Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národný projekt Duševné zdravie a prevencia

24.01.2024

 

Od septembra 2023 do októbra 2026 realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ (ďalej „NP Duševné zdravie a prevencia“).

Pre zabezpečenie podpory duševného zdravia detí a mládeže nestačí reagovať na vzknuté kritické situácie, je nevyhnutné zamerať sa na prevenciu. Cieľom projektu je preto vytvárať a šíriť praktické nástroje pre oblasť prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov pri jej výkone.

Čo prinesie „NP Duševné zdravie a prevencia“?   Okrem iného  už onedlho  (v prvom štvrťroku 2024)  elektronický portál „e-poradenstvo“, kde bude pre pedagogických a odborných zamestnancov  sprístupnených vyše 320 overených nástrojov využiteľných v praxi, ako sú preventívne programy, metodiky, videometodiky a ďalšie odborné materiály s tematikou podpory duševného zdravia a prevencie rizikového správania

Viac na j:  https://vudpap.sk/podporne-cinnosti-vudpap/projekty-vudpap/np-dzap/

Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Projekt obsahuje aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried v bežných školách a školských zariadení, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).Pripravovaný národný projekt zavedie systematické a dlhodobé monitorovanie duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku. Prvé výstupy z projektu by mali byť k dispozícii v roku 2025, kompletná správa v roku 2026. Na ich základe bude možné lepšie nastaviť nástroje podpory a pomoci pre deti a mladých ľudí v oblasti duševného zdravia.

Zdroj: https://www.minedu.sk/narodny-projekt-systemova-podpora-dusevneho-zdravia-a-prevencie-deti-ziakov-a-studentov-cez-system-poradenstva-a-prevencie/

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava