Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výročné správy

Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku podáva ucelený obraz o stave a úrovni drogovej situácie za uplynulý kalendárny rok.

Publikácia

Výročné správy sú dostupné vo forme knižničnej publikácie na vyžiadanie na pracovisku NMCD a pdf-formáte na www.infodrogy.sk v Knižnici dokumentov v sekcii Publikácie NMCD/Výročné správy NMCD, kde si môžete stiahnuť všetky doteraz vydané výročné správy.

On-line verzia

Na našej stránke nájdete aj on-line verzie výročných správ od roku 2003, ktoré umožňujú interaktívne prehľadávanie v jednotlivých kapitolách. Vstup do on-line verzie výročných správ je tu.

Výročná správa resp. národná správa sa spracováva podľa jednotnej štruktúry a metodiky určenej EMCDDA (10 stálych kapitol a tri, resp. jedna výberová prierezová téma, ktorá sa každý rok mení podľa aktuálnych potrieb). Výročná správa obsahuje informácie o nových trendoch a vývoji v danej oblasti prostredníctvom údajov z piatich kľúčových indikátorov drogovej situácie, ako aj informácie týkajúce sa opatrení a reakcií na aktuálnu situáciu v redukcii dopytu po drogách (prevencia, liečba, reintegrácia) a znižovania ponuky drog (uplatňovanie práva, represia).

Podkladom pre zostavenie európskej štatistickej ročenky o drogách sú tzv. štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky, ktoré zabezpečujú jednotnú štruktúru poskytovaných štatistických dát. Tieto sa predkladajú len do EMCDDA, a to prostredníctvom extranetovej neverejnej siete.

Výročná správa NMCD, štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky v anglickom jazyku sú primárne určené pre REITOX, pričom ich jednotná štruktúra zabezpečuje vzájomnú porovnateľnosť v hlavných ukazovateľoch drogovej situácie v jednotlivých členských a kandidátskych krajinách ES a Nórska.

Slovenská verzia sa od r. 2004 vydávala aj ako publikácia pod názvom Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike, od roku 2007 pod novým názvom „Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku“. Od roku 2010 sú k dispozícii iba anglické verzie celej správy a prehľady hlavných údajov, prípadne súhrny správy v SJ.

Na nasledujúcich linkoch je možné nájsť ostatné národné správy a súvisiace dokumenty umiestnené na portáli v sekcii Knižnice

  1. Súhrn výročnej správy o stave drogovej problematiky v SR - 2014
  2. National Report 2014 on Drug Situation in SK – anglická verzia
  3. National report 2013 (data 2012) for REITOX/EMCDDA - anglická verzia
  4. Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2013
  5. Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012
  6. Prehľad hlavných údajov za rok 2011
  7. Anglická verzia národnej správy – edícia 2011 (údaje 2010)
  8. Prehľad hlavných údajov za rok 2010
  9. Anglická verzia národnej správy – edícia 2010 (údaje 2009)
  10. Súhrn národnej správy 2010

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava