Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2020

03.03.2021

Na Slovensku podobne ako aj v iných krajinách EÚ sa dominantná časť informácií popisujúcich výskyt a spotrebu rôznych druhov drog a nových psychoaktívnych substituentov v mestách, regiónoch alebo na hudobných podujatiach získavajú hlavne za pomoci širokej škály dotazníkov, lekárskych správ o počte liečených pacientov, úmrtí a z policajných dokumentov. Týmto spôsobom je možné získavať údaje poskytujúce určitý prehľad o možnom dopyte/výskyte/spotrebe drog a ich náhrad v jednotlivých regiónoch Európy. Tieto dlhodobo zabehnuté postupy monitoringu drogovej scény môžu však vykazovať aj určité odchýlky od reálneho stavu. Môže to byť v určitej mierne spôsobené vplyvom rôznych špecifických faktorov, akým je napríklad oneskorené vyhodnotenie, skreslenie či správnosť získaných a následne spracovaných dát (Bodík, 2019; Brandeburová a kol. 2020; Mackuľak a kol. 2014; Ort a kol. 2014; Klupczynska a kol. 2016). V predkladanej správe za rok 2020 sa preto primárne zameriavame na možnosť monitoringu výskytu a spotreby vybraných ilegálnych, legálnych drog, ich metabolitov a ďalších vybraných psychoaktívnych zlúčenín (nové typy psychoaktívnych zlúčenín, ktoré je možné z časti využívať ako náhradu aj klasických drog – v skratke NPS (New Psychoactive Substances)) z odpadových vôd.

celá správa:Library List (infodrogy.sk)

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava