Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

67. zasadnutie Komisie pre omamné látky

14.03.2024

67. zasadnutie Komisie pre omamné látky (CND[1]) sa uskutoční 14. – 22. marca 2024  ako obvykle,  vo Viedni v sidle Organizácie spojených národov (UNO city), ktorá je aj sídlom UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu..

67. zasadnutie  predstavuje strednodobú revíziu ministerskej deklarácie z roku 2019, čomu sa bude venovať  tzv. High Level Segment 14. – 15. marca 2024. V ďalších dňoch 18. – 22. marca 2024., bude prebiehať pravidelné zasadnutie Komisie pre omamné látky (CND).

Z tradične bohatého programu tohto svetového fóra  zaujal návrh Belgicka[2]  a Pobrežia Slonoviny k téme implementácia medzinárodných zmlúv o kontrole drog, konkrétne medzinárodnej spolupráce na zabezpečenie dostupnosti omamných a psychotropných látok na lekárske a vedecké účely a zároveň predchádzať ich zneužívaniu. Návrh sa týka zlepšenia  prístupu k kontrolovaným látkam a ich dostupnosti na lekárske účely, a to aj na liečbu detí trpiacich bolesťou, prostredníctvom podpory, zvyšovania informovanosti, školení a zberu údajov.

Komisia pre omamné látky pravidelne mení zoznamy látok, ktoré sú pripojené k trom dohovorom ,a to na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“). WHO tentoraz odporučila pridať do zoznamov päť látok. Na tomto zasadnutí má CND  prijať rozhodnutia o zaradení, respektíve nezaradení predmetných látok do zoznamov.  Zmeny v zoznamoch látok dohovorov o omamných a psychotropných látkach majú priamy vplyv na právo EÚ v oblasti kontroly drog pre všetky ČŠ.  Európska komisia (ďalej len „EK“) navrhla pozíciu Európskej únie v zmysle podpory odporúčaní  WHO a zaradiť päť[3] z týchto látok do zoznamov. EÚ tak vystupuje v otázke zaradenia látok do medzinárodných zoznamov jednotne, pretože ČŠ[4] hlasujú  v súlade s prijatou pozíciou EÚ.

Slovenská republika nemá výhrady k predloženému  návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na šesťdesiatom siedmom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 zmenenému protokolom z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971. SR má vo svojom zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v Prílohe č. 1 Zoznam omamných a psychotropných látok  už zaradenú látku 3-CMC v I. skupine psychotropných látok.

Pri ďalších navrhovaných  štyroch nových psychoaktívnych látkach bude Slovenská republika  prihliadať na skutočnosť, či sa nová psychoaktívna látka nepoužíva ako liečivo a či nie je obsiahnutá v registrovanom humánnom lieku alebo veterinárnom lieku a podľa týchto zistení predmetnú novú psychoaktívnu látku navrhne zaradiť do I., II. alebo III. skupiny omamných látok alebo do I., II. alebo III. skupiny psychotropných látok v Prílohe č. 1 k zákonu č.  139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Pozri aj: https://www.infodrogy.sk/stranka/unodc-cdn , https://www.infodrogy.sk/stranka/zasadnutia-stalych-korespondentov-pompidou-group


[1] Komisia pre omamné látky (ďalej len „Komisia“) je komisiou Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ďalej len „rada ECOSOC“), pričom jej úlohy sú stanovené aj v uvedených dohovoroch. V marci 2024 v nej bude mať 13 ČŠ EÚ status člena s hlasovacím právom.má v Komisii pre omamné látky status pozorovateľa.

[2] Za ČŠ  EÚ

[3] Päť látok, tak ako uvedených v Prílohe k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii - dva benzodiazepíny – bromazolam a flubromazepam, jeden nový syntetický opioid – butonitazén, dva katinóny/stimulanty – 3-chlórmetkatinón (3-CMC) a dipentylón, ako aj jednu látku disociačného typu – 2-fluórdeschlórketamín (2-FDCK)

[4] 13 ČŠ s hlasovacím právom : Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava