Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska konferencia LISABON - ZÁVISLOSTI 2015 a 20 rokov monitorovania drog

LISBON ADDICTIONS 2015
 
Európska konferencia o závistlostnom správaní a závislostiach a 20 rokov monitorovania (EMCDDA)   
 
Registrácia pre prvú európsku konferenciu o závislostiach a závislostnom správaní  je stále otvorená. Podujatie  sa uskutoční v Lisabone v dňoch 23-25 septembra 2015. Konferenciu organizuje portugalské riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti závislostného správania a závislosti  ( General-Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies - SICAD), v spolupráci s vedeckým časopisom Addiction; Medzinárodnou spoločnosťou vydavateľov  (ISAJE) ako aj Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť EMCDDA.
Konferencia má štyri tematické okruhy:
Závislosti : multidisciplinárna perspektíva (Addictions: a multi-disciplinary perspective);
Premietnutie výskumu do politík a praxe  (Translating research into policy and practice);
Nové limity vo výskume závislostí (New frontiers in addiction research);
Problematika závislosti v prepojenom svete (Challenges of addiction in an interconnected world).
Význam konferencie reflektovalo aj európske monitorovacie centrum, keď v predvečer európskej konferencie zaradilo podujatie „ 20 rokov monitorovania drog“ so zameraním na kľúčové epidemiologické ukazovatele (KI). Podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.a 22. septembra 2015 predstavuje priestor pre výročné stretnutie odborníkov pre jednotlivé indikátory – obvykle sa konajú v júni bežného roka. Táto iniciatíva EMCDDA predstavuje nový integrovaný a holistický prístup k individuálnym expertným skupinám pre jednotlivé indikátory, so snahou iniciovať a inšpirovať odborníkov k multidisciplinárnemu prístupu, multi-indikátorovým analýzam a prierezovým prístupom.
 
Viac o podujatí na www.lisbonaddictions.eu — twitter.com/Lxaddictions15

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava