Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Sústredenie ´Sociálno-psychologického výcviku v metóde krátkej intervencie drogových závislostí´


Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie pri VÚDPaP a OZ Prevencia V&P s podporou Úradu Vlády SR, ktorý schválil v júli 2012 účelovú dotáciu na projekt, organizuje 26.11-30.11.2012 - 2.sústredenie

„Sociálno-psychologického výcviku v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“.
 
Cieľom výcvikovo – vzdelávacieho školenia je:   zvýšiť informovanosť a skvalitniť sociálno – psychologický prístup odborných zamestnancov ku klientom v zariadeniach v oblasti prevencie drogových závislostí     o metódy krátkych intervencii drogových závislostí s využitím prvkov    motivačného rozhovoru
Miesto konania sústredenia : Rekreačné zariadenia Dúbrava, obec Prašník

Predbežná kalkulácia časti nákladov, ktoré bude hradiť vysielajúca organizácia je nasledovná:

Predbežná kalkulácia nákladov vysielajúcej organizácie na sústredenie
cestovné
 
 tam/späť 
stravné
 
 8,30eura/deň x5 dní
 
    Kredity za účasť na tomto výcviku je možné získať overením kompetencií v rámci vzdelávacích programov MPC a VÚDPAP.
 
 PhDr. Štefan Matula, PhD., VÚDPaP

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava