Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

63. zasadnutie komisie pre omamné látky CND

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html

Hodnotenie

S ohľadom na zásadný dosah a vplyv prijatých zmien pre lekársku prax, výrobnú a obchodnú sféru a pre činnosť štátnych orgánov, ministerstiev a inštitúcií je jednou z najdôležitejších úloh komisie v rámci normatívneho segmentu zaraďovanie chemických, omamných a psychotropných látok na zoznamy kontrolovaných látok v zmysle príslušných dohovorov OSN, ako aj problematika nových psycho-aktívnych látok (NPS). V operatívnej časti zasadnutia budú okrem iného prerokované aj rezolúcie a rozhodnutia v rôznych oblastiach drogovej problematiky. Obsahovo najsledovanejším prvkom 63. CND by malo byť najmä rozhodovanie o 6 odporúčaniach WHO týkajúcich sa cannabis, ktoré sú výsledkom kritickej štúdie expertného výboru WHO pre závislosť od drog (ECDD). Pozícia EÚ je obsahom návrhu EK na rozhodnutie Rady EÚ (dokument COM(2019) 624 final zo 17.12.2019). EK navrhuje podporiť iba niektoré z odporúčaní WHO, ktoré sú náležite podložené vedeckými poznatkami a nemali by za následok významnú zmenu v kontrole týchto látok. Tie odporúčania, ktoré sa vyznačujú nejasnosťou vo vzťahu k právnym a praktickým dôsledkom takejto novej úpravy, navrhuje EK nepodporiť (predovšetkým 5.4 a 5.5). Ako alternatívu k uvedenému navrhuje EK o odporúčaniach vôbec nehlasovať a požiadať WHO o ďalšie posúdenie.

Zasadnutiam CND je dlhodobo venovaná značná pozornosť ČK OSN, medzinárodných medzivládnych organizácií, NGOs, odborných inštitúcií, univerzít a vedeckých kruhov.

Všetky relevantné dokumenty na 63. zasadnutie CND sú priebežne zverejňované na: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html

List of draft resolutions : https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63/List_tabled_draft_resolutions_63_CND_web.pd

Program zasadnutia

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava