Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovník pojmov


Anxieta ( úzkosť )

Jedna zo základných zložiek ľudského prežívania a motivácie (pozri motivácia), ktorá nadobúda rôzne formy a úrovne v závislosti od stupňa ontogenetického vývoja človeka, jeho psychofyziologických dispozícií a aktuálnej situácie. Ide o negatívny emocionálny stav blízky strachu (pozri strach), tiesnivé napätie bez subjektívneho vedomia príčiny („strach z ničoho“), ktoré je sprevádzané v psychickom obraze tlakom nešpecifických obáv a alarmujúcej neistoty, vo fyziologickom obraze výraznými vegetatívnymi príznakmi (potenie, sucho v ústach, tachykardia a pod.). Úzkosť je často prítomná v náročných životných situáciách (konkurz do zamestnania, prijímacie pohovory do školy, skúšky na vysokej škole, predštartové stavy športovcov a pod.).

Anxiozita

Sklon reagovať na určité vonkajšie a vnútorné podnety úzkosťou. Podobne ako každá základná emočná reakcia má svoju poznávaciu, zážitkovú neurovegetatívnu a motorickú stránku. Anxiozita (na rozdiel od strachu) vzniká pri nereálnom, neurčitom ohrození, je teda generalizovaná, bezpredmetná, nešpecifikovaná, difúzna a vágna. Môže predstavovať dočasný, prechodný emočný stav, alebo relatívne trvalú osobnostnú vlastnosť. Z hľadiska osobnostnej a situačnej podmienenosti zmien výkonnosti jednotlivca je optimálnou kombináciou nízka anxiozita s vysokou motiváciou (pozri motivácia).

Asertivita

Spôsob priameho, primeraného a úprimného presadzovania vlastných práv, myšlienok, názorov, postojov, citov bez toho, aby sme porušovali a spochybňovali práva iných ľudí.

Atropín

Atropín a príbuzné látky (odborne anticholinergiká) patria medzi prírodné látky s mierne halucinogénnym účinkom, ktoré pri správnom dávkovaní mali a majú medicínske uplatnenie. Hlavným zdrojom atropínu a príbuzných alkaloidov sú rastliny z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), ktoré sa vyskytujú na všetkých kontinentoch. K hlavným rastlinnými zástupcom patria Ľuľkovec zlomocný (Atropa belladona L.), Durman všeobecný (Datura stramonium L.), Blen čierny (Hyoscyamus niger), Mandragora lekárska (Mandragora officinarum), Tabak virgínsky (Nicotiana tabacum) a ďalšie. Výťažky rastlín z čeľade ľuľkovitých boli kedysi na celom svete súčasťou väčšiny travičských receptov, pričom rozmedzie medzi omamnou a smrteľnou dávkou atropínu je malé, a preto nebezpečné. Ide o látky, ktoré sú u intoxikovaného schopné vyvolať psychické alterácie - halucinácie, deliračné a manické stavy, zmeny vo sfére vnímania až k prechodu do transcendentna. Otrava môže skončiť niekoľkodňovými bolesťami hlavy, ale aj poškodením zraku, ochrnutím svalstva, prípadne smrťou zo zlyhania krvného obehu. Liečba atropínom a ďalšími alkaloidmi tejto skupiny si preto vyžaduje dôkladné vedomosti.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava