Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vývoj drogovej legislatívy v Slovenskej republike medzi rokmi 2010 - 2016

V období rokov 2011 až prvá polovica roku 2016 boli vo vzťahu k základnému právnemu rámcu pre kontrolu drog a drogových závislostí v Slovenskej republike v roku 2010 významné najmä tieto zmeny,

Vo vyhodnotenom období najviac legislatívnych zmien bolo vykonaných v roku 2011. Konkrétne možno poukázať na zákon č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. Článkom V tohto zákona sa novelizovalo ustanovenie § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Obsahom tejto novely bolo nahradenie slov  ,,iné omamné prostriedky“ slovami „omamné látky alebo psychotropné látky“, čím došlo k zosúladenie týchto pojmov s pojmami používanými v iných právnych predpisoch.

Ďalej možno poukázať zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu (k 1. máju 2011). Pre úplnosť možno uviesť, že Protidrogový fond bol  neštátnym účelovým fondom, ktorý sústreďoval a poskytoval peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme./p>

V roku 2011 sa dvakrát novelizoval zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Zákonom č. 43/2011 Z.z. sa rozšírili podmienky výdaja aj o podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností a tiež sa v prílohe č. 1 doplnil zoznam látok v II. skupine omamných látok a v I.  a III. skupine psychotropných látok. Článkom V zákona č. 362/2011 Z.z. sa najmä doplnila úprava o pôsobnosť Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv a tiež sa doplnil zoznam látok v II. skupine psychotropných látok.

V roku 2011 bol zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušený zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. decembra 2011).

Ďalším významným zákonom schváleným v tomto období bol zákon č. 262/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Článkom II tohto zákona bol novelizovaný Trestný zákon, pričom došlo k zmene právnej úpravy trestu prepadnutia majetku (§ 58 ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona). Z hľadiska tejto novely vo vzťahu k drogám sa liberalizovali podmienky na uloženie trestu prepadnutia majetku vo vzťahu k zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 173 ods. 3 Trestného zákona (§ 58 ods. 2 Trestného zákona) a obzvlášť závažnému zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173 ods. 4 Trestného zákona (§ 58 ods. 3 Trestného zákona).    

V roku 2011  sa uznesením vlády Slovenskej republiky č.135/2011 zrušili niektoré poradné orgány vlády a niektoré boli pretransformované do všeobecnejšej Ministerskej rady, čo bol aj prípad poradného a konzultačného orgánu vlády Slovenskej republiky –  Výboru ministrov  pre drogové závislosti a kontrolu drog. Ministerská rada, s pôsobnosťou na štyri ďalšie transformované poradné štruktúry vlády, neobnovila prepojenie s odbornými kapacitami podporujúcimi činnosť predchádzajúceho Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

2012

V roku 2012 došlo k inštitucionálnym zmenám v oblasti koordinácie drogovej politiky. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2012 z 31. októbra 2012 došlo k zmene pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku, v dôsledku ktorého bol odbor, ktorý od roku 1995 vykonával exekutívu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog  od 1. januára 2013 delimitovaný z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania bol začlenený do sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

2013

Z legislatívnych zmien v roku 2013 možno poukázať na zákon č. 40/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najvýznamnejším aspektom tohto zákona je úprava rizikovej látky, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami, pričom tieto látky sa zaraďujú do zoznamu. V prípade, ak je sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, bezodkladne sa zaradí do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.

Rovnako sa zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka, ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka aj vtedy, ak sa v zákonnej lehote nepreukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Týmto zákonom sa tiež novelizovalo vymedzenie prípravkov, okruhu subjektov, ktoré  kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, Colná správa Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) a podmienky preukazovania  odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.

V nadväznosti na tento zákon bola vydaná Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok. Vyhláška obsahuje 17 rizikových látok.

Ďalej možno spomenúť zákon č. 204/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom došlo v prípade zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona k zníženiu dolnej hranice trestnej sadzby odňatia slobody zo štyroch rokov na tri roky.

V roku 2013 bola prijatá v poradí piata Národná protidrogová stratégia (ďalej len ,,NPDS“) na obdobie 2013-2020 a participujúce ministerstvá pripravili svoje akčné plány na prvé obdobie NPDS (do roku 2016). Podľa uznesenia vlády SR č. 610/2012 z 31. októbra 2012 o prenose pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku sa stala gestorom tejto úlohy ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky.

V priebehu roku 2013 bola kreovaná Rada vlády  Slovenskej republiky pre protidrogovú  politiku (ďalej len ,,Rada“), ktorá je poradným orgánom vlády . Rada je nástupcom bývalého Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontroly drog a najvyšším koordinačným orgánom pre oblasť drogovej problematiky v gescii ktorého boli sformulované základné princípy protidrogovej politiky SR  v prvom národnom programe boja proti drogám 1995 – 1998.

Predsedom Rady je minister zdravotníctva Slovenskej republiky, podpredsedovia sú minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalšími členmi  sú ministri vnútra Slovenskej republiky, financií Slovenskej republiky, zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, minister  práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky, minister kultúry Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre občiansku spoločnosť. Tajomníkom Rady je   riaditeľ Odboru protidrogovej stratégie a monitorovania drog, ktorý je súčasne aj národným protidrogovým koordinátorom.

2014

Z legislatívnych zmien v roku 2014 možno poukázať na zákon č. 43/2014  Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa ustanovilo, že spracovanie konopy okrem semien je možné na základe povolenia ministerstva a tiež sa tiež sa v prílohe č. 1 aktualizoval zoznam látok v I. a II. skupine omamných látok a v I., II. a III. skupine psychotropných látok.

2015

Z legislatívnych zmien v roku 2015 možno poukázať na zákon č. 148/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý sa  doplnil zoznam látok v  v I. skupine psychotropných látok.
Ďalej možno uviesť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zrušený zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok bola zrušená  vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok, ktorý obsahuje zoznam 25 rizikových látok.

Zdroj: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava