Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

XIIIth Psychopharmacological symposium s medzinárodnou účasťou

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS - Psychofarmakologická sekcia PsP SLS organizuje:

XIIIth Psychopharmacological symposium s medzinárodnou účasťou

Termín a miesto konania:
28. – 30. novembra 2013, zámok Smolenice

Hlavná téma:
Psychopharmacological treatment vs other possibilitie softreatment today

Programový a organizačný výbor Psychofarmakologickej sekcie:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., UDr. Peter Korcsog, Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. †, MUDr. Eva Pálová, PhD., Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

Dôležité termíny:
do 30. 9. 2013 — nahlásenie aktívnej aj pasívnej účasti a ubytovania + nahlásenie čísla ID SLK
do 15. 10. 2013 — odoslanie abstraktov

Účastnícky poplatok:
do 30. 9. 2013/ po 30. 9. 2013 a na mieste
pre členov PfSSPsS SLS a študentov /nutný preukaz/: 15 €/ 25 €
pre nečlenov a sprevádzajúce osoby: 30 €/ 40 €
Aktívny účastník 1. v poradí – bez poplatku

Bankové spojenie pre úhradu účastníckeho poplatku:
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Variabilný symbol: 1307094433, VÚB Bratislava-mesto, č.ú.: 4532012/0200

Registrácia: e-mailom na: gulisova@sls.sk
poštová adresa: Slovenská lekárska spoločnosť, kongresové odd. Gulišová, Cukrová 3, 81322 Bratislava

Ubytovanie:
e-mailom na: gulisova@sls.sk
Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s príslušným počtom kreditov.

Informácie pre aktívnych účastníkov:
Abstrakty zasielajte na e mail: dagmar.breznoscakova@upjs.sk, ako prílohu najneskôr do 15. 10. 2013 a to vo formáte doc. docx. V súbore použite písmo Times New Roman, veľkosť 12pt. pre celý text abstraktu. Pod nadpis napíšte meno autora a príslušnosť k danej inštitúcii.

Použite nasledovnú štruktúru:
• meno a priezvisko
• príslušnosť k jednotlivým inštitúciám: oddelenie, inštitúcia, mesto, krajina (jednotlivé inštitúcie oddeľujte bodkočiarkami – napíšte ich kurzívou).

Ďalej pokračujte v štruktúre:
• Cieľ
• Metódy
• Výsledky
• Záver

Rozsah abstraktu: do 3600 znakov vrátane medzier
Pre prihlášku je za aktívneho autora považovaný iba hlavný autor

Pri registrácii budú od aktívnych účastníkov dáta preberané vo formátoch Power Point, Word, Excel, samospúšťateľné programy vo Win XP, WIN 7, DVD video. Formáty digitalizovaného videa MPEG1, MPEG2 (DVD), MPEG4 (DivX) vrátane použitých softvérových kodekov.

Postery budú rozmiestnené v priestoroch kongresu.
Prosíme o dodanie posterov vo formáte max. 1200 x 800 mm (výška x šírka).
O forme prezentácie rozhodne programový výbor kongresu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava