Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

88. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

20.07.2021

88. ZASADNUTIE STÁLYCH KOREŠPONDENTOV POMPIDOU GROUP PRI RADE EURÓPY

29. - 30. júna 2021

Záznam

Zoznam hlavných prijatých rozhodnutí a požadovaných opatrení

 

  • Proces zákonnej revízie:

Rozhodnutie:

Stáli korešpondenti Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Stáli korešpondenti") prijali návrh rokovacieho poriadku Výboru stálych korešpondentov obsiahnutý v dokumentu P-PG (2021)6.

 

  • Vypracovanie pracovného programu Pompidou Group:

Rozhodnutia:

1. Vytvorenie neformálnej „skupiny priateľov predsedu“ (ďalej len "skupina") zo zástupcov Rakúska, Belgicka, Francúzska, Talianska, Malty, Maroka, Nórska, Poľska a Švajčiarska, ktorá spolupracuje s predsedníctvom Pompidou pri hľadaní možných kandidátov na nového predsedu a podpredsedu Pompidou. Prvé stretnutie skupiny sa bude konať online dňa 16. septembra 2021.

2. Stáli korešpondenti podporili návrh na zosúladenie budúceho pracovného cyklu Pompidou Group pri Rade Európy (ďalej len "Pompidou") so strategickým rámcom Rady Európy a to jeho skrátením na tri roky od roku 2023 do 2025. Sekretariát Pompidou bol požiadaný, aby tento návrh postúpil Výboru ministrov Rady Európy na konečné rozhodnutie.

 

  • Implementácia pracovného programu:

Rozhodnutia:

1. Odsúhlasenie témy školenia na rok 2022 Pompidou „Užívanie návykových látok, závislosti a praktiky online“. Témy školení v rámci budúceho pracovného programu budú zvážené vo vhodnom čase.

2. Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Reagovanie na drogové výzvy pre utečencov, migrantov a IDPS“ do 31. decembra 2022.

 

  • Správy o činnostiach:

Rozhodnutia:

1. Predĺženie činnosti ad hoc aktivity „Drogová politika a ľudské práva: nástroj sebahodnotenia“ do 31. decembra 2022.

2. Nástroj na sebahodnotenie ľudských práv v protidrogovej politike, ktorý vypracovala skupina odborníkov (dokument P-PG / Rights (2021) 2), bol schválený stálymi korešpondentmi.

3. Aktivity Pompidou v rámci projektu „Boj proti užívaniu a obchodovaniu s nelegálnymi drogami v Bieloruskej republike“ v rámci akčného plánu Rady Európy boli až do odvolania pozastavené.

 

  • Spolupráca s občianskou spoločnosťou:

Rozhodnutie:

Na základe diskusie počas zasadnutia bola vznesená požiadavka, aby sekretariát Pompidou pripravil návrh stanoviska na výstupy konferencie občianskych spoločností (INGO Conference) Rady Európy, ktorá bude predložená na úvodnú diskusiu na nasledujúcej schôdzi predsedníctva Pompidou dňa 16. septembra 2021 s cieľom jej finalizácie pre 89. zasadnutie stálych korešpondentov.

 

  • Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov :

89. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať v Paríži dňa 27. októbra 2021 spolu s oslavou 50 rokov vzniku Pompidou, ktorá sa bude konať 28. októbra 2021.

  • Dátum a miesto konania nasledujúceho zasadnutia stálych korešpondentov:

90. zasadnutie stálych korešpondentov sa bude konať na jar 2022 v Taliansku (presný dátum a miesto konania bude upresnené).

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava