Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia EMCDDA: Identifying Europe’s future information needs for effective drug policy

EMCDDAV dňoch 6. až 8. mája 2009 sa v Lisabone, pod záštitou Európskeho monitorovacieho centra pre drogy (EMCDDA) bude konať medzinárodná konferencia s názvom Identifikovanie informácií potrebných pre efektívnu európsku protidrogovú politiku (Identifying Europe’s future information needs for effective drug policy). Hlavnými témami konferencie budú politika, prax, trendy a horizonty.

Rok 2009 bude významným medzníkom v drogovej politike tak v Európe ako i celosvetovo. Veľa európskych krajín aktualizuje, upravuje a predstavuje svoje nové národné stratégie alebo akčné plány. Nový Protidrogový akčný plán EÚ bol schválený Radou v decembri 2008 a v tomto roku začne prvý rok jeho implementácie na európskej úrovni. Tento rok je tiež rokom kedy sa na úrovni OSN hodnotia stanovené ciele a odporúčania z výstupov UNGASS z roku 1998.
 
Na zvýraznenie 15teho výročia existencie EMCDDA sa stretne spolu 300 významných tvorcov politík, vedcov a odborníkov z Európy a ďalekej cudziny.

Konferencia bude prebiehať formou konkrétnych a praktických diskusií, kde pozvaní účastníci budú mať možnosť:

  • urobiť „inventúru“ dosiahnutého pokroku v Európskej drogovej politike a postavenia EMCDDA v tomto procese
  • identifikovať a zvážiť kľúčové otázky do budúcna týkajúce sa drogovej situácie v Európe
  • navrhnúť, ako sa tieto otázky môcť aplikovať do informačných potrieb

Celá konferencia sa bude konať v Centro de Congressos (http://www.lisboacc.pt/portal) v Lisabone, ktoré poskytne ideálne podmienky potrebné ako pre technickú stránku chodu kongresu a zároveň je milou a príjemnou zónou pre konštruktívne rokovania.

Podrobný program s ďalšími informáciami ako aj s registračným formulárom (účasť je obmedzená počtom max. 2 -3 členov za krajinu) nájdete na stránke: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/conference.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava