Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt
  • Doma
  • Drogová situácia – medzinárodné inštitúcie

EMCDDA

 

EMCDDA váš referenčný bod pre drogy v Európe

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) bolo založené v roku 1993. Bolo otvorené v Lisabone v roku 1995 a je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ. EMCDDA existuje s cieľom poskytnúť EÚ a jej členským štátom faktický prehľad o európskych drogových problémoch a solídnu základňu dôkazov na podporu diskusie o drogách. Dnes ponúka zákonodarcom údaje, ktoré potrebujú na vypracovanie informovaných protidrogových zákonov a stratégií. Pomáha tiež odborníkom a odborníkom pracujúcim v tejto oblasti určiť osvedčené postupy a nové oblasti výskumu.


Misia EMCDDA

Nezákonné užívanie drog a obchodovanie s nimi sú celosvetové javy, ktoré ohrozujú zdravie a sociálnu stabilitu. Štatistiky ukazujú, že približne jeden z troch mladých Európanov vyskúšal nelegálnu drogu a aspoň jeden z našich občanov zomrie každú hodinu na predávkovanie drogami. Zároveň si neustále sa meniace vzorce ponuky a dopytu vyžadujú neustále monitorovanie a dynamické reakcie.

Organizácia

Organizáciu EMCDDA tvorí riaditeľstvo, ktoré riadi stredisko, dva štatutárne orgány (správna rada a vedecký výbor), ktoré poskytujú poradenstvo a pomáhajú pri rozhodovacom procese, a napokon rôzne pracovné jednotky (ktoré tvoria väčšinu zamestnancov EMCDDA). prevádzkovať stredisko a nakoniec poskytovať jeho výstupy (správy, brífingy atď.).

Partneri

Agentúra EMCDDA získava a analyzuje údaje z jednotlivých krajín v spolupráci s približne 30 národnými monitorovacími centrami (sieť Reitox). Agentúra EMCDDA takisto úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ a s európskymi a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa drogovou problematikou.

 

Správna rada EMCDDA ( Management Board)

Správna rada( Management Board, ďalej len MB) je hlavným rozhodovacím orgánom EMCDDA. Zasadá najmenej raz ročne, spravidla však dvakrát do roka a to v júni a decembri a skladá sa z jedného zástupcu z každého členského štátu Európskej únie, Nórska a Turecka, dvoch zástupcov z Európskej komisie a dvoch zástupcov určených Európskym parlamentom. Predseda rady sa volí na funkčné obdobie troch rokov. V súčastnosti je riaditeľkou MB pani Laura d'Arrigo z Francúzska.

Za Slovenskú republiku sa na pravidelných zasadnutiach zúčastňuje riaditeľka Odboru koordinácie a protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD), pani Mgr. Nadežda Lobodášová a ako zástupca pani RNDr. Eva Debnárová, z rovnakého odboru. 

Systém národných zástupcov zabezpečuje, aby boli v rozhodnutiach Správnej rady v plnej miere zastúpené záujmy všetkých európskych občanov. Správna rada prijíma každé tri roky trojročný pracovný program pre EMCDDA. Aktuálny trojročný programový dokument na roky 2020 - 2022 nájdete tu : http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/programming-document-2020-22_en . Správna rada prijíma tiež ročný pracovný program na každý nasledujúci rok, ročný rozpočet a výročnú všeobecnú správu o činnosti Centra.Viac o najaktuálnejšej výročnej správe za rok 2018 nájdete tu : http://www.emcdda.europa.eu/publications/gra/2018_en

Výkonný výbor sa skladá z predsedu a podpredsedu správnej rady, dvoch ďalších členov správnej rady zastupujúcich členské štáty, ktorí sú vymenovaní Správnou radou a dvoch zástupcov Komisie. Výkonný výbor sa stretáva päť až šesť týždňov pred každým zasadnutím Správnej rady kvôli konzultácii s riaditeľom , aby sa po konzultácii s ním pripravil na zasadnutie Správnej rady. V súlade s článkom II. rokovacieho poriadku Rady môže Výkonný výbor po porade s riaditeľom v mene Správnej rady tiež rozhodnúť o záležitostiach stanovených vo finančnom nariadení EMCDDA, ktoré nie sú Rade vyhradené.

 

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava