Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť zverejnilo správu o činnosti za rok 2022

09.06.2023

Rok 2022 bol pre EMCDDA rokom výrazného pokroku, keďže Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosť pokročilo v navrhovaní a poskytovaní inovatívnejších a rýchlejších služieb svojim kľúčovým zákazníkom. Bol to tiež rok obnovenej nádeje na budúcnosť agentúry, keďže sa začal process na prijatie nového, širšieho mandátu pre EMCDDA.

EMCDDA naďalej uprednostňovala produkciu včasných a kvalitných informácií na informovanie o politike a praxi, vydávaním 66 vedeckých a inštitucionálnych publikácií a spoluautorstvom 16 článkov vo vysoko relevantných vedeckých časopisoch.

Hlavná publikácia EMCDDA - Európska správa o drogách 2022 -  bola prezentovaná  virtuálne v júni 2022 a bola doplnená o osobitnú aktualizáciu systému včasného varovania EÚ (EWS) o nových psychoaktívnych látkach (NPS) pri príležitosti jeho 25.výročia  ( v roku 2022 bolo v EÚ po prvýkrát zistených 41 NPS a boli včas nahlásené do systému včasného varovania EÚ).

EMCDDA zohrávalo aktívnu úlohu pri školení a budovaní kapacít, pričom takmer 950 odborníkov  v oblasti drog a viac ako 1 200 sa zúčastnilo jej webinárov. Okrem toho EMCDDA spoluorganizovalo štvrtú Európsku konferenciu o návykovom správaní a závislostiach, Lisabonské závislosti (Lisbon Addictions) , na ktorej sa stretlo 1 757 účastníkov z 84 krajín.

V oblasti zdravia sa EMCDDA zameralo na riešenie problémov verejného zdravia súvisiacich s drogami. Medzi kľúčové priority patrilo zníženie úmrtí súvisiacich s drogami, podpora testovania na hepatitídu C a liečby medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, a implementácia preventívnych intervencií založených na dôkazoch. Agentúra vydala niekoľko minipríručiek v rámci European Responses Guide pokrývajúcich témy ako drogy v rekreačných prostrediach, miestne komunity, školy a väznice.

V oblasti bezpečnosti EMCDDA úzko spolupracovalo s Europolom na príprave vydania štvrtého ročníka spoločných trhov s drogami EÚ: Hĺbková analýza a v máji v Bruseli spustilo prvé dva moduly o kokaíne a metamfetamíne. Aktívne prispela k operačným akčným plánom Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestných činov (EMPACT) a poskytla odborníkom na presadzovanie práva školiace aktivity súvisiace s drogami.

V inštitucionálnom a strategickom rozvoji sa dosiahol významný pokrok. EMCDDA sa začalo pripravovať na nový mandát navrhnutý Európskou komisiou, ktorý sa má prijať v roku 2023. Pokračovalo aj v poskytovaní podpory Akčnému plánu EÚ pre boj proti drogám na roky 2021–2025.

Agentúra sa zamerala aj na komunikáciu a poskytovanie služieb orientovanú na klienta, pričom poskytovala včasné produkty a služby v digitálnej forme. Webová stránka dosiahla rekordný ročný počet 2,6 milióna návštevníkov a výrazne sa zvýšila angažovanosť na sociálnych sieťach.

V činnosti EMCDDA zohrávala kľúčovú úlohu spolupráca s partnermi, predovšetkým  so sieťou národných kontaktných miest Reitox a pokračovala v spoločných aktivitách s ostatnými partnermi z EÚ a medzinárodnými partnermi. Spolupráca s tretími krajinami bola úspešne realizovaná v rámci projektov technickej spolupráce financovaných EÚ IPA7, EU4MD, EMCDDA4GE a COPOLAD III.

Celkovo aktivity EMCDDA v roku 2022 preukázali  odhodlanie poskytovať cenné informácie, analýzy a školenia v oblasti drog a drogovej závislosti. Zameraním sa na zdravie, bezpečnosť a prístup zameraný na klienta  významne prispelo k protidrogovej politike a praxi v celej Európe aj mimo nej.

Zdroj: EMCDDA,7.6.2023

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava