Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodná konferencia AIDS 2018 a Svetový deň hepatitídy

24.07.2018

Agenda  tohtoročnej 22. medzinárodnej konferencie AIDS 2018 (Amsterdam 23.-27.7.2018) bola programovaná pod heslom “ Rúcanie bariér, stavanie mostov” a upriamuje pozornosť na potrebu prístupov rešpektujúcich ľudské práva a efektívnejšie fungovanie v cieľových populáciách  (vystavených vyššiemu riziku prenosu vírusových ochorení ), a to najmä na teritóriu východnej Európy, Strednej Ázie, severnej a stredovýchodnej Afriky, kde epidémia AIDS rastie.  Pri tejto príležitosti je v programe zaradená aj prezentácia najnovších vedeckých výstupov premietnutých do usmernení a odporúčaní   EMCDDA a ECDC (európska agentúra pre  prevenciu a kontrolu chorôb), zameraných  na výrazne rizikovú skupinu, a to väzňov. “Prevencia a kontrola krvou prenosných vírusových chorôb v tejto osobitne zraniteľnej populácií sú dôležité pre zlepšenie zdravia väzenskej populácie a zastavenie prenosu vírusových hepatitíd a HIV. Naše spoločné úsilie sformulované v prezentovaných publikáciách poskytuje inšpiratívny zdroj pre koncepciu a realizáciu zdravotnej  starostlivosti vo väzniciach”, konštatovala riaditeľka  ECDC pani  Andrea Ammon. Riaditeľ EMCDDA pán Goosdeel dodáva  Zabezpečenie  kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo väzenskom prostredí je efektívne, pretože  starostlivosť sa tu orientuje na osoby, ktoré  v civilnej spoločnosti z rôznych dôvodov zdravotnú starostlivosť nevyužívajú alebo nemôžu využívať, vrátane ľudí, ktorí užívajú drogy. Naša nové spoločné usmernenia podčiarkujú - na dôkazoch založené – fakty, že    zdravie  väzenskej populácie je benefitom aj pre civilnú spoločnosť, kde prispieva k redukcii prenosu infekčných chorôb spôsobených užívaním drog.

Usmernenia vo forme spoločných publikácií  prezentujú obe špecializované  európske agentúry v rámci  medzinárodnej konferencie  AIDS 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018)  a v predvečer Svetového dňa hepatitídy ( World Hepatitis Day – 28.júl )

Publikácie sú dostupné v AJ  

Public health guidance on prevention and control of blood-borne viruses in prison settings

ECDC, EMCDDA, Lisbon, July 2018

Guidance in brief: prevention and control of blood-borne viruses in prison settings

ECDC, EMCDDA, Lisbon, July 2018

V stručnosti možno hlavné závery zhrnúť takto :

·        Preventívne opatrenia vo väzenskom prostredí  musia byť identické ako v civilnej spoločnosti, t.j. poskytovanie kondómov a edukácia v zmysle podpory bezpečného sexu.

·        Substitučná liečba závislosti od opioidov poskytovaná vo väzenských zariadeniach znižuje nelegálne užívanie opioidov a riziká pri zdieľaní injekčného vybavenia a keď liečba pokračuje aj po prepustení z väzenia zabezpečí sa  ochrana pred smrteľným predávkovaním.

·        Poskytovanie sterilného injekčného vybavenia vo väzenských zariadeniach výrazne prispieva k redukcii krvou prenosných vírusových chorôb.

·        HBV vakcinácia – ponuka očkovania  pre osoby s neznámou alebo negatívnou sérológiou

·        Testovanie na vírusové hepatitídy a HIV  ponúkať všetkým osobám vstupujúcim do väzenského prostredia.  Pro-aktívne testovanie na prítomnosť BBV (Blood Borne Viruses)  vedie k lepšiemu porozumeniu nebezpečenstva týchto infekcií  podpora zdravia a peer edukácia/osveta   zvyšujú ochotu k testovaniu  na HIV.

·        Kontinuita liečby vírusovej hepatitídy (HBV,HCV)  a liečby HIV - Liečba krvou prenosných infekcií je vo väzenskom zariadení realizovateľná a účinná. Musí sa v nej pokračovať aj v civilnej spoločnosti. Prepustenie z väzby je v prípade, že neexistuje spolupráca medzi zdravotnou starostlivosťou vo väzniciach  a  zdravotnou starostlivosťou v civilnej spoločnosti  - kľúčovou prekážkou kontinuity liečby a zotrvania v liečbe drogovej závislosti a liečbe infekčných chorôb.

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava