Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

CBD rastlina

John
29.08.2019 10:13

Dobrý deň. Dočítal som sa že CBD by sa malo stať legálnym. Vraj prešiel nejaký zákon. Znenie zákona: ""Pre­cho­vá­va­nie ras­tlín ro­du Can­na­bis (ko­no­pa) nie je tres­tné v prí­pa­doch, ak neob­sa­hu­je zod­po­ve­da­jú­ce množ­stvo účin­nej lát­ky THC, pre­to­že nej­de o omam­nú lát­ku a rov­na­ko nie je tres­tné v prí­pa­doch, ak sí­ce ob­sa­hu­je dos­ta­toč­né množ­stvo účin­nej lát­ky THC, av­šak ne­do­sa­hu­je hmot­nosť, kto­rú by bo­lo mož­né po­va­žo­vať za ob­vyk­lú jed­no­ra­zo­vú dáv­ku. Ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vú dáv­ku omam­nej lát­ky ro­du Can­na­bis (ko­no­pa) pre vlas­tnú pot­re­bu je pot­reb­né ur­čiť pod­ľa hmot­nos­ti za­is­te­né­ho su­še­né­ho ma­te­riá­lu ras­tli­ny Can­na­bis (ko­no­pa) a kon­cen­trá­cie účin­nej lát­ky tet­ra­hyd­ro­ka­na­bi­nol (THC) v ko­no­pe (v za­is­te­nom ma­te­riá­li). Pod­ľa hmot­nos­tné­ho kri­té­ria ras­tli­ny ro­du Can­na­bis (ko­no­pa) je pot­reb­né za ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vú dáv­ku Can­na­bis (ko­no­pa) pre vlas­tnú pot­re­bu po­va­žo­vať množ­stvo omam­nej lát­ky zod­po­ve­da­jú­ce 500 mg (0,5 g), kto­rá z hľa­dis­ka kva­li­ta­tív­ne­ho ob­sa­hu­je mi­ni­mál­nu kon­cen­trá­ciu THC 10 mg."" Otázka znie, keby som si vypestoval túto rastlinu kde sa THC nachádza len v 0,4% až 1%, dopúšťal by som sa tiež trestného činu? Narážam na odrody šľachtené na CBD. https://sweetseeds.es/en/sweet-pure-cbd/# Alebo bude najlepšie kupovať CBD izolát zo zahraničia? Ďakujem


29.08.2019 17:36

Dobrý deň, pán Minciar, je dôležité definovať to množstvo a účel držby THC. Je nutné sa poradiť najlepšie priamo u právnika. Otázkou je proces dokazovania, ak sa Canabis u niekoho nájde. Držím palce norbert Moravanský

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava