Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Chrániť mladých Európanov pred novými drogami
  Stiahnuté
  337 X
 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103
  Popis
  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV
  Stiahnuté
  408 X
 • Nariadenie EP a Rady EÚ 2017/2101
  Popis
  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok
  Stiahnuté
  350 X
 • AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020
  Popis
  RADA: AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020
  Stiahnuté
  486 X
 • New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutions
  Popis
  Európsky trh s novými psychoaktívnymi látkami (NPS) rástol rýchlosťou, ktorá znamenala výzvu pre etablované právne nástroje na kontrolu drog. Mnohé krajiny preto zaviedli legislatívne opatrenia týkajúce sa tohto fenoménu, ktoré buď vychádzali z platných zákonov o ochrane spotrebiteĺa, ochrane zdravia alebo zákonov o liekoch alebo vytvorili novú inovatívnu legislatívu. V roku 2014 Súdny dvor EÚ rozhodol , že látky nie sú medicínskymi prípravkami (liekmi), ak nemajú prospešné účinky na ľudské zdravie, čo znamenalo, že zákony tohto typu sa nemôžu využiť pre kontrolu NPS. Táto spoločná správa EMCDDA a agentúry EUROJUST je kombináciou údajov z monitoringu EMCDDA s operatívnymi činnosťami Eurojustu pri nadnárodných konaniach. Prvá časť je zameraná na tvorcov politík a prináša informácie o doterajších spôsoboch riešenia v členských štátoch. Druhá časť správy vychádza z konkrétnych prípadov riešenia (kontroly/postihovania) NPS v niektorých členských štátoch, ktoré boli dotknuté rozhodnutím Súdneho dvora EÚ.
  Stiahnuté
  314 X
 • New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions
  Popis
  Spoločná publikácia EMCDDA a EUROJUSTu (AJ): New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions - je venovaná kontrole a možným riešeniam regulácie nových psychoaktívnych látok v členských krajinách ES s ohľadom na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora..
  Stiahnuté
  362 X
 • Alternatives to punishment for drug using offenders
  Popis
  Vychádza v edícii EMCDDA Papers v anglickom jazyku " Alternatívy k trestom pre užívateľov drog - páchateľov drogových trestných činov
  Stiahnuté
  333 X
 • Výzva na predkladanie projektov pre oblasť ZDRAVIE
  Stiahnuté
  325 X
 • Nové psychoaktívne látky -inovatívne legislatívne opatrenia
  Popis
  Krátka správa prináša prehľad vývoja legislatívnych opatrení – reakcií na rastúci trh s novými psychoaktívnymi látkami a problémy, ktoré NPL predstavujú alebo môžu predstavovať pre verejné zdravie.
  Stiahnuté
  368 X
 • Európsky akčný plán 2013-2016
  Popis
  Oficiálna slovenská verzia Európskeho akčného plánu 2013-2016, ktorý je konkrétnym rozpracovaním Európskej protidrogovej stratégie 2013-2020.
  Stiahnuté
  1260 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava