Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Belgicko prebralo rotujúce predsedníctvo EÚ s mottom „Chrániť, posilňovať, pripraviť“

22.01.2024

V januári 2024 Belgicko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ s mottom „chrániť ľudí, posilniť našu ekonomiku a pripraviť sa na spoločnú budúcnosť“.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude krajina viesť prácu na všetkých úrovniach Rady pri budovaní spolupráce, dohody a solidarity medzi členskými štátmi EÚ.Belgické predsedníctvo je obzvlášť dôležité, pretože bude riadiť diskusie o budúcnosti EÚ a strategickom programe Európskej rady na roky 2024 – 2029 v čase globálnej neistoty. Obdobie  bude ovplyvnené aj inštitucionálnou transformáciou EÚ, keďže súčasné mandáty Európskej komisie a Parlamentu sa blížia ku koncu a v júni sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

Belgické predsedníctvo načrtlo šesť kľúčových priorít:

• Obrana právneho štátu, demokracie a jednoty

• Posilnenie európskej konkurencieschopnosti

• Sledovanie zeleného a spravodlivého prechodu ( prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku, súčasne  so zohľadnením individuálnych možností)

• Posilnenie sociálnych a zdravotných programov

• Ochrana ľudí a hraníc

• Podpora globálnej Európy.

V oblasti spravodlivosti a vnútra sa predsedníctvo zameria na reformu migračného a azylového systému, ako aj na odolnú schengenskú zónu. Zameria sa aj na zintenzívnenie úsilia EÚ v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a násilnému extrémizmu.

 

V oblasti drog  Belgicko predsedá Horizontálnej pracovnej skupine Rady pre drogy (HDG[1]), pričom má naplánovaných šesť stretnutí s členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ a ďalšie dialógy o drogách s medzinárodnými partnermi a občianskou spoločnosťou (vrátane účasti Spojených  štátov, Brazílie, krajín CELAC a Fóra občianskej spoločnosti o drogách).

HDG predsedá pán Kurt Doms, šéf protidrogovej jednotky Federálnej verejnej služby pre zdravie, bezpečnosť potravinového reťazca a životné prostredie a Steven Limbourg, riaditeľ pre trestné právo, Federálnej verejnej služby pre spravodlivosť.

  • 24. januára  v rámci neformálneho stretnutia ministrov vnútra predsedníctvo iniciuje vznik Európskej prístavnej aliancie. Aliancia má cieľ zapojiť súkromné prístavy a lodné spoločnosti z EU do boja proti obchodovaniu  s drogami a organizovanej kriminalite, čo je prioritou EU roadmap to fight drug trafficking and organised crime..
  • Revízia a diskusia o minimálnych štandardoch kvality EÚ pri znižovaní dopytu po drogách. Cieľom bude preskúmať implementáciu, dohliadať na dobré a zlé postupy  a zvážiť ďalší vývoj (EU štandardy pozri www.infodrogy.sk, 2019,   Dvanásty prieskum v resocializačných zariadeniach, s.14) 
  • Prístup k liekom a ich dostupnosť s dôrazom na potreby detí.

Predsedníctvo o.i. predloží rezolúciu OSN na túto tému na 67. zasadnutí Komisie OSN pre omamné látky Belgicko povedie okrem HDG aj EÚ a jej členské štáty na nadchádzajúcom zasadnutí Komisie OSN pre narkotické drogy (14. – 22. marca 2024, Viedeň).(návrh na zaradenie ďalších  látok na zoznam)

V máji  sa uskutoční stretnutie národných protidrogových koordinátorov (22. – 24. mája, Gent) na tému 2 „Väzenie a drogy“.

Zdroj: https://www.emcdda.europa.eu/news/2024/belgium-takes-over-eu-presidency-motto-protect-strengthen-prepare_en, 16.1.2024


[1]  HDG je zodpovedná za vedenie a riadenie práce Rady v oblasti drog a vykonáva legislatívnu a všeobecnú politiku v oblastiach znižovania ponuky a znižovania dopytu. Jeho hlavnými cieľmi sú: vypracovať legislatívu EÚ, stratégie, akčné plány a iné relevantné dokumenty v oblasti drog; výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami o vnútroštátnych politikách; a koordinovať opatrenia prijaté členskými štátmi v Európe aj mimo nej. 16.1.2024  sa uskutočnilo prvé stretnutie HDG v tomto roku.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava