Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zasadnutia stálych korešpondentov Pompidou Group

90. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY (ďalej len "90. zasadnutie")

17. Máj 2022, Rím

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

 

1. Príprava Ministerskej konferencie, Lisabon, december 2022 (ďalej len "Ministerská konferencia").

 • Stáli korešpondenti podporili kandidatúry Talianska a Švajčiarska na budúce predsedníctvo a podpredsedníctvo Pompidou Group (ďalej len "PG").
 • Predsedníctvo PG a výkonný tajomník boli poverení bilaterálnymi konzultáciami s dôležitými medzinárodnými partnermi PG s cieľom vybudovať synergie a interakcie a vyhnúť sa zbytočnej duplicite práce.
 • Stáli korešpondenti schválili návrh programu Ministerskej konferencie obsiahnutý v dokumente P-PG(2022)9 a navrhovanú tému "Ľudské práva v srdci politík v oblasti drog a závislostí".
 • Predsedníctvo a podpredsedníctvo PG v spolupráci so sekretariátom PG pripraví návrh deklarácie, ktorá bude prijatá na Ministerskej konferencii. Návrh bude predložený Výboru Stálych korešpondentov na posúdenie v rámci ich stretnutia v septembri 2022. Návrh deklarácie bude následne predložený Stálym korešpondentom na pripomienkovanie a schválenie prostredníctvom písomnej procedúry s termínom do 15. novembra 2022.
 • Stáli korešpondenti schválili formát prezentácie aktivít a výsledkov činnosti PG v rámci Pracovného programu za obdobie rokov 2019-2022, ktorý bude predložený na Ministerskej konferencii (dokument P-PG(2022)12.

2. Správa o činnostiach.

 • Stáli korešpondenti podporili spustenie druhého ročníka Drug Policy Executive Course na jeseň 2022. Aktivity budú realizované v roku 2023 so začlenením do Pracovného programu PG na obdobie rokov 2023-2025 počas Ministerskej konferencie.

3. Implementácia revidovaného Štatútu PG.

 • Rokovací  poriadok Výboru Stálych korešpondentov obsiahnutý v dokumente P-PG(2021)6 REV. bol prijatý s výhradou potreby bližšej špecifikácie spolupráce medzi novo vytvorenou Pracovnou skupinou Rady Európy pre ľudské práva v oblasti biomedicíny a zdravia (CDBIO) a PG.
 • Stáli korešpondenti schválili návrh revízie mediálnej stratégie PG, predsedníctvo PG  a sekretariát PG budú pokračovať v uvedenej aktivite.

Dátum a miesto ďalšieho zasadnutia Stálych korešpondentov.

 • 91. zasadnutie Stálych korešpondentov pri Rade Európy sa bude konať 13. decembra 2022 v Lisabone pred Ministerskou konferenciou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV SKUPINY POMPIDOU PRI RADE EURÓPY

Paríž, Hybridný formát, 27. októbra 2021

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

50. výročie skupiny Pompidou:

 • Rozhodnutie:

Termín nominácie rečníkov na 2. Sympózium Skupiny Pompidou na tému "Vývoj kanabisových politík: skúsenosti a ponaučenia" bol predĺžený do 10. novembra 2021. Sekretariát Skupiny Pompidou spolu s predsedníctvom preskúmajú možnosť usporiadania sympózia v hybridnom formáte.

Vypracovanie nového pracovného programu Skupiny Pompidou:

 • Rozhodnutia:

1. Termín na predkladanie nominácií na predsedníctvo a podpredsedníctvo Skupiny Pompidou na obdobie  2023-2025 je do 31. decembra 2021.

 2. Neformálna skupina "priateľov predsedu" bola požiadaná o vypracovanie predbežného návrhu pracovného programu Skupiny Pompidou na obdobie rokov 2023-2025. Neformálna skupina je tvorená Stálymi korešpondentmi z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Talianska, Malty, Maroka, Nórska a Švajčiarska. Prvé stretnutie neformálnej skupiny sa uskutoční súbežne  so stretnutím predsedníctva Skupiny Pompidou dňa 9. februára 2022.

3. Časový harmonogram pre vypracovanie nového pracovného programu Skupiny Pompidou na obdobie rokov 2023-2025 (ďalej len program") je nasledujúci:

-           zhromažďovanie návrhov na tematické priority  a konkrétne činnosti Skupiny Pompidou do 15. januára 2022;

-           predbežná diskusia o formáte programu dňa 8. februára 2022;

-           stretnutie priateľov predsedu dňa 9. februára 2022 k príprave programu;

-           diskusia k návrhu programu Skupiny Pompidou počas 90. zasadnutia Stálych korešpondentov Skupiny Pompidou dňa 17. mája 2022;

-           zaslanie upraveného programu Stálym korešpondentom do 30. júna 2022;

-       zapracovanie pripomienok a príprava finálnej verzie Predsedníctvom a predloženie programu Stálym korešpondentom na schválenie písomnou procedúrou v termíne  september/október 2022;

-           prijatie programu počas Ministerskej konferencie Skupiny Pompidou v decembri 2022.

Spolupráca s občianskou spoločnosťou:

 • Rozhodnutia:

Výzva pre sekretariát, aby všetci Stáli korešpondenti boli oslovení s možnosťou hlasovania k otázke udelenia štatútu pozorovateľa Konferencii INGO Rady Európy v termíne do 26. novembra 2021. Odsúhlasenie témy školenia na rok 2022 Pompidou „Užívanie návykových látok, závislosti a praktiky online“. Témy školení v rámci budúceho pracovného programu budú zvážené vo vhodnom čase.

 

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia Stálych korešpondentov :

 •  90. zasadnutie Stálych korešpondentov sa bude konať v Ríme dňa 17. mája 2022 súbežne so seminárom na tému "Užívanie drog a násilie páchané na ženách" (18. mája 2022).   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

Hybridný formát, 29. - 30. júna 2021

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

Proces zákonnej revízie:

 • Rozhodnutie:

Stáli korešpondenti Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Stáli korešpondenti") prijali návrh rokovacieho poriadku Výboru stálych korešpondentov     obsiahnutý v dokumentu P-PG (2021)6.

 

Vypracovanie pracovného programu Pompidou  Group:

 • Rozhodnutia:

1. Vytvorenie neformálnej „skupiny priateľov predsedu“ (ďalej len "skupina") zo zástupcov Rakúska, Belgicka, Francúzska, Talianska, Malty, Maroka, Nórska, Poľska a Švajčiarska, ktorá spolupracuje s predsedníctvom Pompidou pri hľadaní možných kandidátov na nového predsedu a podpredsedu Pompidou. Prvé stretnutie skupiny sa bude konať online dňa 16. septembra 2021.

2. Stáli korešpondenti podporili návrh na zosúladenie budúceho pracovného  cyklu Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Pompidou") so strategickým  rámcom Rady Európy a to jeho skrátením na tri roky od roku 2023 do 2025. Sekretariát  Pompidou bol požiadaný, aby tento návrh postúpil Výboru ministrov Rady Európy na  konečné rozhodnutie.

 

Implementácia pracovného programu:

 • Rozhodnutia:

1. Odsúhlasenie témy školenia na rok 2022 Pompidou „Užívanie návykových látok, závislosti a praktiky online“. Témy školení v rámci budúceho pracovného programu budú zvážené vo vhodnom čase.

2.  Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Reagovanie na drogové výzvy pre utečencov, migrantov a IDPS“ do 31. decembra 2022.

Správy o činnostiach:

 • Rozhodnutia:

1. Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Drogová politika a ľudské práva: nástroj sebahodnotenia“ do 31. decembra 2022.

2. Nástroj na sebahodnotenie ľudských práv v protidrogovej politike, ktorý vypracovala skupina odborníkov (dokument P-PG / Rights (2021) 2), bol schválený stálymi  korešpondentmi.

3. Aktivity Pompidou v rámci projektu „Boj proti užívaniu a obchodovaniu s nelegálnymi drogami v Bieloruskej republike“ v rámci akčného plánu Rady Európy boli až do odvolania pozastavené.

Spolupráca s občianskou spoločnosťou:

 • Rozhodnutie:

Na základe diskusie počas zasadnutia bola vznesená požiadavka, aby sekretariát Pompidou pripravil návrh stanoviska na výstupy konferencie občianskych spoločností (INGO Conference) Rady Európy, ktorá bude predložená na úvodnú diskusiu na nasledujúcej schôdzi predsedníctva Pompidou dňa 16. septembra 2021 s cieľom jej finalizácie pre 89. zasadnutie stálych korešpondentov.

 

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov :

 •    89. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať v Paríži dňa    27. októbra 2021 spolu s oslavou 50 rokov vzniku Pompidou, ktorá sa bude    konať 28. októbra 2021.

Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov:

 •    90. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať na jar 2022 v Taliansku (presný dátum a miesto konania bude upresnené)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam z 87. stretnutia stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy zo dňa 19. novembra 2020.

87. stretnutie stálych korešpondentov Pompidou Group (ďalej len "PG") pri Rade Európy, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie viedol v rámci portugalského predsedníctva Joao Goulao. Ako uviedol, Portugalsko bude v roku 2021 predsedať aj Rade Európskej únie (ďalej len "Rade"). V rámci toho informoval o prioritách portugalského predsedníctva Rade:

 • Protidrogový akčný plán EÚ na obdobie rokov 20215-2025.

 • Spolupráca s EMCDDA.

 • Príprava CND a koordinácia účasti a podujatí jednotlivých členských krajín PG v rámci CND.

Súčasne informoval o zmene konania pravidelného zasadnutia CND z marca na apríl 2021 (12.-16. apríla 2021.).

V súvislosti s rozšírením agendy PG aj o závislosti, závislostné správanie, ktoré súvisí aj s užívaním povolených drog ako je alkohol a tabak, internet gambling a gaming informoval o nadviazaní úzkej spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). WHO sa bude uchádzať o oficiálnu pozíciu pozorovateľa pri PG a naopak PG bude usilovať o pozíciu pozorovateľa pri WHO.

Dôležitá bola aj informácia o predĺžení termínu na predkladanie návrhov na Európsku cenu za prevenciu Pompidou Group do konca roka 2020.

Predseda Joao Goulao upozornil na Rezolúciu 2335(2020) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (ďalej len "Zhromaždenie"), bod 2., kde Zhromaždenie upozorňuje na skutočnosť, že iba represívna politika, ktorá neprihliadala k celej šírke problému drogovej politiky by bola kontraproduktívna. V bode 4.1.3. dáva na zváženie presun všetkých kompetencií v rámci koordinácie drogovej politiky z ministerstva vnútra na ministerstvo zdravotníctva.

Ďalším dôležitým bodom bola informácia ohľadom 50tého výročia existencie PG, ktoré bude prezentované v Paríži v dňoch 27.-28.10.2021.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava