Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Regióny

07.04.2005

"Akčný plán boja proti drogám - regiony"

 

Pracovný seminár venovaný problematike drogovej závislosti

 

 

Dňa 5.apríla 2005 sa uskutočnil na Krajskom úrade v Prešove pracovný seminár venovaný problematike drogovej závislosti. Medzi prednášajúcimi boli aj pracovníci Úradu vlády SR, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.
Mgr. Miroslav Jablonický hovoril o význame prevencie v kontexte národnej stratégie boja

proti drogám.

O poslaní, úlohách a perspektívach Národného monitorovacieho centra pre drogy v národnom a regionálnom kontexte informoval RNDr. Imrich Šteliar.

Súčasťou seminára bola aj prezentácia Akčného plánu realizácie Národného programu boja

proti drogám v súlade s Európskou stratégiou boja proti drogám v podmienkach Prešovského kraja na obdobie 2005 – 2008.

Na seminári odznel aj príspevok pplk. Mgr. Vladimíra Kurbulca z Odboru boja proti organizovanej kriminalite. Za špecifický problém označil zvýšený nárast zneužívania amfetamínov, najmä pervitínu. 

 

 

dr050407

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava