pozorovateľa USA v Rade Európy, v ktorom potvrdil záujem a odhodlanie Pompidou Group prispieť k tomuto dôležitému procesu.
 • H.E. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera z Mexika vyjadril svoju podporu úsiliu                   o ďalšiu spoluprácu s USA s perspektívou vstupu krajiny ako pozorovateľa do skupiny Pompidou.
 • DH tiež informoval o svojom úsilí a neustálom dialógu s bývalými členskými štátmi – Nemeckom, Spojeným kráľovstvom, Holandskom a Španielskom s cieľom prinavrátenia sa do PG, vyzval stálych korešpondentov, aby podporili toto úsilie na svojej národnej úrovni.

3. Pokračovanie 4. summitu Rady Európy

Predseda pripomenul výsledky 4. summitu Rady Európy, ktorý sa konal v Reykjavíku na Islande v dňoch 16. – 17. mája 2023 a ktoré výkonný tajomník prezentoval na 92. stálych korešpondentoch spolu s návrhmi pre prípadné pokračovanie skupiny Pompidou. Výkonný tajomník poďakoval členským štátom za ich podporu a poskytol aktuálne informácie o implementácii aktivít:

 • Ľudské práva

Vzhľadom na prijaté pripomienky týkajúce sa online kurzu HELP o ľudských právach    v protidrogovej politike, predsedníctvo súhlasilo s preorientovaním zamerania na oblasť trestná justícia a reakcie komunity na užívanie drog a závislosti, vychádzajúc z 11-ročných skúseností v rámci programu PG Trestná justícia a zdravie vo väzení  a berúc do úvahy požiadavku, ktorá vyplynula zo spolupráce skupiny SEE o protidrogovej liečbe vo väzniciach v súvislosti so zvyšovaním povedomia o právnych odborníkov na alternatívne opatrenia k väzeniu.

Stáli korešpondenti vzali poskytnuté informácie na vedomie.

 • Nové a vznikajúce digitálne technológie

Pokiaľ ide o vypracovanie politických usmernení v oblasti online závislostí, DH vysvetlil, že po dokončení na úrovni skupiny Pompidou sa tieto postúpia  Riadiacemu výboru pre médiá a informačnú spoločnosť (CDMSI), následne budú   predložené Výboru ministrov na posúdenie a prijatie. Práca na usmerneniach na úrovni PG je zverená Expertnej skupine Online závislosti.

 • Ukrajina

DH informoval o online stretnutí s námestníčkou ministra zdravotníctva Ukrajiny Olenou Vysockou, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra, ako aj žiadosť ukrajinskej vlády o podporu vytvorenia terapeutickej komunity vo väznici v Odese . Následne boli prijaté aj požiadavky týkajúce sa pomoci Ukrajine pri implementácii liečby opioidnými agonistami vo väzniciach a poskytovania odborných rád k právnym predpisom, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v ukrajinskom parlamente.

 • Spolupráca s pozorovateľskými štátmi Rady Európy

 DH informoval o kontaktoch so Svätou stolicou, ktorá potvrdila ochotu udržiavať spoluprácu na úrovni ministerských konferencií.

 • Európska únia

Po výmene názorov s Európskou komisiou počas leta o perspektívach vstupu bol DH informovaný o tom, že Európska únia si zatiaľ zachová svoj súčasný štatút, t. j. bude   pozorovateľom.

4. Synergie s príslušnými subjektmi Rady Európy

S cieľom posilniť synergie medzi Pompidou Group a príslušnými orgánmi Rady Európy sa uskutočnili výmeny názorov s predstaviteľmi dvoch dohovorov Rady Európy, Istanbulského dohovoru o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu a Antidopingového dohovoru.

Pani Pille Tsopp-Pagan, Estónsko, členka Skupiny expertov Rady Európy pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu – GREVIO, predstavila rozsah práce súvisiacej s Istanbulským dohovorom, fungovaním GREVIO s monitorovaním dohovoru prostredníctvom návštevy krajín, ktoré sú súčasťou dohovoru. Zdôraznila skutočnosť, že útulky nie sú vždy dobre vybavené na to, aby privítali ženy, ktoré užívajú drogy a sú obeťami násilia, a preto je potrebné, aby Pompidou Group a GREVIO spolupracovali.

               Stáli korešpondenti diskutovali o priamom spojení medzi konzumáciou látok, najmä alkoholu a domácim násilím, pričom zdôraznili dôležitosť zvyšovania informovanosti o rizikách súvisiacich s konzumáciou látok, rizikovým správaním súvisiacim s drogami a predávkovaním u žien, ktoré sa stali obeťami násilia.

Dr. Michael Petrou, (Cyprus), predseda monitorovacej skupiny zodpovednej za monitorovanie implementácie antidopingového dohovoru, načrtol mandát skupiny, ako aj rozsah pôsobnosti antidopingového dohovoru.

Sophie Kwasny, vedúca športovej divízie, CoE, ďalej poukázala na Dohovor o manipulácii športových súťaží (Macolinov dohovor) a jeho význam pre oblasť športového stávkovania. Pán Huber zdôraznil, že online športové stávkovanie je úzko spojené s novou oblasťou práce skupiny Pompidou, online závislosťami, ktorá predstavuje jasný potenciál pre synergie.

5. Smernice o terminológii o užívaní látok/drog vrátane porúch, iniciatíva MedNET

Predseda informoval o revízii „Usmernenia o terminológii užívania látok/drog vrátane porúch“.

6. Riešenie závislostí spôsobených technológiami a online aktivitami

Predseda pripomenul, že Lisabonská deklarácia prijatá na 18. ministerskej konferencii skupiny Pompidou v roku 2022 zdôrazňuje nové zameranie práce skupiny Pompidou na skúmanie stratégií na riešenie závislostí súvisiacich s používaním komunikačných a informačných technológií a aplikácií. V tomto kontexte je jednou z hlavných priorít pracovného programu Pompidou Group na roky 2023 – 2025 riešiť nové formy závislostí (i) pochopením závislostí, ktoré spôsobujú technológie a online praktiky, (ii) skúmaním dostupných online intervencií a nástrojov, pomoc, liečba a (iii) prezentácia a propagácia nových preventívnych postupov pre digitálny svet. Na základe uvedeného bola zriadená Expertná skupina Online závislosti. Skupinu tvorí 16 odborníkov z 15 členských štátov a WHO. Pán Schumacher, predseda PG Expert Group Online Addictions predstavil prácu skupiny a prof. Demetrovics predstavil návrh správy, ktorá sa zameriava na riziká a škody súvisiace s online hraním a hazardnými hrami.

7. 67. zasadnutie CND (Viedeň, 14. – 22. marca 2024)

Predseda pripomenul, že 67. zasadnutie CND sa bude konať vo Viedni v dvoch častiach: segment na vysokej úrovni 14. – 15. marca, po ktorom bude nasledovať „normálne“ zasadnutie CND od 18. do 22. marca 2023. Vyzval stálych korešpondentov, aby aktívne zapojili Pompidou Group pri organizácii a spolusponzorovaní sprievodných podujatí a potvrdili zámer predsedníctva predniesť vyhlásenie v mene skupiny Pompidou tak, ako to bolo praxou  v minulých rokoch.

8. Miesto a dátum 94. zasadnutia stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v dňoch 30.-31. mája 2024 v Taliansku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY (ďalej len "92. zasadnutie")

20 -21. júna 2023, Taliansko

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

1. Správa predsedu a výkonného tajomníka Pompidou Group o činnosti a aktuálnom vývoji Pompidou Group

 • Denis Huber (výkonný tajomník Pompidou Group, ďalej len "DH") informoval o aktivitách smerujúcich k navráteniu krajín, ktoré z Pompidou Group v minulosti vystúpili - Nemecko, Holandsko, Španielsko, Veľká Británia.

 • V súčasnosti sú veľmi aktívne rokovania s Nemeckom, za ktorého vstup sa vyjadrili počas stretnutia aj zástupcovia Belgicka, Rakúska, Slovinska. DH zdôraznil dôležitosť vstupu Nemecka ako dobrý príklad pre ostatné krajiny.

  2. 4tý summit vedúcich predstaviteľov členských krajín Rady Európy

 • Jednou z oblastí stretnutia bola aj problematika nových technológií, umelej inteligencie v kontexte ľudských práv. V prípade "nových technológií" bola na pôde Pompidou Group vytvorená pracovná skupina, ktorej cieľom je vypracovanie analýzy a guideline pre oblasť nových technológií a závislosti, finálnym cieľom bude odporúčanie ministrov pre danú oblasť.

 • Pompidou Group vypracuje statement - kde sa prostredníctvom guideline vyjadrí k problematike ľudských práv, kde po pripomienkovaní stálymi korešpondentmi (ďalej len "PC"), bude materiál predložený na schválenie Výboru ministrov.

  3. Informácia o aktivitách

 • Česká republika informovala o aktivitách v rámci pracovnej skupiny "Deti a závislosti", v rámci ktorej boli vypracované publikácie (budú zaslané elektronicky).
 • Rakúsko informovalo ohľadom aktivity "law inforcement" v rámci ktorej sa uskutoční konferencia v dňoch 6.-8.12.2023 v Štrasburgu. Viacej informácií bude poskytnutých elektronicky.
 • DH informoval o Seminári venovanom "consumption rooms", ktoré sa uskutočnilo v Portugalsku.

4. Informácia ohľadom 66tého zasadnutia CND vo Viedni

DH oboznámil PC o veľkom rozsahu podujatí, ktoré boli Pompidou Group v spolupráci s ďalšími krajinami a inštitúciami zorganizované počas CND vo Viedni. Zhodnotenie účasti/aktivít Pompidou Group na CND 2023 plánuje DH prezentovať na CND 2024.

5. Aktuálny vývoj protidrogovej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni

 • Francúzsko informovalo o zaradení látky HHC na zoznam zakázaných látok.

 • DH informoval ohľadom vývoja EMCDDA, zmena na agentúru s rozšírenými aktivitami. Francúzsko, Nórsko ocenilo možnosť výmeny informácií medzi jednotlivými PC v protidrogovej oblasti (záchyty, nové látky).

 • Rakúsko pozitívne vníma posilnenie EMCDDA, ako "pridanú hodnotu pre všetkých".

 • Poľsko kladne hodnotilo skutočnosť, že v rámci agendy EMCDDA bude rozšírená oblasť aj na iné ako nelegálne drogy - alkohol, tabak a iné.

 • Česká republika informovala o tvorbe nového akčného plánu ČR, ktorého súčasťou je aj alkohol, tabak, závislosť na nových technológiách, liekoch atď.

 • Chorvátsko informovalo o tvorbe novej stratégie pre drogy, ktorá bude zameraná nielen na nelegálne drogy, ale aj na alkohol apod.

  6. Rôzne

  1. rámci uvedeného bodu bol prezentovaná "Nová terminológia pre oblasť závislostí", ktorá bola vytvorená v rámci činnosti skupiny MEDNET. Uvedená terminológia bola vytvorená s cieľom zabránení diskriminácie závislých osôb. Napriek veľkému množstvu kladných reakcií zo strany PC vystúpilo aj Poľsko, ktoré aj keď pozitívne vníma uvedenú aktivitu, obáva sa zľudoveniu výrazov a stigmatizácii osôb bez ohľadu na to, ako ich pomenujeme.

Dátum a miesto ďalšieho zasadnutia Stálych korešpondentov.

 • 93. zasadnutie Stálych korešpondentov pri Rade Európy sa bude konať 9-10. novembra 2023 v Štrasburgu (Francúzsko).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

90. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY (ďalej len "90. zasadnutie")

17. Máj 2022, Rím

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

 

1. Príprava Ministerskej konferencie, Lisabon, december 2022 (ďalej len "Ministerská konferencia").

 • Stáli korešpondenti podporili kandidatúry Talianska a Švajčiarska na budúce predsedníctvo a podpredsedníctvo Pompidou Group (ďalej len "PG").
 • Predsedníctvo PG a výkonný tajomník boli poverení bilaterálnymi konzultáciami s dôležitými medzinárodnými partnermi PG s cieľom vybudovať synergie a interakcie a vyhnúť sa zbytočnej duplicite práce.
 • Stáli korešpondenti schválili návrh programu Ministerskej konferencie obsiahnutý v dokumente P-PG(2022)9 a navrhovanú tému "Ľudské práva v srdci politík v oblasti drog a závislostí".
 • Predsedníctvo a podpredsedníctvo PG v spolupráci so sekretariátom PG pripraví návrh deklarácie, ktorá bude prijatá na Ministerskej konferencii. Návrh bude predložený Výboru Stálych korešpondentov na posúdenie v rámci ich stretnutia v septembri 2022. Návrh deklarácie bude následne predložený Stálym korešpondentom na pripomienkovanie a schválenie prostredníctvom písomnej procedúry s termínom do 15. novembra 2022.
 • Stáli korešpondenti schválili formát prezentácie aktivít a výsledkov činnosti PG v rámci Pracovného programu za obdobie rokov 2019-2022, ktorý bude predložený na Ministerskej konferencii (dokument P-PG(2022)12.

2. Správa o činnostiach.

 • Stáli korešpondenti podporili spustenie druhého ročníka Drug Policy Executive Course na jeseň 2022. Aktivity budú realizované v roku 2023 so začlenením do Pracovného programu PG na obdobie rokov 2023-2025 počas Ministerskej konferencie.

3. Implementácia revidovaného Štatútu PG.

 • Rokovací  poriadok Výboru Stálych korešpondentov obsiahnutý v dokumente P-PG(2021)6 REV. bol prijatý s výhradou potreby bližšej špecifikácie spolupráce medzi novo vytvorenou Pracovnou skupinou Rady Európy pre ľudské práva v oblasti biomedicíny a zdravia (CDBIO) a PG.
 • Stáli korešpondenti schválili návrh revízie mediálnej stratégie PG, predsedníctvo PG  a sekretariát PG budú pokračovať v uvedenej aktivite.

Dátum a miesto ďalšieho zasadnutia Stálych korešpondentov.

 • 91. zasadnutie Stálych korešpondentov pri Rade Európy sa bude konať 13. decembra 2022 v Lisabone pred Ministerskou konferenciou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV SKUPINY POMPIDOU PRI RADE EURÓPY

Paríž, Hybridný formát, 27. októbra 2021

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

50. výročie skupiny Pompidou:

 • Rozhodnutie:

Termín nominácie rečníkov na 2. Sympózium Skupiny Pompidou na tému "Vývoj kanabisových politík: skúsenosti a ponaučenia" bol predĺžený do 10. novembra 2021. Sekretariát Skupiny Pompidou spolu s predsedníctvom preskúmajú možnosť usporiadania sympózia v hybridnom formáte.

Vypracovanie nového pracovného programu Skupiny Pompidou:

 • Rozhodnutia:

1. Termín na predkladanie nominácií na predsedníctvo a podpredsedníctvo Skupiny Pompidou na obdobie  2023-2025 je do 31. decembra 2021.

 2. Neformálna skupina "priateľov predsedu" bola požiadaná o vypracovanie predbežného návrhu pracovného programu Skupiny Pompidou na obdobie rokov 2023-2025. Neformálna skupina je tvorená Stálymi korešpondentmi z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Talianska, Malty, Maroka, Nórska a Švajčiarska. Prvé stretnutie neformálnej skupiny sa uskutoční súbežne  so stretnutím predsedníctva Skupiny Pompidou dňa 9. februára 2022.

3. Časový harmonogram pre vypracovanie nového pracovného programu Skupiny Pompidou na obdobie rokov 2023-2025 (ďalej len program") je nasledujúci:

-           zhromažďovanie návrhov na tematické priority  a konkrétne činnosti Skupiny Pompidou do 15. januára 2022;

-           predbežná diskusia o formáte programu dňa 8. februára 2022;

-           stretnutie priateľov predsedu dňa 9. februára 2022 k príprave programu;

-           diskusia k návrhu programu Skupiny Pompidou počas 90. zasadnutia Stálych korešpondentov Skupiny Pompidou dňa 17. mája 2022;

-           zaslanie upraveného programu Stálym korešpondentom do 30. júna 2022;

-       zapracovanie pripomienok a príprava finálnej verzie Predsedníctvom a predloženie programu Stálym korešpondentom na schválenie písomnou procedúrou v termíne  september/október 2022;

-           prijatie programu počas Ministerskej konferencie Skupiny Pompidou v decembri 2022.

Spolupráca s občianskou spoločnosťou:

 • Rozhodnutia:

Výzva pre sekretariát, aby všetci Stáli korešpondenti boli oslovení s možnosťou hlasovania k otázke udelenia štatútu pozorovateľa Konferencii INGO Rady Európy v termíne do 26. novembra 2021. Odsúhlasenie témy školenia na rok 2022 Pompidou „Užívanie návykových látok, závislosti a praktiky online“. Témy školení v rámci budúceho pracovného programu budú zvážené vo vhodnom čase.

 

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia Stálych korešpondentov :

 •  90. zasadnutie Stálych korešpondentov sa bude konať v Ríme dňa 17. mája 2022 súbežne so seminárom na tému "Užívanie drog a násilie páchané na ženách" (18. mája 2022).   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

Hybridný formát, 29. - 30. júna 2021

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

Proces zákonnej revízie:

 • Rozhodnutie:

Stáli korešpondenti Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Stáli korešpondenti") prijali návrh rokovacieho poriadku Výboru stálych korešpondentov     obsiahnutý v dokumentu P-PG (2021)6.

 

Vypracovanie pracovného programu Pompidou  Group:

 • Rozhodnutia:

1. Vytvorenie neformálnej „skupiny priateľov predsedu“ (ďalej len "skupina") zo zástupcov Rakúska, Belgicka, Francúzska, Talianska, Malty, Maroka, Nórska, Poľska a Švajčiarska, ktorá spolupracuje s predsedníctvom Pompidou pri hľadaní možných kandidátov na nového predsedu a podpredsedu Pompidou. Prvé stretnutie skupiny sa bude konať online dňa 16. septembra 2021.

2. Stáli korešpondenti podporili návrh na zosúladenie budúceho pracovného  cyklu Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Pompidou") so strategickým  rámcom Rady Európy a to jeho skrátením na tri roky od roku 2023 do 2025. Sekretariát  Pompidou bol požiadaný, aby tento návrh postúpil Výboru ministrov Rady Európy na  konečné rozhodnutie.

 

Implementácia pracovného programu:

 • Rozhodnutia:

1. Odsúhlasenie témy školenia na rok 2022 Pompidou „Užívanie návykových látok, závislosti a praktiky online“. Témy školení v rámci budúceho pracovného programu budú zvážené vo vhodnom čase.

2.  Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Reagovanie na drogové výzvy pre utečencov, migrantov a IDPS“ do 31. decembra 2022.

Správy o činnostiach:

 • Rozhodnutia:

1. Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Drogová politika a ľudské práva: nástroj sebahodnotenia“ do 31. decembra 2022.

2. Nástroj na sebahodnotenie ľudských práv v protidrogovej politike, ktorý vypracovala skupina odborníkov (dokument P-PG / Rights (2021) 2), bol schválený stálymi  korešpondentmi.

3. Aktivity Pompidou v rámci projektu „Boj proti užívaniu a obchodovaniu s nelegálnymi drogami v Bieloruskej republike“ v rámci akčného plánu Rady Európy boli až do odvolania pozastavené.

Spolupráca s občianskou spoločnosťou:

 • Rozhodnutie:

Na základe diskusie počas zasadnutia bola vznesená požiadavka, aby sekretariát Pompidou pripravil návrh stanoviska na výstupy konferencie občianskych spoločností (INGO Conference) Rady Európy, ktorá bude predložená na úvodnú diskusiu na nasledujúcej schôdzi predsedníctva Pompidou dňa 16. septembra 2021 s cieľom jej finalizácie pre 89. zasadnutie stálych korešpondentov.

 

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov :

 •    89. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať v Paríži dňa    27. októbra 2021 spolu s oslavou 50 rokov vzniku Pompidou, ktorá sa bude    konať 28. októbra 2021.

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov:

 •    90. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať na jar 2022 v Taliansku (presný dátum a miesto konania bude upresnené)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam z 87. stretnutia stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy zo dňa 19. novembra 2020.

87. stretnutie stálych korešpondentov Pompidou Group (ďalej len "PG") pri Rade Európy, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie viedol v rámci portugalského predsedníctva Joao Goulao. Ako uviedol, Portugalsko bude v roku 2021 predsedať aj Rade Európskej únie (ďalej len "Rade"). V rámci toho informoval o prioritách portugalského predsedníctva Rade:

 • Protidrogový akčný plán EÚ na obdobie rokov 20215-2025.

 • Spolupráca s EMCDDA.

 • Príprava CND a koordinácia účasti a podujatí jednotlivých členských krajín PG v rámci CND.

Súčasne informoval o zmene konania pravidelného zasadnutia CND z marca na apríl 2021 (12.-16. apríla 2021.).

V súvislosti s rozšírením agendy PG aj o závislosti, závislostné správanie, ktoré súvisí aj s užívaním povolených drog ako je alkohol a tabak, internet gambling a gaming informoval o nadviazaní úzkej spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). WHO sa bude uchádzať o oficiálnu pozíciu pozorovateľa pri PG a naopak PG bude usilovať o pozíciu pozorovateľa pri WHO.

Dôležitá bola aj informácia o predĺžení termínu na predkladanie návrhov na Európsku cenu za prevenciu Pompidou Group do konca roka 2020.

Predseda Joao Goulao upozornil na Rezolúciu 2335(2020) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (ďalej len "Zhromaždenie"), bod 2., kde Zhromaždenie upozorňuje na skutočnosť, že iba represívna politika, ktorá neprihliadala k celej šírke problému drogovej politiky by bola kontraproduktívna. V bode 4.1.3. dáva na zváženie presun všetkých kompetencií v rámci koordinácie drogovej politiky z ministerstva vnútra na ministerstvo zdravotníctva.

Ďalším dôležitým bodom bola informácia ohľadom 50tého výročia existencie PG, ktoré bude prezentované v Paríži v dňoch 27.-28.10.2021.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava