Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Súčasný základný právny rámec pre kontrolu drog a drogových závislostí v SR

Základný právny rámec pre kontrolu drog a drogových závislostí v Slovenskej republike účinných v prvej polovici roku 2016 tvorí najmä:

1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje priestupky, ktoré sú spáchané v súvislosti s drogami (pozri ďalší text).
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie alkoholických nápojov, vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok a ďalšie podmienky prevádzky protialkoholických záchytných izieb.
3. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.
4. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu, práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnických osôb alebo fyzických osôb.
5. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami a neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dozoru alebo dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona.. Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Uvedený zákon zakazuje akákoľvek reklamu liekov, ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky.
6. Zákon 377/2004 Z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia a podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
7. Zákon 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia, prípadne vo výnimočnom prípade rozhodnúť o dočasnom odňatí maloletého dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo o ktoré sa starajú), a to aj proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach. V závažných prípadoch drogovej závislosti môže súd nariadiť maloletému dieťaťu pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých. 
8. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ustanovuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.
9. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní.
10. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
11. Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, opatrenia na kontrolu a monitorovanie pohybu a zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie správnych sankcií a pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa.
12. Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody, práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nad výkonom trestu.
13.  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Z pohľadu drogovej problematiky je dôležitá úprava povinností zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti drog, alkoholu a tabaku. Konkrétne možno uviesť zákaz požívania a byť pod vplyvom uvedených látok v pracovnom čase, povinnosť zamestnanca podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť týchto látok v tele, povinnosť zamestnávateľa kontrolovať dodržiavanie uvedených ustanovení a pod.
14. Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby a dozor a kontrolu nad výkonom väzby.
15. Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, fyzických osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) až c), iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. Z hľadiska drogovej problematiky sa v uvedenom zákone ustanovuje, že bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje odpisom registra trestov.
16. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni, sústavu škôl a školských zariadení, práva a povinnosti škôl a školských zariadení, práva a povinnosti detí a žiakov, práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
17. Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v uvedenej oblasti.
18. Zákon 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok a chemických zmesí, testovanie látok,  kartu bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.
19. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a veterinárnymi liekmi, podmienky na zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, požiadavky na skúšanie liekov, požiadavky na uvádzanie liekov na trh, požiadavky na uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo do prevádzky, požiadavky na zabezpečovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, požiadavky na kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku farmácie, úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku farmácie.
20. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.

Znižovanie dopytu

V oblasti znižovania dopytu dôležité miesto patrí prevencii. V tejto súvislosti je podstatný zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámerom tohto zákona  je zabezpečovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na báze zákonnej povinnosti orgánov verejnej moci a iných zodpovedných subjektov, a tak dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v chápaní a praktickej aplikácii prevencie. Zákon komplexne  ustanovuje  organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vrátane jej personálneho a finančného zabezpečenia, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v tejto oblasti tak, aby sa prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti stala celospoločenskou záležitosťou. Zákonom boli upravené aj pravidlá finančného zabezpečenia preventívnych aktivít. 

Zákon vymedzuje štruktúry orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, ako aj ich pôsobnosť. Ide o štátne orgány, najmä ústredné a miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky (samosprávne kraje). V zmysle tohto zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  prostredníctvom svojho osobitného útvaru spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti so zameraním na problematiku boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Na miestnej úrovni sa zverujú relevantné kompetencie obvodným úradom v sídlach krajov, ktoré majú plniť koordinačnú funkciu v oblasti prevencie kriminality v územných obvodoch krajov. Taktiež sa ustanovujú pravidlá na zabezpečenie racionálneho financovania prevencie kriminality z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality  sa zaraďuje medzi stále poradné orgány vlády. Na základe tohto zákona sa vytvorilo pri všetkých obvodných úradoch v sídlach krajov pracovné miesto krajského koordinátora pre prevenciu kriminality, ktorý koordinuje činnosť iných miestnych orgánov štátnej správy v oblasti prevencie kriminality  na území kraja a tieto orgány poskytujú obvodnému úradu v sídle kraja potrebnú súčinnosť.

Významný zákon v oblasti znižovania dopytu predstavuje zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu javov sociálnej patológie. Týmto zákonom  sa upravila sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu javov sociálnej patológie.

Zákon upravuje opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej prevencie  vo vzťahu k sociálnym udalostiam spojeným poruchami správania, drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov pričom sa aj vymedzujú výchovné a preventívne opatrenia sociálnej kurately pre maloleté deti i plnoleté fyzické osoby, ktorí zneužívajú drogy, resp. sú závislí na drogách.

V prípade plnoletých osôb sa poskytuje sociálna kuratela aj tým, ktorí boli prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých. Osobitne sa vymedzujú opatrenia pre zabezpečenie pomoci drogovo závislým – a to najmä rozšírenie možností vykonávania terénnych, stacionárnych a mobilných služieb prvého kontaktu, poradenských, výchovných, sociálnych, resocializačných a pomáhajúcich programov na predchádzanie príčin, prehlbovanie alebo opakovania sociálno-patologických javov, ambulantného liečenia, opatrení sociálnej kurately pre maloletých a plnoletých fyzických osôb, ktorí zneužívajú drogy alebo sú závislí na drogách.

Zákon taktiež vytvára podmienky na realizáciu výchovných opatrení pre deti drogovo závislé, pre zriaďovanie samostatných špecializovaných skupín v detských domovoch pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou resocializačných stredísk. Resocializačné stredisko sa zriaďuje za účelom aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. V resocializačnom stredisku sa poskytuje odborná pomoc dieťaťu so skončenou povinnou školskou dochádzkou, plnoletej fyzickej osobe po skončení liečby na základe odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vykonáva sa rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Označený zákon upravuje podmienky akreditácie ,,neštátnych subjektov“ na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej prevencie, ako i nevyhnutné kvalifikačné predpoklady pre výkon týchto činností na profesionálnom základe. Taktiež sa upravuje systém financovania zariadení sociálnoprávnej ochrany, najmä výkon rozhodnutia súdu.               

V súvislosti s aplikáciou tohto zákona možno spomenúť jeho novelu vykonaná zákonom č. 466/2008 Z.z. Novelizovanie § 63 a nasl. sa zameralo na zvýšenie kvality odbornej pomoci v resocializačných strediskách. Zákon ponechal podmienku prijatia do resocializačného strediska – odporúčanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyšpecifikoval však špecialistu, ktorý má odporúčanie vydať. Z ustanovenia bol vypustený termín „po skončení liečby“ z dôvodu, že klienti často nastupujú na proces resocializácie už po fáze detoxikácie. Novela reagovala aj na skutočnosť, že tento zákon nemôže upravovať problematiku iného rezortu t. j. podmienky, ktoré majú byť splnené pred vydaním odporučenia pre nástup do resocializačného strediska. Zákon rozšíril okruh klientov aj o závislých rodičov s dieťaťom v prípadoch, ak má resocializačné stredisko vytvorené podmienky, ako aj o deti, nad ktorými bola nariadená ústavná starostlivosť a potrebujú tento druh odbornej pomoci (výchovné a predbežné opatrenia nariadené súdom).

Účelom zmien bola aj úprava prijímania klientov do resocializačných stredísk na základe predbežného opatrenia v prípade, že bol podaný návrh na výchovné opatrenie. V záujme predchádzania zneužívania inštitútu predbežného opatrenia aj v prípadoch keď by mohlo ísť o tzv. dobrovoľný resocializačný pobyt, avšak za úhradu, boli zákonné ustanovenia upravené tak, aby výkon súdneho rozhodnutia – predbežného opatrenia bol hradený len v tom prípade, ak návrh na jeho nariadenie podal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Novela ďalej upravila nevyhnutné náležitosti resocializačného programu resocializačného strediska tak, aby obsahové aj formálne náležitosti programu boli verejne známe klientom aj všetkým zúčastneným subjektom, napríklad VÚC, orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zmeny v časti minimálneho rozsahu činnosti sa týkajú najmä zavedenia povinnosti vykonávať psychologickú starostlivosť ako povinné minimum vo všetkých prípadoch. Ako povinná súčasť v prípade maloletých je zavedená aj liečebno– výchovná starostlivosť, v prípade poskytovania odbornej pomoci dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou aj povinnosť zabezpečiť prípravu na vyučovanie a v prípade výchovných opatrení navyše viesť ustanovenú spisovú dokumentáciu. Novela upravila povinnosť resocializačných stredísk, dohodnúť a postupovať podľa dohody s ošetrujúcim lekárom v prípade klientov infikovaných HIV alebo AIDS klientov.

V prípade najmä maloletých detí, ktoré majú problémy s užívaním psychoaktívnych látok, slovenská právna úprava umožňuje uloženie výchovných opatrení.  Konkrétne zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia, obsahom ktorého je povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach (napr. v rôznych špecializovaných poradniach podľa problematiky. Ak uložené výchovné opatrenie je neúčinné, môže súd vo výnimočnom prípade pristúpiť tiež k dočasnému odňatiu maloletého dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo o ktoré sa starajú), a to aj proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach (v oboch prípadoch najdlhšie na obdobie šiestich mesiacov). V závažných prípadoch drogovej závislosti môže súd nariadiť maloletému dieťaťu pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých.

Ďalším podstatným predpisom v tejto oblasti je zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon komplexne upravuje problematiku škôl pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školských zariadení (výchovno-vzdelávacie zariadenia napr. školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času), špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium), a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ).  

V zákone sú definované zákonné postupy pre deti s poruchami správania – kde diagnosticky patrí väčšina mladistvých užívateľov drog – a zariadenia, ktorým je starostlivosť o tieto deti uložená. Rovnako  je  v zákone špecifikované postavenie a kompetencie organizácii rezortu pôsobiacich v oblasti prevencie – sú to centrá pedagogicko– psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno– pedagogického poradenstva. V tejto časti zákona sa ustanovuje aj inštitút koordinátora prevencie, ktorý pôsobí na školách.

K znižovaniu dopytu  by mal prispieť zákon č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom zákona je zefektívnenie legislatívnych opatrení na zisťovanie prítomnosti alkoholu, omamných látok a psychotropných látok v organizme dotknutej osoby v zmysle plnenia strategických úloh EÚ, ako aj úloh Národnej protidrogovej stratégie a súčasne sa v zmysle Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom upravuje zriaďovanie a prevádzka protialkoholickej záchytnej izby s cieľom zabezpečenia verejného poriadku mesta alebo obce. Zákon zakázal požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky osobám maloletým do 15 rokov a mladistvým do 18 rokov. Tieto osoby sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Podľa tohto zákona sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

Porušenie zákazu maloletou osobou je sankcionovateľné – obec môže uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do výšky 33 €; za porušenie zákazu mladistvým uloží obec mladistvému pokarhanie, v odôvodnených prípadoch môže obec uložiť aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Zákonom sa uložila oznamovacia povinnosť požitia alkoholu alebo inej návykovej látky aj maloletým a mladistvým riaditeľom škôl a ostatným pedagogickým zamestnancom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, príslušníkom obecnej polície, policajného zboru, železničnej polície.

Znižovanie ponuky

Právna úprava trestného postihu neoprávneného prechovávania, ako aj nedovoleného nakladania s drogami je upravená v Trestnom zákone.

Najdôležitejšie ustanovenia sa týkajú úpravy skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 až 173 Trestného zákona).

Skutková podstata trestného činu podľa § 171 Trestného zákona umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, a to v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu (odsek 1) resp. desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu (odsek 2).

Rozlíšenie množstiev prechovávanej látky pre vlastnú spotrebu je rozlíšené aj trestnou sadzbou odňatia slobody. Súčasne z ustanovenia § 135 Trestného zákona vyplýva, že za prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu nemožno považovať neoprávnenú držbu takejto látky vo väčšom množstve, než zodpovedá podmienkam uvedeným v tomto ustanovení. V takomto prípade sa posúdi konanie páchateľa podľa § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona.

Skutková podstata trestného činu podľa § 172 Trestného zákona umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo prechováva po akúkoľvek omamnú látku, psychotropnú látku dobu, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje.

Okolnosťami umožňujúcimi použitie prísnejšej trestnej sadzby je v prípade, ak páchateľ spáchal čin napriek tomu, že bol za taký čin odsúdený, pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, alebo vo väčšom rozsahu (trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov), spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo v značnom rozsahu (trest odňatia slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov), spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo vo veľkom rozsahu (trest odňatia slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie).

Skutková podstata trestného činu podľa § 173 ods. 1 Trestného zákona umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu k vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora. Okolnosťou umožňujúcou použitie prísnejšej trestnej sadzby je, ak páchateľ , ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

Sankcionovanie v súvislosti s nedovoleným nakladaním s drogami ustanovuje aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Konkrétne ustanovenie  § 30 upravuje priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorých sa dopustí ten, kto

  1. predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,
  2. neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky, než je alkohol,
  3. sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívanie iných návykových látok,
  4. úmyselne vyrobí lieh alebo destilát bez povolenia alebo úmyselne lieh alebo destilát vyrobený bez povolenia prechováva alebo uvádza do obehu,
  5. úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj,
  6. požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,
  7. po požití alkoholického nápoja alebo o užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v písmene f),
  8. v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva činnosť uvedenú v písmene f).

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava