Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zákony o kanabise v Európe: otázky a odpovede pre tvorbu politík

07.06.2023

Nová správa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy popisuje rastúcu zložitosť a zmeny zákonov o kanabise v Európe.

Aké formy regulácie kanabisu sa zvažujú v Európe? Aké druhy kanabisu sú kontrolované? Sú kozmetické a wellness produkty obsahujúce kanabis legálne? Tieto otázky sú predmetom novej  správy, ktorú zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA).

Správa – Legislatíva kanabisu v Európe: otázky a odpovede pre tvorbu politík – sa zaoberá kľúčovými problémami a často kladenými otázkami týkajúcimi sa legislatívy o kanabise v Európe.

Rýchlosť a možný rozsah zmien v politike kanabisu  a potenciálny vplyv týchto zmien na verejné zdravie a bezpečnosť patria medzi faktory, ktoré podnietili EMCDDA k zverejneniu  tejto správy. Správa aktualizuje prehľad z roku 2017, popisuje súčasný stav politík a zákonov týkajúcich sa kanabisu v Európe a súčasné prístupy k regulácii a kontrole Primárne zameriava na rekreačné užívanie kanabisu a prebiehajúci vývoj v tejto oblasti.

Nové prístupy k regulácii ponuky kanabisu na rekreačné účely

Správa načrtáva niektoré z nedávnych zmien v politike kanabisu v Európe. Za posledných 20 rokov bolo všeobecným trendom vo vnútroštátnych právnych predpisoch v Európe znižovať[1] alebo dokonca odstraňovať tresty odňatia slobody za menej závažné trestné činy spojené s prechovávaním kanabisu. V súčasnosti päť členských štátov EÚ (Česko, Nemecko, Luxembursko, Malta a Holandsko) a Švajčiarsko zavádzajú alebo plánujú zaviesť nové prístupy k regulácii ponuky kanabisu na rekreačné účely. Zdá sa, že tento vývoj je často ovplyvnený politikou, ktoré sú v súčasnosti zavedené v Uruguaji alebo v nikektorých štátoch USA a Kanady[2] .

Náročné politické prostredie

Už aj tak náročné politické prostredie komplikuje skutočnosť, že kanabisové produkty sú čoraz rozmanitejšie, vrátane extraktov a požívatín (vysoký obsah THC) a CBD produktov (nízky obsah THC)[3].  Správa popisuje, ako vývoj pokračuje aj pri regulácii kanabisu a kanabinoidov na priemyselné, terapeutické, potravinárske alebo kozmetické účely.

Reklasifikácia kanabisu podľa medzinárodného práva – kanabis je stále prísne kontrolovaný

V decembri 2020 na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Komisia OSN pre narkotické drogy (CND)  odhlasovala preklasifikovanie kanabisu podľa medzinárodného práva. Zatiaľ čo kanabis a kanabisová živica zostávajú v zozname I Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 (čo znamená, že zostávajú pod prísnou medzinárodnou kontrolou ), boli odstránené zo zoznamu IV (v ktorom sú uvedené drogy, ktoré sa považujú za najnebezpečnejšie a nemajú  žiadny alebo len malý terapeutický potenciál).

Potrebné  sú  investície do monitorovania, výskumu a hodnotenia

Všetky politické prístupy ku kontrole drog so sebou prinášajú potenciálne náklady aj prínosy. Pochopenie ich kľúčových cieľov, zodpovedajúca kvantifikácia nákladov a prínosov a meranie zmien v čase si však vyžaduje rozsiahly hodnotiaci rámec vrátane základných hodnôt. Táto správa skúma prvky potrebné na podporu tohto procesu. Na pochopenie vplyvu politických zmien na zdravie obyvateľstva, kriminalitu a verejnú bezpečnosť je tiež potrebné viac monitorovania a výskumu. EMCDDA bude naďalej pozorne monitorovať užívanie, ponuku a politiku kanabisu a poskytovať spoľahlivé informácie o otázkach súvisiacich s kanabisom s cieľom informovať o politike a praxi založenej na dôkazoch.

Alexis Goosdeel, riaditeľ EMCDDA, hovorí: Kanabis je droga, ktorá už dlho rozdeľuje verejnú mienku a dnes zostáva predmetom intenzívnych európskych a medzinárodných diskusií. Naša nová analýza prichádza v čase, keď sa rozsah európskych politík týkajúcich sa kanabisu rozširuje a teraz zahŕňa nielen nezákonnú kontrolu kanabisu, ale aj reguláciu kanabisu a kanabinoidov na terapeutické a iné účely. Tieto zmeny zdôrazňujú potrebu neustáleho monitorovania, výskumu a hodnotenia, aby sa plne pochopil ich potenciálny vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť. Táto správa skúma prvky potrebné na podporu tvorby politiky založenej na dôkazoch v tejto komplexnej oblasti.

Nové údaje o kanabise budú zverejnené  aj  v Európskej správe o drogách 2023 -  Trendy a vývoj.

Zdroj: EMCDDA, 5.6.2023

Cannabis laws in Europe: questions and answers for policymaking

https://www.emcdda.europa.eu/publications/faq/cannabis-laws-europe-questions-and-answers-for-policymaking_en


[1] V SK pozri  aktuálne znenie Trestný zákon – č.300/2005,Zz  - §§ 171 a172 (zníženie trestnej sadzby v prípade kanabisu).

[2] Od roku 2014 je v niektorých amerických štátoch, ako aj v Uruguaji od roku 2012 a v Kanade od roku 2018 legalizovaná dostupnosť  a užívanie kanabisu na rekreačné účely, na rozdiel od medicínskych alebo priemyselných účelov. Tieto modely sa pozorne monitorujú na základe obáv, že môžu viesť k zvýšeniu užívania kanabisu a súvisiacim škodám. Pozrite si správu EMCDDA Monitorovanie a hodnotenie zmien v politikách týkajúcich sa kanabisu: pohľady z Ameriky.

[3]  Kanabis obsahuje mnoho rôznych chemikálií, z ktorých najznámejší je Δ9-tetrahydrokanabinol (THC) – ktorý je do značnej miery zodpovedný za omamné účinky kanabisu – a kanabidiol (CBD), kanabinoid, ktorý sa v súčasnosti propaguje ako kanabinoid s mnohými potenciálnymi zdravotnými výhodami (hoci dôkazy pre takéto tvrdenia sú ešte limitované). Viac v:  Produkty kanabisu s nízkym obsahom THC v Európe.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava